Skip to main content

Posts

Showing posts from November, 2019

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Is International Men's Day is useful

Is International Men's Day is useful  International Men's Day persists as a day to express gratitude for the positive male figures in our lives and acknowledge the numerous achievements of men. Similar to International Women's Day, it also serves as a platform to address the challenges and disadvantages faced by men, such as homelessness. Statistics from the Australian Bureau of Statistics reveal that 59% of homeless individuals in Australia are men, while in the USA, just under 61% of the homeless population is male. Male suicide rates, averaging one every four hours in Australia, highlight another concerning issue. Male victims of domestic violence, a somewhat overlooked topic, make up one in three cases according to the ABS. Additionally, fewer men graduate from high school and university, and the majority of military and workplace deaths are male-related. Men often occupy the most perilous jobs, work longer hours, contribute more to taxes, yet receive less fro

Biography of Swami Vivekananda

Biography of Swami Vivekananda Swami Vivekananda was born on 12th January 1863 was born in Kolkata. His father's name was Vishwanath Dutt and his mother's name was Bhuvaneshwari Devi. Before he became a hermit his name was Narenranath Dutt. And he was also known as Naren. Vishwanath Dutt was Attorney at Law at Kolkata's high court.  He used to practice law at the Kolkata high school. He was a thinker. A person who was extremely kind. He had a great deal of empathy towards the poor. He had an emotional and constructive perspective on religious and social matters. Bhuvaneshwari Devi was a very simple and affectionate lady.  His father believed in western culture. He wanted to educate his son Narendra in English.. ..and make him follow the western culture. Narendra was always very sharp. And his interest lied in God and spirituality.  Hence he joined the Brahma society first.  But he didn't find peace there. In the meanwhile, he had graduated with BA from Kolka

Biography of Charles Darwin

Charles Darwin  This month is the 200th anniversary of the birth of one of the most influential thinkers in science history Charles Darwin developed the theory of how living things develop from simpler organisms over long periods of time that theory is known as evolution through natural selection how do new kinds of life come into existence for much of recorded history people have believed that organisms were created few people believe that living things changed what process could make such change possible these were some of the questions Charles Darwin asked himself over years of research in botany zoology and geology he was not the first person to ask them his own grandfather Erasmus. Darwin believed that species evolved and others like the French naturalist Jean-Baptiste Lamarck had proposed ways this could happen but it was Darwin who identified and explained the process natural selection that causes life to evolve Charles Darwin was born in Shrewsbury England on February

A short story of Christmas eve

  A short story of Christmas eve I'll tell you the most wonderful story of them all the birth of Jesus Christ the Christmas story about 2,000 years ago in a small town called Nazareth there was a house where lived a young Jewish girl named Mary she was not wedded but she was going to be real soon to a moral man named Joseph well one day something amazing happened an angel of the Lord Gabriel a very important angel appeared to Mary  who are you I am Gabriel don't be afraid Mary you have found favor with God he loves you very much God has sent me here to tell you that soon you'll have a son huh me my son yes as son he will be called Jesus he will be great and will be called the son of God Mary was very obedient and she said I am the handmaid of the Lord may God do with me as he wants to Mary wanted to do just as God told her to do just near the time Mary was about to have her baby the Roman Emperor sent soldiers to announce a new Lord okay listen, everyone, Em

The real story of Nikola tesla

   Nikola tesla  The human mind is truly an incredible thing, capable of speech, thought, critical thinking, and imagination. When we think of the great legendary minds of this world, we think of the brilliance of people like Einstein. He taught us many things about the low-level rules that govern our universe, fundamental things like time, space and matter, but in terms of practical discoveries that are the basis for the technologies we use each and every day, it was Nikola Tesla.  Who was the most brilliant of all? He had a mind of the rarest kind. He can memorize entire books and visualize inventions with pinpoint accuracy. Once he had the concept of an invention fully visualized, he then undertook the hard work of bringing it to reality. In comparison, most other scientists and engineers are unwittingly narrow-minded in their thinking.  How is it that such a man exists vaguely in the public consciousness, only as a fuzzy haze of distant knowledge? Today, let's ch

Biography of APJ abdul kalam

Biography of APJ Abdul kalam Abul pakir jainul abedeen abdul kalam, better known as a.p.j Abdul kalam, who was the 11th president of India, was born on 15th October 1931 in a poor Tamil Muslim family in Rameswaram. From teenage, he had to fight with poverty for his family and his own education. His career life started by selling the newspaper. He was admitted to Tiruchirapalli sent Josef college and also was graduated from there.  He was very heedful in studies from childhood but after graduation, he lost interest in physics and he deeply regretted it for the next 4 years. After listening to his inner voice, he decided to do an engineering course. In 1995 his name appeared in the merit list of madras institute of technology but the fees for admission were one thousand rupees. Then he had not that much money. But his mother and sister arranged that money by selling their gold jewelry and ApJ Abdul kalam was admitted in engineering.  His interest in studies increased after s

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual