Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2022

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Science A Blessing Or Curse Essay

Science A Blessing Or Curse Essay The present age is the age of science and technology. Like every other thing, it also has its positive and negative aspects. It is with the help of Science that our life has become easier. Scientific invention helped us to conquer time. It has given us modes of communication entertainment and education. Nowadays. even fatal diseases are curable with the aid of modern developments in the field of medicine. Some people misuse the boon and produce powerful weapons to destroy mankind. Pollution is also a side effect of scientific inventions. Science is actually a blessing. But it becomes a curse when we use it in the wrong way. Science A Blessing Or Curse Essay ( 100 words) Science is the sinew of modern civilization. It has worked in every branch of our life. The gifts of science have made our life easy and comfortable. What was once impossible is now very much possible. In a minute we can contact a friend in far off America. We have reached the moon. Sci

Short Paragraph On My Experience Of Online Classes During Lockdown

Short Paragraph On My Experience Of Online Classes During Lockdown The coronavirus pandemic has affected the education system across the world. The educational institutions had to adjust their teaching methods through online mode. My school also started online classes after the lockdown. My experience of online learning has been quite different and unique. All my teachers are trying their best to clear all my doubts. After explaining the lesson, our teacher provides us with the chapter notes and gives us online homework. The examinations are conducted online. Now I have more time to spend on my hobby. At times, there are some problems related to the poor quality of the internet connection. I really miss physical classes and interacting with my teachers and classmates. In my opinion, a physical class is more effective than online learning. But these classes have helped me maintain discipline towards my studies and learning. It has also inspired me to explore new digital learning tools.

My Favourite Sport Cricket Essay | My Favourite Game Cricket Essay

My favourite sport cricket essay in English Sports have much importance in our life. Sport keeps us healthy & fit. I like playing many outdoor games. I play cricket, volleyball & badminton. I like to play cricket the most. I play cricket in the park near my house with my friends as well as at my school playground.  Cricket is played between two teams. Each team contains 11 players. There are batsmen, bowlers, wicket-keepers & fielders in each team. There are many rules & regulations in cricket. In this game, there are two parts first is batting & the second is bowling or fielding.  The team which wins the toss gets a chance to decide whether they want to do batting or bowling. The Fielding team does the bowling to the batsman. The match contains overs & each over contains 6 balls. The team with the highest score wins.  There is a total of 3 umpires to give decisions of out, not out, four & six. Two umpires are present on the ground. The third umpire's he

Death The Leveller Appreciation | Appreciation Of The Poem 'Death The Leveller'

  Death The Leveller Appreciation | Appreciation Of The Poem 'Death The Leveller' James Shirley had done a very effective evaluation of human nature in his poem "death and the leveller". The idea he pointed out is that death levels the high and low and there is no escape from death The greatness of our family and position are like our shadows. They don't last but perish quickly. There are no Weapons to fight against the fate of life. Death holds its cold icy hands upon kings; their royal baton and the crown will shake and fall. The kings and the farmers who use the poor scythe and spade will turn equally to dust. Some men who hold the sword may hope to harvest in the field where they use their sword to kill. They gain honours and praises in the same place but their strong courage also must surrender. They may teach the skills to each other but later they submit to fate. And they must give up their last breath as prisoners of death. The honouring decoration on th

Essay On My Favourite Game Ludo In English for Students

10 Lines Essay on my favorite Game Ludo 1. My favorite game is Ludo. 2. Ludo is a very popular game. 3. It is an indoor game. 4. It is a very cheap and easy game. 5. It consists of a Ludo board, 16 tokens, and 1 dice. 6. At least two and a maximum of four people can play this game. 7. The dice consists of 1 to 6 digits. 8. The token's colors are red, blue, green, and yellow. 9. The player who first gets all his tokens to the finish point, wins. 10. Everyone likes to play this game very much. Essay On My Favourite Game Ludo My favorite game is Ludo. Ludo is a very popular game. It is an indoor game. It is a very cheap and easy game. This game develops our brains. It can be easily played at home. It consists of a Ludo Board, 16 tokens, and dice.  At least two and a maximum of four people can play this game. Four houses of blue, yellow, red, and green are made in Ludo. This game is played using tokens and dice.  The maximum number of dice is 6 and the minimum is 1. There are four toke

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual