Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Computer can replace a teacher essay

Computer can replace a teacher essay


Computer can replace a teacher essay

 

Concerning engineering and instruction and the big question is can technology replace teachers this question has been debated all around the world


Computers are increasingly used in education In which regions do you believe Are computers important And where areas are educators more significant?


I can say, computers can successfully teach basic knowledge As you can see, computers help us simplify the subjects through audio & visual aids like images & videos. 


They're fantastic instructors who present basic mathematics, basic language learning, basic science & so on These vibrant, exciting & repetitive examples inspire students and permit them to memorize basic facts easily & effortlessly.


Anyway, the computers can be programmed to deliver an infinite number of questions that are simple, and as the students answer these questions, the facts are learned & reinforced. 


Computers staying in support 24/7 is another fantastic benefit offered to students b/c they could study & update any time they want in their comfort.


But what about complex ideas? In the practice & learning of more complex issues, the computer alone isn't adequate. Here are the reasons why: First, a computer may evaluate response as right or wrong, but it can't determine why.


Second, It can't find out at what point a student is making errors. Third, It's not able to take care of tasks involving reasoning because there are too many variables to get a computer to manage successfully. And It fails to manage students with extreme difficulties in learning In this instance, a human instructor is absolutely needed.


A true teacher can present important concepts in various ways. He can ascertain and carefully explain at what point in a math/physics/chemistry problem that the student has made a mistake.


It raises several concerns and talks in a recent post about this subject the writer speaks of the fear that teachers are feeling lack of financing introduction of pills and individualized


Tutorials as apps and lots of other inventions are creating the danger even more realistic to teachers arguments continue on either side relating to this issue many argue that there'll always be a demand for good teachers while others say students can take responsibility for their own learning process and the resources are here


Today to make that happen social networks and online tools such as voice thread sophisticated learning management systems such as Moodle and communication services such as Skype and illuminate create the potential for technology substituting teachers even more realistic naturally the danger is real and the anxieties of teachers loom on.


Technology saves money for those schools that are 1 problem that educators are hearing about all of the time technology has become more economical as costs have always declined figures from the Bureau of Labor Statistics indicate.


The expense of a computer has fallen significantly from $700 to as low as $100 this comparison was from 1998 to 2009 costs have decreased about 11 percent annually, making it fair for schools to provide students with personal devices that have increased in sophistication over the last ten years.


Faculties can be loaded directly on devices at a lower price than the print editions and the books can be altered to fit the pupil's individual needs the demand for printed material has become less because the materials can be put on those two Isis this is just another cost-savings school districts.


May use the instruments to increase the number of classes a teacher has believing that more students can work in their own teachers fear that their jobs will be replaced by engineering regular tasks can be completed in less time there is no doubt that technology saves time attendance lunch count and communicating with pupils families has been streamlined through technology.


There are applications which will evaluate student work even essays this is just another reason teachers may feel threatened with the ease of assessment and intervention performed right through the technology less teachers will be required one person could handle more students while attending a session at a local tech conference about how technology can benefit cash-strapped districts.


I heard two administrators talk about how teachers will be able to serve more students by instructing courses in a mixed way this means that students would spend a few days studying from house and several days in a face-to-face course.


The administrators were convinced that this would enable the instructor to have 2 classes of pupils the amounts used were thirty and thirty Idaho has recently mandated that all students must take and pass to online courses before they graduate.


The teachers feel that this was done so that less teachers would be required that the state mandated a one-to-one initiative for many students over the next five years again this debate is that less teachers will be needed foreign languages can easily be taught to students through the net the decision to cut overseas language programs at a County.


Schools caught the teachers attention the classes were substituted with online versions teachers in that district were disappointed with the decision and felt that the replacement wouldn't be accomplished in addition to face to face if pupils are motivated to learn a foreign language.


The internet version may be adequate but the motivation has to be there in order for this to succeed there isn't any doubt that online education is very popular both in the secondary as well as in higher education and in my engineering program students are always asking about the possibility of taking the program online.


We do offer several courses online and attempt to record classes or encourage them to participate through illuminate our instructional design for online learning is becoming very popular as others and faculty realize that there's a need to provide online courses effectively.


Education is evolving with MIT Stanford Harvard and other universities releasing their classes at the open source movement instruction is possible for anybody using the Internet Stanford recently provided a mooc on artificial intelligence where 10,0000 pupils participated.


This Gigantic online open class motion enables students who otherwise could not afford an education to receive one free of charge will MOOCs replace teachers that question is still being debated with teachers from both sides discussing the consequences some feel that teachers will always be required to encourage the online environment.


Others fear that technology will put them out of the tasks the teachers will always be necessary but the role they play is changing teachers will be facilitators for student learning they'll have to produce their areas of experience and be available to help and direct pupils learning regardless of the anxieties and worries about technology substituting teachers.


It's evident that students will have to be lifelong students to keep pace with their schooling the amount of information available to students is phenomenal and will only continue to grow after our references.


Conclusion


The computer is a helpful & essential instrument for practicing simple skills because they may stimulate motivation via audio-visual aids & tirelessly repeat basic information.


It can never track pupils' grasp of theories nor effectively assess their reasoning. Hence, the human instructor still remains crucial. 


Also read:- are we to depend on computers


Also read:- Advantages and disadvantages of online classe


Also read:- Essay on online Education during Lockdown

Also read:- should student textbook's be replaced by notebook computer

Also read:- impact of technology on human relation essay 

Also read:- are we to dependent on technology 

Also read:- contribution of technology on education  Thank you so much 


Comments

  1. I can say that finding a good teacher is actually a challenge, but I'm glad I managed to find the best netflix series to learn english, and I believe it's a good way to improve language skills passively. But of course, a high-qualified teacher can help students learn foreign languages pretty well, that's why they're necessary in schools.

    ReplyDelete
  2. I’m not sure about this, because no one except the teacher will help to learn the language and acquire such important skills as writing an essay, Imayilov and generally lively communication. In addition, I often use such articles as https://promova.com/blog/how-to-describe-a-painting to correctly explain anything. It is unlikely that the computer will help me with this.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual