Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2019

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Knowledge is Power

Knowledge is Power Introduction — Knowledge possessed by leaned and the wise.  Knowledge leads to wisdom, respect and consequently power.  Historical facts in support.  The new era makes knowledge a premium. Conclusion — Essence of Power.  Knowledge is the exclusive preserve of the learned and the wise. They are thus able to use this very effectively for acquiring power for themselves or for helping others stay in power. This is so, for with knowledge comes wisdom, that is the domain of only a few. Lord Tennyson was thus right, when he said, "Knowledge comes but wisdom lingers".  Not only does knowledge make one wise, but it also makes one more articulate, humane and modest. Such people are able to explain their point of view very convincingly and dynamically, that attracting a huge following.  They have the knack of sensing people's nerves and use their material skills to elicit the desired response from them. We have in this class the politicians a

The Great Betrayal

Introduction----Brief background. My total involvement in the game. Disclosure of match-fixing.   conclusion---The great fraud /betrayal perpetrated on the audience .  Hurrah! I shouted jumping with joy, as Ganguly scored the winning run in the first one-day international match played at Delhi, between South Africa and India. It. had indeed been quite some time. since India had scored a victory over South Africa.  The three consecutive test matches which were lost had dampened my cricketing spirit. This was indeed a moment of celebration and me along with my friends went on a celebrating spree, shouting, singing and bursting crackers late into the night.  The game of cricket completely mesmerizes me, it is indeed a "Game of chance". In one moment, you are right on top of the game with a near-certain win, while in the next you are down in the dumps. This is what appeals to me and makes my friends call me a `cricketing maniac'.  It is at its height durin

Which is your opinion is more important a healthy body or a healthy mind.

Give relevant arguments to support your opinion. • Introduction--A healthy mind is more important.  • It enables us to differentiate between good and bad.  • It is more lasting and grows with age.  • It increases with sharing and makes us powerful.  • Influences our lives and those around us with examples of Mahatma Gandhi and Helen Keller.  • Affects our personality.  • Conclusion—An essential prerequisite.  Which is your opinion is more important a healthy body or a healthy mind. Man is the only creature in the entire universe blessed with a body and a mind. It is this, which makes him the crown of creation. being, a healthy body is necessary, but in the absence of a healthy mind, he is no longer a human being but is more akin to an animal. Thus, in my opinion, a healthy mind is more important than a healthy body.  This is but echoed by William Shakespeare when he said, "For sweetest things turn sourest by their deeds, Lilies that fester smell far worse t

Democracy has lost its meaning in India —

Democracy has lost its meaning in India —  What based on the west. practiced in India for ages, present Democracy feelings of religious Democracy as rightly Lincoln, of the people.  which is for thriving in Such to a, it to the of is in fact in which we pride nothing in it is in the ethos of Is our pride justified?    immemorial. never. 'he laid out 'hc a democratic and secular country India. with a multitude of and religion. in aspiration of the people he Keeling this they our which has adopted the good face's of the An rican British order it totty reflect the spiration, of the people. were a node for backward and so that they could say in the of the country such provisions were made in sphere Education. Employment, Legislature-Parliament. so that all segments of the manipulation fruit or free" Without feeling alienated lofty ideals that our leaders envisioned for gelling Ram Rajya in the country. has been completely distorted. Instead of ensu

mission chandrayaan 2

chandrayaan 2  what is chandrayaan 2? Chandrayaan 2 was a very daring lunar mission for India because Indian is the first country that wants to land its spaceship in the south polar region of the moon. The basic goal of this mission was that India could understand the moon by them self. What is the purpose of Chandrayaan 2? Chandrayaan 2, 22 July 2019 ko was launched from Satish Dhawan Space Center at 2:43 pm, the mission was to study elements of the moon's surface. Now the question comes, why only on the moon?. because The moon provides very good linkage to the Earth's earlier history and our solar system too. To study the moon's origins, our Space Rover will land on the South pole of the moon. Now the question is why in the south pole only? The South Pole is very unique because it is much bigger than the North Pole, the greater part of it is hidden in the shadow, due to the shadow it is more capable of getting water here and many solar resources of our

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual