Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay About Trip With Family

Essay About Trip With FamilyEssay About Trip With Family ( 150 Words)


Summer vacation is my favourite time of the year, as it gives me a chance to relax and explore new things.

This summer, I visited my native village which is quite a distance from the city. It is a five-hour journey by train.

My grandparents stay there and my grandfather takes the core of the fields and produces a variety of crops.

My cousins visited our grandparents too during their summer vacation, Our grandmother prepared delicious and mouth-watering dishes for us and we relished every bite of the food.

I spent most of the time, visiting fields with my grandmother's father and learning from him about crops and the seasons they are produced in.

I also played a lot with my village friends. It was routine every night to listen to a story from my grandmother and sink to sleep.

I had a wonderful time spending some priceless moments with my grandparents,

Í feels blessed to have such a 'caring and loving family, with whom I enjoyed my summer vacation thoroughly.Essay About Trip With Family ( 200 words)


A picnic with family is one of the most relaxing getaways to enjoy on weekends or vacations. Be it in a park or a garden, a riverside or a dam.

On 1st January last, we went for a picnic. Kalyani Picnic Garden was our picnic spot. It was a beautiful place to enjoy a picnic.

I went there with my parents, sister, brother and other members of our family. We were also accompanied by some of our neighbours.

We started our journey early in the morning. We went there by car. It took one and a half an hour to get there.

It was a distance of 60 km from our home to our picnic spot. It was a beautiful spot beside the Ganges. Many picnic parties went there.

We spent the time joyfully. We visited different kinds of trees flowers and grasses. It was an amazing place to explore.

We played Cricket and badminton. Some lay idle and listened to music. We also ate a lot. In the evening we enjoyed boating on the river. We also enjoyed the glorious sunset. Then we returned home with a very happy mind.Click here👇


Also read: Summer Vacation Essay About Trip With Family


Essay About Trip With Family ( 1100 Words) 


Going on a trip traveling and hanging out with our family and friends is always an extremely good thing it is always a pleasant experience that you get the chance to mix up with your dear friends in a deeper way despite 

The fact that I have a great deal of time to spend with my friends in school it is likewise ideal to spend time with other different spots like shopping malls beaches hills or even at their homes or any suitable place for gathering.

Whenever we go out to hang out we have a pleasant time together sometimes we like to watch movies in the cinema or play video games it is a great source of amusement entertainment one gets from being among friends is always unforgettable personally 

I think that going with your friends is the ideal approach to travel regardless of whether this implies hiking around the country for a year or simply taking an end-of-the-week outing to another city I forcefully suggest the experience 

but sometimes it is also very risky to be with friends in some place which is not in the knowledge of your parents I have had a very interesting experience 

last year in March 2019 I went with my five friends to Alcor Beach to enjoy some moments of life there it was the first time 

when I took a short one-day trip with my friends since my childhood my family has always taken me on trips on weekends this time I made a decision to spend some time with my friends on the beach and cooking for ourselves this seemed something 

Specious to my parents but I insisted and my parents gave permission half-heartedly but they knew that adult children should learn to see the world outside their home with their own eyes 

Anyhow I got permission we bought different essential foodstuff from the market and set out on a short journey after reaching there we found peacefulness and serenity all around us on the beach this part of our trip was the time of quiescence no rush and noise was there it was the 12:30 pm and a good time for lunch 

We made everything ready for cooking we spent almost one and a half an hour preparing food which we really enjoyed after half an hour's rest and chatting with one another 

We got ready to have a walk on the beach there were hundreds of people who had come to enjoy themselves in the pleasant breeze some people there had thrown wrappers and empty cans in this way they fringed the law of keeping the beaches clean 

after two hours we had the mood to drink tea but unfortunately, we had not brought the things needed for fulfilling this wish then we made a unanimous decision to go to a nearby restaurant but one of our friends had strong opposition to going anywhere 

Anyhow he accepted the fact that the majority is the authority we convinced him not to show any dislike and got ready to go on the way to the restaurant we saw a man with one leg he was looking at us with questioning eyes

But we didn't want to be officious to asking for any reason why he was staring at us one of my friends asked him in a sympathetic tone as to why he had one leg on our insistence he told us the whole story about his past life that he met an accident in which he lost one of his legs 

He expressed his views ostensibly in an innocent way but whenever we asked him about the fault whether it was his or the other parties then he told the truth that he had committed a crime due to which 

He was followed by the law enforcement agency he was telling his story in a very interesting way in the struggle his car overturned and he got severely injured and lost one of his legs after being treated 

he was taken to prison to face the punishment of his crime he was feeling the guilt and prick of conscience in court trial he was absolved of his crime 

when he paid the heavy fine and spent six months in jail now he is free but he is crippled and an indigent man when we were listening to him we didn't know about the time it took one hour 

when he was narrating his true story we had sad and sympathetic feelings for him we left him and headed for the restaurant again we reached there chose a table seated ourselves and ordered tea 

we enjoyed the tea and stayed until four o'clock although we were tired we didn't express any tiredness because such moments of free life don't come again and again because of other educational responsibilities 

we had a lot of chat and that was the beauty of our trip having a trip with my friends I had different feelings about everything though 

I have experienced it before but what's different was that I could share these feelings with my friends with different people you have different feelings and this is also why a trip with friends can be so interesting and fascinating to me we had been looking forward to enjoying the last hour of our trip more and more 

so we didn't want to waste any time at all one of our friends suggested having a bath in the sea that was amazing for half an hour we bathed her and then came out of the seawater

Now we were extremely hungry and were going mad with hunger we made another decision at this crucial time to have dinner at a Turkish restaurant 

so as to double the pleasure of our trip we reached there in 15 minutes we gave the order for food according to our own personal choice we had to wait for 20 minutes before the waiters came with full trays real enjoyment that was wonderful the food was so much delicious that we couldn't control ourselves from overeating 

I will never forget this trip of mine with my dearest friends after having a rich dinner we had to return to our homes 

I highly recommend that all of my other friends should have the same kind of taste and experience in life we learn many things not from books but from practical experience 

I will never forget this trip in my whole life now I plan to go away on holiday this summer with my best friends on another trip and I'm sure it will be a great trip.
 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. Replies
  1. Now we were extremely hungry and were going mad with hunger we made another decision http://mybestcasino.ca/ .

   Delete
 2. I need a essay on the topic Burj khalifa please can you send me  ReplyDelete
 3. Particularly evaluated club for a truly crucial stretch of time. Novel programming from noticeable makers, the outline of canadacasinosonline.com/game/4-of-a-king which continues to relax, because the club doesn't stop! There is a live game with live vendors and moderate immense stakes are played on a persevering clarification.

  ReplyDelete
 4. https://corechair.com/

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. Acquiring an International IoT SIM card can be advantageous for any tourist. This is an excellent alternative for reducing phone and text message costs. In comparison to the exorbitant roaming charges imposed by various US national carriers, it is possible to achieve savings of up to 85% on international calls made and received.

  ReplyDelete
 7. A family trip is a valuable opportunity to create lasting memories and strengthen the bonds between family members, fostering a sense of togetherness and cvservicescanada that enrich family relationships. It offers a chance to explore new destinations, cultures, and activities, promoting both personal growth and a deeper understanding of the world.

  ReplyDelete
 8. the information you provided is very interesting you could also check Sarkari Naukri

  ReplyDelete
 9. thank you for the essay. my homework is done

  ReplyDelete
 10. Embarking on a journey with my family was a delightful escape from the daily routine, creating cherished memories as we explored new places together, fostering stronger bonds and an appreciation for shared experiences. From laughter-filled car rides to captivating destinations, this trip rekindled our sense of togetherness, etching a heartwarming chapter in our family's story.

  Abogado de accidentes

  ReplyDelete
 11. I'm sorry, but I couldn't find any specific information or context related to "essayonfest reviews." It's possible that this phrase refers to reviews of an event, festival, or a website/service named "Essayonfest," but without more information, it's challenging to provide a detailed essay.

  If you could provide more context or details about what you're looking for, such as the specific event, festival, or service, I would be happy to help you write an essay or provide information accordingly. Please feel free to provide more information or clarify your request, and I'll do my best to assist you.abogado de flsa de jersey sur

  ReplyDelete
 12. Hi,

  Thanks for sharing this. It was nice reading through the essays.

  Adam

  ReplyDelete
 13. "Essayonfest reviews" refers to a website or platform that offers essay writing or academic assistance. To find reviews or information about "Essayonfest" or similar services, one can search online, visit their official website, explore academic forums, contact them directly, and check academic review websites. These platforms may have user reviews, testimonials, and information about services, pricing, and guarantees.

  To assess the quality and reliability of an essay writing service, it is essential to read multiple reviews from different sources and ensure that you are adhering to your educational institution's policies regarding the use of such services. Academic forums and communities like Reddit, Quora, and EssayScam may also have relevant discussions.Abogados de Accidentes de Camiones Comerciales

  ReplyDelete
 14. A family trip provides the perfect opportunity to bond, create lasting memories, and escape the daily grind while exploring new places together.

  honorarios de abogado de bienes

  ReplyDelete
 15. Life Success Counseling is like a trusted partner on your path to personal growth and fulfillment. Their guidance and expertise can empower you to overcome obstacles, set meaningful goals, and create the life you've always envisioned. Here's to your journey towards success and well-being with their support!

  ReplyDelete
 16. Thank you for providing such lovely stuff about the best Sarms alternative post here

  ReplyDelete
 17. Thank you very much for the information; I would love to share it with others. This article has made me extremely glad to read about the best and Legal Steroids GNC Or Others

  ReplyDelete
 18. Your tips and advice are always practical and actionable. Thanks for making complex topics easy to understand.

  ReplyDelete
 19. The essay describes a memorable trip with friends, highlighting the importance of cherishing moments and learning from practical experiences. The author connects with a man they met on the beach and highlights the value of taking a break from busy lives to reconnect with people who matter most. The beach experience was filled with laughter, conversations, and shared stories, deepening friendships. The sensory experiences of the sea breeze, sand, and seagulls left a vivid snapshot of the day. As the author returns home, they realize the value of seizing opportunities for adventure and connection. The experience reinforced the belief that understanding and appreciating the world is best achieved by immersing oneself in it, surrounded by laughter and companionship. The journey was not just a trip, but a journey of self-discovery, celebration of friendship, and a testament to the power of shared experiences. The author returned home with cherished moments and a renewed sense of gratitude for the people in their life. lawyer for contract dispute

  ReplyDelete
 20. Wow, what an incredible essay about your trip with your family! I truly enjoyed reading through your vivid descriptions and heartfelt experiences. It sounds like you all had an unforgettable adventure together.
  Your ability to paint a picture with words is exceptional. I could vividly imagine the scenic landscapes, the meals shared, and the laughter echoing through the air. It's amazing how a journey can bring a family closer, creating cherished memories that will last a lifetime.
  The way you highlighted the importance of quality time spent with loved ones is truly inspiring. It serves as a reminder to treasure these moments and appreciate the bonds we have with our families. Your essay reminded me of the joy and happiness that can come from exploring new places and experiencing different cultures.
  Thank you for sharing your beautiful essay. I was captivated from the beginning to the end and can't wait to hear about your future adventures with your family. Keep up the great writing!

  mejor abogado de accidentes de camiones

  ReplyDelete
 21. A Trip of Unity: Travelling the Globe with Family

  Travelling with family is more than just covering ground; it's a rainbow of giggles, unanticipated experiences, and happiness spent together. Excitement erupted within us as the car pulled out of the driveway, holding up the possibility of an exciting family outing.

  Whether it's a quiet beach, a busy city, or a charming village, the shared experiences that create a tapestry of memories are what make the trip so beautiful. One such journey that left its impact on our hearts was the one we recently took as a family.

  misdemeanor reckless driving virginia


  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual