Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

How to Make Digital India essay


How to make digital India essayHow to make digital India essay 

Digital India is an initiative launched by our government for easy access to government services by the people, digital India program was launched by the Prime Minister of India Sri Narendra Modi on 1st July 2015


Digital India's focus is to provide excellent digital infrastructure with seamless internet connectivity it aims to provide high-speed Internet connectivity to the rural areas,


Digital India has three key features to create a secure and best digital infrastructure second to provide all government services digitally and third to make each and every person in India as digitally empowered literate,


Digital India wants to facilitate the manufacture of electronic goods and give IT services and increase job prospects in the country,


The Digital India program is also supported by the private telecom and IT companies of India, Digital India campaign helps to fill the gap of rural and urban India by creating job opportunities for the rural youths current broadband network limited (BSNL) government company that operates Bharat net project is executing digital India campaign Bharat net plans to connect all six lakh twenty-five thousand villages of India with optical fibre network for high-speed Internet,


Digital India will help in eradicating black money and corruption through transparent digital transactions, digital India will also increase job opportunities by creating 50,000 vacancies for BPOs in different states, private companies are also promoting the digital India campaign by enhancing and setting networks along with employment all over India


So how Electronic India Works!


It's a program to prepare India for knowledge future It's an information technology-based program It's an umbrella program that weaves together a lot of ideas and ideas into one comprehensive vision so that each of them is seen as a part of a larger goal


The weaving together makes this assignment transformative in totality it's a program that operates in synchronization that's it pulls together many existing schemes into a single stage under common branding of the applications as electronic India highlights


The vision of digital India

Digital India focuses on three fundamental Important areas that are electronic infrastructure governance and support on-demand digital environment


Number first:- infrastructure

Infrastructure for a utility to every citizen, first of all, We Must supply high-speed net as the core utility subsequently cradle to grave digital identity that is unique lifelong online authentic able identity ought to be there for each individual then cellular form and bank accounts enabling participation and electronic and financial space

Easy access to a frequent service centre that's cloud storage has to be there for the files of each person then shareable private space on a public cloud with secure access to cybersecurity space.


Number two:- demand-based

Governance and support on-demand must be seamlessly integrated across departments or authorities then real-time access service available in real-time from the online and mobile platform should be there all taxpayer entitlements to be on the cloud

So they can access anytime services digitally altered for enhancing the ease of doing business, it must also be a business-oriented platform and make financial transactions electronic and cashless with safety.


Number three:- empowerment

The empowerment that's digital empowerment of citizens Universal digital literacy must be made then universally available digital resources will be available all record certificates available on cloud in various diverse languages then collaborative electronic platforms such as participative governance various digital platforms under a single umbrella of electronic India concept then it has to be cloud-based again that's the portability of entitlements throughout the cloud.


So, to make this thing possible, there must be some infrastructure and all the things which are considered under nine pillars of electronic India which are flat bin public online information for everybody early harvest apps universal access to telephones ID for tasks, e-governance and digital manufacturing.


Number one:- broadband Highways Department must be there for many rural, in addition to urban and various national information infrastructure, must be there.


Number two:- universal access to mobile connectivity from the time 2020 nearly all of them would have mobile phones so It's Essential to connect each and every cell phone to the Online technology So Universal access to cellular connectivity is the only way to make to remains India concept a genuine success 


Number three:- national rural Online mission public Online access program that is it's also called national rural Online mission connecting all of the rural regions global mainstream and place of offices to become multi-service centres they're on the way to getting the Identical pong game applications is about CSC That's made workable multifunctional endpoints for service delivery


Number four:- e-Governance That's working of the authorities should be made online it would consist of four entities that process individuals technology resources and All those four sources are working in synchronization supplying services to the common person.

so e-governance is a successful self witness is a theory for simplification It's a Decrease in complexities utilization of online repositories illustration school certificates voter ID cards and workflow automation becomes synchronized 


Number fifth:- digital delivery of strategies so these are some of the schemes like technology for instruction all schools linked to technology and broadband for wellness a health care online medical consultation technology for planning GIS-based decision-making technology for farmers


That's a technology for farmers that's real-time cost information online ordering of inputs and then technology for safety cellular emergency services covers technology for financial inclusion like micro ATM applications 

Then technology for justice such as II cords II coverage GLC prosecution and last but not the least tech for safety federal cybersecurity Coordination Center so this all comes under electronic delivery of services which will be made possible under electronic India program


Number six:- information for all like online hosting of documents and information that a taxpayer has open easy access to data open information platform it would be two-way communication between taxpayers and the authorities then online messaging of taxpayers on particular occasion programs the past is largely utilize current infrastructure limited additional resources have to be needed.


Number seven:- electronics production which is goal NetZero imports by 2020 it's a striking demonstration of intent ambitious code that requires coordinated action on several fronts like taxation incentives economies of scale remove price disadvantages focused areas


Then diverse digital products must be generated within India under create an India effort and there are lots of ongoing programs which will be fine-tuned existing structures insufficient to deal with this goal so that it requires somewhat strengthening.


Number eight:- I deferred jobs so whatever we're doing it is upliftment the life quality of somebody so train individuals in smaller cities and make them dependable by their own then train services delivery agents to run viable businesses providing IT services and telecom service providers to train the rural workforce to be able to cater the basic needs so these are a few of the main elements of IT for jobs compared to the pillar.


Number nine:- early crop programs that's IT platform for messages authorities admissions to be heed readings biometric presence to the worker's public Wi-Fi places for easy access to the all these services that come under electronic India program school publications to be ebooks eliminating those heavy bags of kids SMS-based weather information for farmers nationwide portal for missing and found children


Conclusion:

We've got from this electronic India concept is that execution of appropriate preservation strategy for electronic data and documents is needed for our nation, collaborative efforts and sharing information will help preservation as opposed to duplication that's redundancy removal then online

all collaborative efforts and online medical consultation online money loan relief payment with mobile banking national cybersecurity Coordination Center or the goal of electronic India and last but not the least consume governance that's through my government dot to the communications between government and citizens is possible.


Also read:- Essay on digital technology

Also read:- Essay on my country India

Also Read:- Essay on mobile phones for students 

Also read:- Essay on social media advantages and disadvantages

Also read:- advantages of science and technology in medical field

Also read:- How has the internet changed our lives essay

Also read:- why technology is important in education

Also read:- are we to dependent on technology

Also read:- computer can replace a teacher essay

Also read:- Technology making life better or worse

Also read:- Essay on Dependence on technology makes humanity less intelligent


Thank you soo much
Comments

 1. Digital India is a Hoax, it can never Happen till the time 10th & 12th Pass half Educated Digitally illeterate corrupt to the core People get Selected / trained / inducted By UPSC, MPSC & all other staff Selection Boards in Hindustan. Nothing Digital is Going to work as envisaged.

  ReplyDelete
 2. 메이저사이트A耳を閉じて聞く人は相手が何の話をしてもすでに自分の中に答えを持っている。
  妥協したり再考の余地を置かず、相手がどんなことを言っても聞こうとしない。

  ReplyDelete
 3. What about the gaming industry there? I'm pretty sure it's quite popular, so it can be a good idea to enter this field as a developer.

  ReplyDelete
 4. That's true, the gaming industry there is in demand, and you can also consider joining the iGaming industry because it's getting even more popular. With providers like https://live.beter.co, it's not a problem to attract users and provide them with outstanding solutions, so it's worth thinking about.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual