Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Your Future Depends On Your Aspirations

Your Future Depends On Your Aspirations Essay


Your Future Depends On Your Aspirations Essay

Everybody has the right to fantasy and people who don't fantasy, their lifetime is like with no intention to achieve. So that your future is all in what it is you're dreaming today. Additionally even though dreaming, it is only up to to a person how enormous his aspiration as it's a famed proverb which"SKY IS THE LIMIT" that will be indeed accurate.

Among the aspirations act as compass and fuel in delivering forward and direction push in one's lifespan. Aims and ambitions keep you focused maybe not letting them squander their own time, resources, and energies to trivialities.

One's aspirations act as compass and fuel in giving direction and forward push in one's life. Aims and ambitions remain you focused not letting them waste their own time, resources, and energies on trivialities. There are also, nevertheless some persons who do not prepare their livelihood. They have no aim in life.

Those who have no purpose in your life are somewhat just like a ship without a rudder or an envelope without an address. They are pitched to and fro with the situation. They complain of difficult occasions and blame their fate. 

It is no wonder they cut a sorry figure at the struggle of lifeWhile picking our purpose or picking a livelihood, we've to expect for the finest and have prepared for your worst. We should have a certain purpose or fantasy in existence and may leave no stone unturned to reach it.

Diverse Individuals Have Various aims. Some men desire to get doctors while some wish to initiate a company. If authorities allure, to an army, has a fascination for others. A few aim at turning into a teacher even though societal politics or service attracts others. 

Thus different individuals adopt different goals depending on their disposition or taste or pocket. It's the duty of the parents and the educators to persuade their wards to pick a profession according to their aptitude. Right aim entails right life and the incorrect objective means an incorrect living. 

Thus, we should be quite cautious when deciding on our own target. Most likely the most difficult problem a youthful individual faces would be the selection of a livelihood. If somebody doesn't decide his purpose professionally, then he will function as considered a square peg in a round hole. 

Even the ideal profession would be one in that a person feels in your home and certainly can make a move worthwhile and that, in the same period, assures him of good prospects in everyday life.

There Is an Assortment of careers. I don't want to have a leap in the dark. I understand that achievement in life is contingent on the well-orchestrated aim. 

Law and business might possess a charm for others, however, they will have zero fascination for me. Business requires a tremendous amount of money that I really do not have.

My goal, Nevertheless, would be to become a teacher. Teaching is the quickest kind of profession. It's like killing two birds with a stone. An instructor can earn an honest and impartial living. They could serve his culture and country in the best way possible. He is actually a nation-builder. 

He can mould the fate, and form the near future and could ennoble the heads of both those students who are the wealth, future and pride of the nation. In a democracy where every adult is still a voter, training is of extreme relevance. 

An educator can impart the perfect kind of instruction and also make the college students ideal citizens. They can inculcate refined qualities at the youthful minds and make patriotic fervour within them. If educators are more efficient and function as torchbearers into the college students, then our democracy will have a bright future.

I understand that educators from these times are ill-paid and can scarcely make both ends meet. But cash is not the only consideration with me. He resides among the grinning faces along with young hearts. He neither become old nor feels fearful as well as even serious.

I will make a family setting in the faculty and will teach my students as Gurus did in ancient times. Might God inspire me to function as exactly what I've decided to be!
The failure to stay motivated can destroy you and turtles because part of you knows how good your life could be if you got it together and just studied whenever you needed to study but another part of you wants to feel good right now and studying doesn't make you feel good right now you have a part of you deep inside that wants to excel in your exams succeed in life not just in your career 

but with wealth health love and happiness but then and there's another part of you that constantly wants to sacrifice studying and educating yourself and making progress for instant gratification it's a part of you that doesn't care about the long-term it doesn't care where you're going to be in ten years time a lot of people look up to and idolize,

Those who are motivated and disciplined with their studying but you don't need to do this become motivated yourself people say close your eyes visualize yourself where you'll be in five years time if you stay focused and disciplined every day 

If you live in a mansion you wake up you go to the gym which is in the next room then you go for a swim in the pool outside you drive to work in your Lamborghini you walk through the door everyone says hi they all know you, of course, they do you're the CEO but wait what will happen 

If we continue to like procrastination take control of our life what will happen if we keep failing and keep failing and get kicked out of university and get a basic job but get fired within a few weeks close your eyes where will you be in ten years time or 20 years time 

If you continue being lazy and doing nothing how many jobs have you been fired from how many partners have left you how much debt are you in how much weight have you put on where are your friends and family now because you didn't chase your dreams and you just gave up 

If you're ok with that if you're ok with the outcome and the life you will live if you don't sort your priorities out then great go ahead no one's stopping you but if it scares you if it instils a sense of fear within you then you better do something about it because your life can be every bit like you dream it and even 

If you fail well at least you made it halfway there at least you put in the effort and you can look at yourself in the mirror and say I tried my best but I lost to the better man and I'm ok with that and you can sleep soundly at night knowing that you gave it everything you've got that's how I see it 

I want to see how far I can go I want to see what kind of life I can live I want to see how high I can climb I want to see how much I can accomplish and once I reach that level of success when I have well health love and happiness in my life 

I can give I can be the best father or mother I can be I can support my family I can spread the love and joy that I have radiating from me I can financially help those less fortunate than me I can be the person that I have always dreamed of being.
Comments

 1. However, how you use it will decide whether what you are doing is legal or not. While using synthetic urine as a fetish is not illegal in any state, using it to cheat a drug test could get you into trouble in some. If you use it to cheat a drug test and get caught, you will most likely get fired, or worse, jailed – depending on who is asking for the sample. Whether you will serve prison time or not depends on your state of origin, as well. So far, 18 states have banned the production, delivery, use, or sale of synthetic urines intended to falsify drug tests. Of these states, only South Carolina has so far prosecuted a urine seller, that too, only twice.

  ReplyDelete
 2. The new picture frame will look perfect in my college dorm room, thank you!
  saç ekimi

  ReplyDelete
 3. Thank you for your post kompost makinesi

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual