Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Positive and Negative Effects of Peer Pressure Essay

 

Positive and Negative Effects of Peer Pressure
Positive and Negative Effects of Peer Pressure


Peer pressure can have both positive and negative effects on individuals. Here are some examples of each:


Positive Effects of Peer Pressure:

1. Encouragement to Achieve Goals: Peer pressure can motivate individuals to set and achieve higher goals. Positive peer pressure can push someone to work harder, study more, or engage in positive activities like sports, arts, or community service.


2. Adoption of Healthy Habits: Positive peer pressure can promote healthy behaviors such as exercising regularly, eating nutritious food, avoiding drugs and alcohol, or practicing good hygiene. When friends have positive habits, it can influence others to adopt similar habits.


3. Skill Development: Peer pressure can inspire individuals to develop new skills or talents. For instance, if a friend is proficient in playing a musical instrument, their peers might feel motivated to learn and improve their musical abilities as well.


Negative Effects of Peer Pressure:

1. Risky Behavior: Negative peer pressure can lead individuals to engage in risky behaviors such as substance abuse, reckless driving, or skipping school. The desire to fit in with a certain group or fear of social exclusion can influence someone to make poor choices.


2. Unhealthy Competition: Peer pressure can create an unhealthy sense of competition, where individuals feel compelled to constantly compare themselves to their peers. This can lead to stress, anxiety, and a negative impact on self-esteem.


3. Influence on Values and Beliefs: Peer pressure can shape an individual's values and beliefs, sometimes in ways that may not align with their true selves. People might adopt certain opinions, and prejudices, or engage in activities they wouldn't normally choose, simply to gain acceptance from their peers.


It is important to note that the effects of peer pressure can vary depending on the individual and the specific circumstances. Additionally, the presence of positive role models and a supportive environment can mitigate the negative effects of peer pressure and enhance the positive ones.


Positive and negative effects of peer pressure essay


Title: The Positive and Negative Effects of Peer Pressure


Introduction:

Peer pressure, the influence exerted by peers on an individual's behavior, has long been a subject of discussion and concern. While it can have both positive and negative effects, understanding its impact is essential for promoting healthy development among individuals. 

This essay explores the positive and negative effects of peer pressure, highlighting its potential to inspire growth or lead to detrimental outcomes.


Positive Effects of Peer Pressure:

Peer pressure can be a catalyst for positive change in several ways. Firstly, it can encourage individuals to strive for excellence and achieve their goals. When peers demonstrate dedication, hard work, or success, it inspires others to set higher aspirations and work diligently to accomplish them. This positive peer pressure fosters a competitive spirit, motivating individuals to excel academically, develop talents, or pursue their passions.


Furthermore, peer pressure can facilitate the adoption of healthy habits. By observing friends engage in activities like regular exercise, healthy eating, or responsible decision-making, individuals are encouraged to follow suit. Positive peer influence in areas such as maintaining physical fitness, avoiding substance abuse, or practicing good hygiene can significantly improve overall well-being and promote a healthier lifestyle.


Additionally, peer pressure can foster skill development and personal growth. When peers exhibit proficiency in certain areas, such as playing a musical instrument, writing, or painting, it can inspire others to explore and develop similar talents. By challenging individuals to step out of their comfort zones and learn new skills, positive peer pressure promotes self-improvement and broadens horizons.


Negative Effects of Peer Pressure:

While peer pressure can have positive effects, it also has the potential to lead individuals down negative paths. One of the most concerning consequences is engaging in risky behavior. 

The desire to fit in with a particular group can overpower one's judgment, leading to involvement in activities like substance abuse, reckless driving, or skipping school. The need for acceptance and fear of social exclusion can blind individuals to the potential consequences, risking their physical and mental well-being.


Furthermore, peer pressure can fuel unhealthy competition among individuals. Constantly comparing oneself to peers can create stress, anxiety, and a negative impact on self-esteem. The pressure to conform to societal standards or achieve unrealistic expectations can lead to a loss of individuality and a focus solely on outdoing others, rather than personal growth and contentment.


Lastly, peer pressure can influence an individual's values and beliefs, sometimes in ways that contradict their true selves. The desire for acceptance can lead individuals to adopt opinions, prejudices, or engage in activities that are against their core principles. 

This conformity to fit in with a particular group can undermine personal authenticity and hinder the development of independent thinking and decision-making skills.


Conclusion:

In conclusion, peer pressure possesses both positive and negative effects on individuals. Positive peer pressure can motivate individuals to achieve goals, adopt healthy habits, and develop new skills. 

On the other hand, negative peer pressure can lead to risky behavior, unhealthy competition, and a compromise of personal values and beliefs. It is crucial to be aware of the influence of peer pressure and to foster a supportive environment that promotes positive behavior and self-confidence. 

By encouraging individuals to make independent choices based on their own values and aspirations, the negative effects of peer pressure can be mitigated, and its positive potential can be harnessed for personal growth and success.


Also read: Essay On Violence Against Women 100 Words

Also read: Essay on Bullying in High School 

Also read: 10 Importance Of Mathematics In Daily Life

Also read: Importance of Mathematics in daily life essay

Also read: Essay on changes in education system my views

Also read: Essay on how to overcome the fear of maths


Also read: Essay on why education is important

Also read: Your Future Depends On Your Aspirations

Also read: Essay on Time and Tide Waits for None THANK YOU SO MUCH Comments

 1. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. The website Wild Tornado casino review is
  is a great platform to research WildTornado Casino and get valuable information about its offerings. The website provides comprehensive reviews and detailed information about the casino's games, promotions, and overall user experience.The website features in-depth analyses of WildTornado Casino's game collection, covering a wide range of genres, including slots, table games, and live casino options.

  ReplyDelete
 4. I have included 55 positive words that start with s from the list in my essay. My teacher was incredibly impressed! :) In fact, using positive words has an incredible effect on your well-being.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual