Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

It is better to be born rich than talented essay

It is better to be born rich than talented essay

It is better to be born rich than talented Essay

 

• Introduction — It is better to be born talented. (Against) 

• Talent is lasting, while riches are transitory. 

• Talent is enjoyed by society and immortalizes one while riches are individualistic. 

• Talent cannot be inherited or acquired. 

• Conclusion — Wealth brings worries which Talent males one happy and content. 


If Wishes were horses beggars would ride. This is inconceivable as we could only want to have been born wealthy or gifted. But if I had been given a choice, I'd have chosen to be born gifted, for having a gift is more honorable, lasting, and satisfying. To be born gifted is something very concrete since it's inherent in you.


It's something by which you're recognized and valued throughout your lifetime. It can't be lost, wasted, or mistreated, unlike wealth that is quite transitory being there today and gone tomorrow. 

Additionally, wealth tends to corrupt and compels us to vices. In addition, we understand that wealth declines if it's shared with other people, such isn't true for talent.


On the contrary, it increases with use getting perfected. Thus, the more you use your gift the better it becomes. Talent is wealth that's bestowed on you, for giving joy and happiness into the society while wealth is extremely individualistic. 


They could only be of use for you, or your near and dear ones. Talent brings with it name, fame and immortalises a individual, the same can't be said for wealth.


Thus, we've renowned stalwarts from the world of literature, music and a number of another field that has become immortal by their ability. The likes of William Shakespeare, Premchand, and Tansen aren't born every day. They by their ability, continue to inspire generations even when they are no longer.


Talent can be more sublime, unlike wealth it can't be inherited or acquired by fair or foul means. It requires sincerity, dedication, and rigorous discipline to nurture so that it can blossom and spread its odor in society. This is by no way indicating that gift can't be acquired.


We can get it, but there's some simple inclination that has to be inborn. There's also no shortcut for acquiring talent. It's a long and torturous journey to the top, but once there, one is the monarch of all that he surveys.


No amount of wealth can help in acquiring ability, for if that would be all wealthy people would have obtained talent. A talented individual is not in need of money or celebrity these are actually at his beck and call.


I would therefore choose to be born gifted, for William Shakespeare rightly stated in the Merchant of Venice"Superfluity comes sooner by white hair, but proficiency lives more". Thus implying that prosperity and wealth bring with it many worries that turn our hairs gray. 

However, for men and women that are gifted and competent, they don't have any such cause for worry and consequently live a happier and content life.


Also read: why balance is so important

Also read: Uses of electricity in our daily life essay

THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual