Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on How I spent my time during lockdown

Essay on How I spent my time during lockdown

Essay on How I spent my time during lockdown

 

The deadly coronavirus disease has spread around the world because there is no medication or vaccine for the disease lockdown was the only option for every country to protect their country citizen from COVID 19 because now the total cases of COVID across the world are more than 13 million.  

 

I know in this current pandemic, there is innumerable bad news out there. But some of us like me see this lockdown as a great opportunity to re-invent myself.


This lockdown was my first such experience where I had to remain at home for a long period the moment when I learned about lockdown

 

I felt really happy because I would not have to go to school, Our mind usually gets diverted whenever we try to follow the new routine but it's become a habit 


if you continue it for the 21 days or for so long it's required. It's really easy to start a habit in those days.

 

On the first day, I played some outdoor games with two of my neighborhood friends after a couple of days once I realized the number of corona patients is increasing 


I stopped playing outside, as days passed everybody including me began taking more precaution to stay protected from the disease I started watching tv and playing indoor games such as carom and Ludo

 

Mother prepared delicious recipes at home we enjoyed it occasionally I helped my mom in the kitchen I also read some books to pass my time that I played computer games also, as days passed remaining at home began giving me boredom

 

I felt like going out and hanging out with my friends but I was not able to do this at this point I understood how the birds in the cage and animals in the zoo should be feeling as though I felt quite sorry for them,

 

I watched news frequently most of the time with the expectation that some medication or vaccine must have been developed for the COVID 19 but each time I got to know that it will take at least 5 to 6 weeks for the vaccine to be developed

 

Later I decided to learn something new from online classes, In my free time I saw a few YouTube videos and I spend hours developing a mobile app very soon I made one mobile program for the mathematical formulation, my parents praised me for this

 

I also worked on my fitness and health I became more diet conscious and ate meals that would prove good for my body I spent some time doing exercise routine meditation and yoga when I am in a good mood, although this lockdown interval forced me to stay home

 

I felt happy to spending time with my family for this long time I could focus on my health I learned many new things and developed my hobbies that I just wish that the medication or vaccine for covid19 be developed very soon,

 

During lockdown some times I think you, I am the luckiest ones who have plenty quantity of water, abundant food, available power and last but not the least mobile net. Think of those that are on the streets, don't have food, based on the government for transport and water.

 

The honest thing is that you can not either help them or you dare to attempt and walk outside. In this sort of diplomatic scenario family disputes, anxiety, depression, and insomnia is rather an enemy for you. But there are particular ways which you could get rid of.

 

Try to grab anything you're good at, it may be drawing, singing, writing, cooking anything in any way. It is not necessary to post everything that you do on a daily basis 


but if you're open to criticism you may choose that path also. Replying to comments and discussing your own skills with friends is time-consuming and it'll keep you busy.

 

The moral of this essay is to keep your mind busy, if you can not do it, you may fall for every possible emotion you could find, 


for example, who loves me, that does not, she or he isn't speaking to me, and plenty of personal issues which wouldn't disturb you when you're on a daily regimen.

 

Mostly when you're at home all day long doing nothing essentially, it might affect your metabolism and digestion. Exercise is the solution, it is quite obvious that you can not go outside for a walk but try for those that you may do in your area.

 

You can do yoga poses in your area, certainly, you do not want a park to get it done. It's actually important that you keep your mind active and muscles active.


Being on social media keeps your brains occupied but also your body motion is minimal unless you're typing and running at exactly the exact same time.

 

A straightforward 30 minutes workout is truly nice and freshens your body up. And it circulates blood through your entire body for all those cells in need.

 

A daily routine or journal writing helps, also it's possible to execute a to-do list. In my advice, if you're a to-do list individual do it with pencil and paper instead to follow along with a program or writing in any file because 


when you may complete a task easy striking your pencil through your text is actually satisfactory, I mean it actually gives me a happy feeling.

 

If you're at home, spend some quality time with your parents, I mean It is really a very good chance to be with your loved ones in this emergency, assist them in their everyday work, speak with them, and mostly listen to them exactly what they need to say. 


For those unfortunate souls who have stuck in their job city, stay attached to your family and loved ones, it is simple to do such dumb things when you're alone and family isn't around.

 

The other thing you could do is to find new items, movies which you haven't watched and longing to do for this long time, try new songs, watch and learn new ideas from youtube, too if you're good at anything you are able to make your channel too.

 

Simple learning courses could be helpful, to begin with like teaching word or excel online, or the job that you're doing for the last couple of months you'll be able to share your experience also. 


Whether picking this type of job is satisfactory and beneficial to you or not, it is like product inspection but in carrier choice. It is possible to tell others what you face at your work front and whether you're longing to do it in the long run or not.

 
Stay good, stay healthy, and above all drink lots of water. Hope you will like this essay.

 

Also read:- How Travel Will Change Your Personality?
Also read:- Essay on coronavirus
Also read:- Plastic surgery argumentative essay
Also read:- essay on fitness beats pandemic 
Also read:- why balance is so important
Also read:- Your Future Depends On Your Aspirations
Also read:- Sociological Imagination Essays
Also read:- Gratitude is great essay

Also read:- cleanliness is next to Godliness EssayYoutube video of this essay

Essay on How I spent my time during lockdown


THANK YOU SO MUCH

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual