Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Don't Judge A Book By Its Cover Essay


Don't Judge A Book By Its Cover Essay

Don't Judge A Book By Its Cover Essay


Do you know what is a proverb and thus the prologue speaks the truth, a probe is a symbol and factual sayings by the experience and great personalities of any country over any subject, probes generally prove the real facts in the life all the probes Express the truth or advice based on the common-sense

proverbs said by the great personalities become the practical experiences of the humanity probes are the sayings based on common sense and experiences, every individual has its own experiences in the life he wants to tell others so that others don't have to confront this troubles 

There are bitter experiences helped you assure the right path and their good experiences help to go up, therefor every experience doesn't apply to every other individual

We all have the sense to estimate the difference between correct and incorrect hence we can't say that probes are not reliable and it's on us how to apply them to us

Don't judge a book by its cover have you ever heard the same don't judge a book by its cover I have and it's a true saying is it really good to judge a book by its cover "no" you should never judge the value of a person or a thing simply by its appearance 

The first reason why it's never good to prejudge is that you never know what that person can do or become it's never good to Bridget someone or something before you find out the facts about them

Another reason why it's never good to prejudge is that prejudging can stir up the confusion the last reason why it's never good to prejudge is that you wouldn't want anyone to understate you hence you shouldn't attempt to do this to anybody else 

A lot of people prejudge individuals before they are born because they look at their parents this is not a decent thing to do 

some new bombs grew up in two very successful children and end up accomplishing a lot of things in their life producing itself can lead to discouragement and tends to cause despair you never know the outcome of a person until you see the outcome


Conclude with a quotes


The strongest person is also who shows in front of us but those who win the battles know nothing about them.


Don't judge a book by its cover expansion of an idea


Don't judge a book by its cover outfits don't define your character your behavior does, great achievements are born, not from fancy suits but from great minds and great minds do not need suits to feel and look important only the shallow looks and outfits but the wise know to look beyond, look at the person beyond the outfit 

the proverb don't judge a book by its cover means that one shouldn't prejudge the worth or value of something by its outward appearance alone, don't judge a book by its cover similarly don't judge a person by his exterior qualities if the cover is not impressive it doesn't mean that the book is not what to read

 if the person is not attractive by looks it doesn't mean that he or she is not nice by heart, it's easy to look at people and make quick judgments about them their present and their past but you would be amazed at the pain and tears a single smile hides 

what a person shows to the world is only one tiny facet of the iceberg hidden from sight and more often than not it's lined with cracks and scars that go all the way to the foundation of the soul, never judge someone without knowing the whole story you may think you understand but you don't.


 A small story that explains the proverb 
" Don't Judge A Book By Its Cover"


A 24-year-old boy looked out from the window of a train and shouted dad look the trees are going behind dad smiled and a young couple sitting nearby looked at a 24-year-old childish behavior with pity

suddenly he again exclaimed that look the clouds are running with us the couple couldn't resist and said to the old man why don't you take your son to a good doctor 

the old man smiled and said I did and we are just coming from the hospital my son was blind from both he just got his eyes today 

from the story, we learn that every single person on the planet has a story don't judge people before you truly know them the truth might surprise you.


Another story that explains the proverb


Two classmates named tom and jimmy both of shared a common bench tom always reached early and kept all his mess of books tiffin bag everything on jimmy's desk 

when jimmy used to enter the class and stand nearby the bench at that time tom used to clean his desk jimmy was very angry with tom's behavior one day he decided to talk to him directly and express his anger in front of jimmy 

that day he was 10 minutes late for the class than usual the door of the class was half shut and standing there he saw a boy named jack fighting with jimmy to sit at tom's place

 but jimmy as usual has kept all his stuff at tom's desk and said jack that can't you see the stuff this stuff resembles that the seat is already reserved the seat belongs to my friend jimmy 

hearing this tom's eyes flooded with tears and he realized that jimmy was actually helping him by spreading his stuff on the desk so that no one else could sit there he felt very guilty for his behaviour

Similarly, there are many such examples which can explain the proverb in a better way at the end I would like to conclude that if you judge a book by its cover you might miss an amazing story.


Also read:  Short Paragraph on A Book Fair

Also read: Integrity a way of life essay

Also read: Failures are Pillars of Success Essay

Also read: Essay on why rules are important

Also read: Essay on Time and Tide Waits for None

Also read: It is better to be born rich than talented essay THANK YOU SO MUCH Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual