Skip to main content

Posts

Showing posts from December, 2022

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

10 Lines on New Year in English

  5 Lines on New Year 1. New year is celebrated in the world with great joy. 2. It is celebrated on 1st January every year. 3. People arrange fireworks on New Year's night. 4. Everyone wishes Happy New Year to each other. 5. New year brings hope and happiness to everyone. 10 Lines on New Year in English 1. New Year is celebrated with great joy and happiness. 2. It is celebrated every year on 1st January. 3. People celebrate New Year by arranging parties on the 31st of December night. 4. People enjoy the new year with dance, and music and have fun. 5. Delicious sweets and dishes are made in the houses. 6. On this day, many people take a resolution. 7. People go to temples to seek blessings from God. 8. They exchange gifts with their family and friends. 9. People hope and pray for the best in their lives in the coming year. 10. Everyone greets each other. 10 Lines on New Year in English 1. New Year is celebrated on 1st January every year.  2. This day is celebrated all over the world

Essay on My Favourite Leader Narendra Modi

Essay on My Favourite Leader Narendra Modi Introduction:-  The prime Minister of India is the leader of the majority of India is the leader of the majority party in Lok Sabha and the head of the council of ministers.  Our PM Narinder Modi:- Mr. Naredra Damondardas,   Modi is the present and 15th India Prime Minister. He has been serving our nation since 26th May 2014. from the year 2001 to 2014, before taking over Delhi, he served in the role of Honorable Chief Minister of Gujrat. He was elected a member of Parliament from Varanasi. He is a leader of the Bharatiya Janta Party ( BJP)  His early life:-  Prime Minister Narendra Modi was born in a lower-middle-class family in Vadnagar, Gujrat. He had a keen interest in politics since the early days of his childhood. After completing his higher education in his hometown, he decided to join Rashtriya Swayam Sevak Sangh.  During his early ages of life,  he was headstrong and was not that keen on the concept of marriage. Since then, he has dec

Essay on Stepping into 2047 How India will Become a Developed Nation

  Essay on Stepping into 2047 How India will Become a Developed Nation " Make India again ' Golden Sparrow' Develop a broad outlook not narrow Destroy all evil is the main reason Make India a developed nation" India is a developing country that needs many things for its development. India is going to complete its 100 Years of Independence and sovereignty, which leads Indians to think big and make them strong my vision for India in 2047 after 100 years of independence, is to be as strong as those freedom fighters who fought for our nation and lost their lives in making India as an independent country by few steps we win become India developed nation.  Self-Reliant:- My vision for India in 2047 is to be self-reliant in every decision so that the shortcomings can be overcome in a way that no one has to struggle to find a home and earn their livelihood. India is planning to digitize everything possible to develop it in the technology sector and give services to many poor

Where do I see my country in 2047

  Where do I see my country in 2047  Our beloved country India will achieve 100 years of Independence from the Britishers in the year 2047.  Now the coming next 25 years will play a significant role in the success of India globally.  The government of India has also termed the coming 25 years of India as the " Azadi ka Amrit Kall" These coming 25 Years have been seen by the government as well as the citizens of our country as the game-changing era for our country.  The government of India has come up with multiple policies that will change the face of our country globally in the coming years.  These policies will surely make India a developed and most importantly a nation that is independent with respect to all needs in the year 2047.  I want to see India as poverty free corruption free and all-evil-free in 2047. I see India as the most prosperous country.  My vision for India in 2047 is a country where its citizens can breathe clean air. As we have seen our development in re

10 Lines On Christmas In English For Children And Students

  10 Lines On Christmas In English For Children And Students 1) Christmas is celebrated on 25th December. 2) It is the birthday of Jesus Christ. 3) Santa Claus brings gifts for children on Christmas. 4) People invite friends and relatives to their homes during Christmas. 5) People decorate their houses with Christmas trees, colorful balls, ribbons, and lights. 6) Cakes and gifts are distributed on Christmas. 7) On Christmas day people greet each other for Christmas. 8) Churches are decorated with lights during Christmas. 9) People sing carols in praise of Christ. 10) Christmas is the festival of love, happiness and care. 10 Lines On Christmas In English 1. Christmas tree is very important for Christians. 2. Christmas tree shape like a cone. 3. It is normally on every Greentree. 4. It plays a very important role in the culture of Christmas. 5. On Christmas Day, the Christmas tree is decorated with lights, candles, gifts, toffees, and toys. 6. It is an artificial tree. 7. Christmas tree

10 Lines on Bharat Jodo Yatra

  10 Lines on Bharat Jodo Yatra in English  Bharat Jodo Yatra was launched by Congress leader Rahul Gandhi from Kanyakumari. Bharat Jodo Yatra aims to unite India and strengthen the nation. The Congress launched the Bharat Jodo March or Pad Yatra, which began on 7 September. the 3,500 km long Bharat Jodo Yatra will be completed in about 150 days. Bharat Jodo Yatra, which started on 7th September, completed its 100 days on Friday, 16th December 2022. Congress has also launched a website- bharatjodoyatra.in. The website provides details of the march as well as the schedule and date of the visit. Bharat Jodo Yatra will cover 12 states in total. It will be from Kanyakumari to Jammu and Kashmir. The Congress has claimed that this is the longest foot march by any Indian politician in the history of India. The Yatra has received the support, cooperation, and trust of millions of people. Several film and TV personalities like Pooja Bhatt, Riya Sen, Sushant Singh, Swara Bhaskar, Rashmi Desai, A

Speech on Indian army day in English

  Speech on Indian Army Day in English Good Morning, to all the judges and everyone, present here today. My name is (your name), and I am going to speak about Indian Army Day. Indian Army Day is celebrated every year on the 15th of January since it was the day when the last British Commander in Chief, General Sir Francis Butcher, was replaced by the first Indian Commander in Chief of the Indian Army, Field Marshal Kodandera M. Cariappa in the year 1949. After the independence of India, Indian Army Day is an important milestone since it signifies India, taking control of its defenses. The Indian Army always reminds us of the strong, disciplined, courageous men and women who risk their lives at every hour for the love of their country. When we complain about how din life has become due to the crisis, the people in the Indian Army stand firm and complain about nothing, even though they know that any moment might be their last. They too have loved ones at home, and they too have a fa

Speech on Indian Army Girl in English

  Speech on Indian Army Girl in English Good Morning everyone, today I am presenting a speech on Indian Army Girl I am an Indian Army girl. I joined Indian Army because I wanted to do something special for our country. It gives me the feeling of patriotism and women's power. I am always ready to sacrifice myself to protect our country and its citizens. Today all citizens are safe in our country because our army has secured and protected our borders. They put them today in danger to keep our tomorrow safe. I am the pride of India, I am not weak, I am great, I will fight till my death, and I will let the country come today, even if I have to sacrifice my life. Also read:  Independence Day Speech For Students in English Also read:  Speech on Mother Mary in English Also read:  Speech On Azadi Ka Amrit Mahotsav Also read:  Speech on Miss India in English Also read:   Children's day speech on English  THANK YOU SO MUCH 

10 Lines on Indian Heritage in English

  10 Lines on Indian Heritage in English 1. Heritage means that which we have inherited from our ancestors. 2. India is a famous country and its culture, food, lifestyle, language, and traditions are our identity. 3. India has many cultural heritages. 4. We all have inherited cultures and traditions. 5. People of many castes and religions live in our country and have their own customs and traditions. 6. Each religion has its own festivals, dance, music, art, etc which are their attractions. 7. Our tradition includes respecting elders, always being kind and humble to everyone, and welcoming guests. 8. There are many historical heritage monuments in our country like the Taj Mahal, Hawa Mahal, Qutub Minar, Humayun's Tomb, Red Fort, etc. 9. We must preserve our heritage for future generations. 10. We are proud of our Indian Heritage. 17 Lines on Indian Heritage in English India is a famous country and its culture, language, lifestyle, food, and traditions are our identity. India is kno

Essay on Environmental Pollution for Students and Children

    Essay on environmental pollution  pollution is the introduction of harmful materials into the environment pollutants can be natural such as volcanic ash they can also be created by human activity such as industrial pollution  Pollutants damage the quality of air, water, and land when we think of environmental pollution it typically comes in seven different types they are these include air, water, land, radioactive thermal, sound, and light pollution.  pollution kills plants and animals humans are also regularly hammered by pollution long term exposure to air pollution for example can lead to chronic respiratory disease, lung cancer, etc  Due to environmental pollution causes an imbalance in the environment the problem of global warming and climate change is one of the most worrying effects of environmental pollution  the important way to reduce environmental pollution is to practice three hours concept namely reduce, reuse and recycle other three ways to reduce pollution are by red

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual