Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2020

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Can sanitation program make India clean and clear?

• Mahatma Gandhi's vision— A clean India.  • Launch of 'Clean India Mission'  • Aim of Swachh Bharat Abhiyan.  • Cleanliness and sanitation play an important role in the promotion of tourism.  • The response of the public towards this campaign  • Responsibility of citizens.  • Some suggestions to improve cleanliness.  The father of our nation, Mahatma Gandhi envisioned and dreamt of a clean India where sanitation, hygiene, and cleanliness were the indispensable components. The importance of cleanliness in his life can be judged by the fact that he considered 'sanitation ahead of independence'.  In order to fulfill the long-cherished dream of 'Bapu, 'Clean India Mission' was launched across the country on 2nd October 2014. Shri Narendra Modi had aptly remarked that "A Clean India Campaign would be the best tribute that India could pay to Mahatma Gandhi on his 150th birth anniversary in 2019". The 'Swachh Bharat Abhiyan&#

social empowerment programmes in india

• Introduction of social empowerment programs in India. 5t14  • Flagship programs are mainly launched for  (i) Rural India (ii) Women  (iii) Children (v) Employment  • Rural schemes for social infrastructure and productive employment.  • Different schemes like Boa Bachao. Bed Padhao. Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of Adolescent Girls aims for the development of girls.  • Integrated Chad Development Service (ICDS) scheme It,- children.  • Different employment programs to provide basic employment Welfare schemes or social empowerment programs were not part of the modem era, they were also part of the ancient Mauryan Empire. This national plan was launched in ancient, medieval and pre-modern times. This highlights the fact that the empowerment of poor, marginalized people is rooted in our culture to ensure that law, equality, and harmony are maintained in society. Although social empowerment projects were few in number and different in character, the British continued.

Net Neutrality: A public Deamd

• Meaning of net neutrality.  • Problems created by the absence of net neutrality.  • Importance of net neutrality for small business orders. startups and entrepreneurs. • Passing an order by FCC for 'Open Internet Order' • India has no law for neutral internet:.  • The revolutionary decision was taken by TRAI.  Network neutrality is the principle that ensures competition in the online world. All content on the Internet travels as data packets on telecommunications networks worldwide. Net neutrality requires that all data traveling through the network be treated equally. Telecom companies , which have the infrastructure through which data packets interfere, argue that they should have the right to regulate this information flow and charge to ensure that specific information takes precedence over others Or does not take away some data independence. Must have, etc. His reasoning is that since telecom companies spend a lot of money on building infrastructure (or th

GST how will it work in india?

•  W hat is GST?  • Central taxes replaced by GST Bill and state taxes subsumed by it.  • The Lok Sabha passed the GST Bill.  • Provisions of the Bill.  • Benefits of GST  (i) For Industries and Businesses.  (ii) For Central and State Governments.  (iii) For the Consumers  Goods and services tax (GST) is an indirect tax when a customer buys a good or service. The current tax situation in India is covered by various types of indirect taxes, which aims to cover all these taxes with a comprehensive tax in a comprehensive India under the same umbrella. The bill aims to remove cascading offices at the cost of production and distribution of goods and services. Taxes have a wide-ranging impact on the various fees paid by the state and central government. This tax structure increases the tax burden on Indian products, influencing their prices and, consequently, selling them on the international market. So the new tax tariff will help promote export. In the changed scenario, t

Man and Women should have equal rights

• Introduction - Agree with the statement Ideology propounded by great revolutionaries like Voltaire, Karl Marx, and our own Mahatma Gandhi. • Women play a complementary role in the life of men. Nature has gifted them special attributes for the human race to grow and prosper. They are the fulcrums around which the family revolves. • Intellectually they are the same or even better than men. They are venturing into fields like aviation, defence, and even space.  • Their well-acknowledged contribution in the field of education and healthcare As a teacher, doctor or nurse. • They comprise fifty per cent of the human population, contributing the same percentage to the GDP . Realizing this the developed and developing countries have given them equal rights. Countries that have denied equal rights to them are backward both technically and socially.  • Conclusion- Undoubtedly, men and women should have equal rights in all respects. This would enrich society, and help in the growth a

Does Money Causes More Harm Then Good Sometimes Make You Feel Stupid?

• Introduction :- Money is the cause of most of the problems that plague modern society.  • Money has an intoxicating effect that goes into the head of its beholder, making them arrogant, selfish and hallucinate in self-glory and pride. • Money is the cause of discord in families and causes serious ailments. • There is no denying the fact that 'Money makes the mare go.' However, being unduly obsessed with it, leads to corruption and crime, causing stress, ailments, and unhappiness. • Money brings with it fair-weather friends, sycophants, scheming relatives professional rivals. Need to be on guard thereby making life uneasy and unpleasant. • Conclusion:- Money is essential to living. It is important to maintain the right balance for as we all know, 'Money can't buy happiness, but neither can poverty.' "They are ill people who surf too much because they do nothing," - William Shakespeare says in his play 'Merchant of Venice'. It b

Essay on Demonetization

what is Demonetization? why a country may demonetize its currency? Objective and benefits Facts about Demonetization what is happening in India is termed by some economists Advantages & disadvantages  what is Demonetization? Demonetization is the act of stripping a currency unit of its status as legal tender,  a country completely replaces the old currency with new currency  notes that we use on legal tenders issued by the Government of India. why a country may demonetize its currency? Because of include inflation, curbing corruption and promoting cashless transactions. the  main reason for this Demonetization or remonetization  in India there are two central topics they are terrorism and black money. Facts about Demonetization A few years ago, the Government of India has decided that the largest note will be financed, that is, the 500-1000 note, a move that has been declared a masterstroke for the Indian economy by many experts. This is not the first

why do we celebrate gudi padwa ?

One of the most popular summer goodies in Maharashtra will be held in March every year, according to the Pulwada Shaliwahan shock calendar.  The people of Maharashtra begin their New Year by lifting the jaggery (victory flag) in front of their house with a zealous enthusiasm. According to the Marathi calendar, their new year begins on the first day of Chaitra. Guri Padwa Chaitra is the Sanskrit name of Shukla Pratipada. This has been praised in the early days of Chaitra month, as the Lunisolar signbook points to the beginning of the new year. The term Padva is derived from the Sanskrit word, which in Sanskrit translates to the main day of the glorious period of the moon called Pratipad. What is significance of Gudi Padwa? What is done on Gudi Padwa? When did Gudi Padwa start in Maharashtra? Who started Gudi Padwa in Maharashtra? What does GUDI mean? whats are the Interesting Facts about Gudi Padwa? What is significance of Gudi Padwa? According to the Lun

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual