Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on wonder of science | wonder of science essay 200 words

  

Essay on wonder of scienceEssay on wonder of science


We are living in an era of science, new inventions of science are changing the lives of every individual on the planet. These inventions have become an integral part of our life, and we can't imagine our life without them. 


"It may be Sunday or it may be Monday or maybe some other day, taking science to enhance we may progress day by day"


Introduction:-


No introduction can introduce science in the dim dawn of creation when a man opened his eyes, he saw the Blazing Sun, fast-flowing rivers, gurgling cataracts, he cried in amazement. 


What are these?


That remote questions can be fully answered by science. Today science has succeeded in discovering the basic things which made our universe scientists call it


"God particle" or "Higgs boson" science has changed this world into a small fairyland. 


Increasing steps of science:-


"Discoveries are made when 

feelings run ahead of thinking"


The systematic way of knowledge is called science. modern Mans's quality of curiosity, alertness and observation has given birth to science, with the invention of really and fire, humans opened the door of development on 20 July 1969 humans first stepped on the moon and conquered nature.


Electricity:-


"No heat, no cold sciences a full hold"


The invention of electricity is one of the greatest wonders of modern science, electricity is a great source of power, all the electric home appliances like television, fan lights, etc., and the gift of science. 

Electricity is the most wonderful invention of science. it irons and washes our cloth it runs our factories. it cools and warms our house and it lights our houses and roads at night it made life is impossible without electricity.


Medical science:-


"Science has given 

eyes to the blind

 legs to the lame 

years to the deaf 

and arms to the armless"


Medical science is a boom for the lives of humans, the discovery of medicines and surgery has helped to cure many deadly diseases. Science has given rise to the blind legs, to the limb and hearing to the deaf the advancement in medical science, how the transplant is also possible nowadays.


Science has cured humans of fatal disease it has made us healthier and happier, heart and kidney transplant is possible with the help of science, medicines and vaccinations have controlled malaria, typhoid, cholera smallpox, etc. modern machines like x-ray, ECG, sonography are also useful in medical science. 


Science in education:-

students and children rise up more frequently towards the technologically and scientifically advanced world, people need to be scientifically educated to succeed. Ideally, science for students is the way to approach how to think, learn, solve problems, and make informed decisions.


Means of transport:-


"Science is a stair towards heaven"


Means of transport like buses, cars, trains, aeroplanes, and ships are also contributions to science. Today, we can reach any part of the world within a few minutes. In ancient times people used to travel in bullock carts, now we can travel very fast from one place to another within a few seconds with the help of trains and aeroplanes, etc. the fast means of transport have won time and distance.


Means of communication:-


"What is this life if full of care, there is no time to stand and stare"


Science has simplified the process of communication for all of us, we can able to use scientific inventions like mobile phones, fax, telegram, etc. for distance communication. Wireless telephone television is the means of communication the providers' knowledge as well as recreation, science has brought a massive change in our daily life it has made our life comfortable.


Farming and agricultural:-


The field of agriculture is also benefited from science. Today, farmers use new scientific tools to increase agricultural production.


Computer and robotic:-


"Necessity knows no law"


Computers are one of the wonderful inventions of science, they help us make complex calculations in a fraction of a second, we can store a lot of information in computers and communicate through them too. Computers are the most wonderful invention of science they do several complex works in a very short time, scientists have invented robots for our help robots are useful in industries defense. 


Internet and social networking:-


"Internet is the world of infinite"


Internet is the short form of the international network we can contact with our friends and get knowledge through it, we have heard about www dot it means world-wide-web [networking is a great way of exchange information between friends Facebook, Twitter, Instagram our famous social networking sites.


Disadvantages of science:-


"Every rose has it's thorn"


science says it's dark side also, man has become the slave of machines hypertension heart attack are there dangerous effects of science.


"Science is an angel in peace and devil in war"


Nuclear & atomic energy is also a wonder of science, nuclear weapons like atom bombs help in the security of the nation. Hydrogen and atom bombs can destroy the world in a few seconds, we have seen their effects in "Hiroshima" and "Nagasaki"


Conclusion:-


Science is great, All these windows of science have simplified man's life to a great extent. Science is a good servant but a bad master so play it enjoy it use it but never misuse it, science is a blessing and curses it depends on the mind how he uses it should be used for peace and happiness.


Gandhi Ji had rightly said:-


"Science has taught us to fly like a bird in the sky to swim like a fish in the ocean but it has not taught us how to walk on the earth".


Essay on wonder of science

" Science is the key which unlocks for mankind the storehouse of nature"

Introduction:- Modern age is the age of science. Many wonderful discoveries and inventions have been made by science. It has made our life easier and comfortable. Science plays a vital role in our daily life. with its help, even impossible things have possible now. There are many wonders of science such as electricity, the internet, computer, etc.

Electricity:- The invention of electricity bring an incredible change in human civilization. It serves us in many ways. It lights our houses, roads and offices. It gives us cool and warm air, It runs our machines, factories and workspace. The presence of electricity has removed darkness from the world.

Means of transport and communication:- buses, cars, trains, ships and aeroplanes are the greatest contribution of science. We can reach safely any part of the world within a few hours.

Science also developed a way of communication with the help of telephones, wireless, Emails and the internet the world shrunk into a small village. using the internet we can talk live with our friends and family members easily. Audio and video call through the internet is the fastest mode of communication. The invention of mobiles and the internet has reduced the distance between people.

Medical Science:- Science has done wonderful work in the medical field. Many new medicines have been invented. Many fatal diseases like cancer are cured through science. Also, with the help of science, the functioning of various organs in the body is checked by scientific instruments and the diseases are correctly diagnosed.

Agriculture:- Science has helped us in the development of agriculture. use of fertilizers, better quality seeds has increased crops production,. New tools like tractors, harvesters have modernized agriculture. 

The computer:- Computer is the wonderful invention of science. It is used in every field of life. It has solved many problems Computers can do complex calculations and work quickly.

Conclusion:- Science is indeed a boon. it is very beneficial to modern man but, innovations and discoveries have also become destructive in various ways for mankind. we must ensure the wise use of these scientific inventions in order to save the world from the evil side of science.

" Science is a beautiful gift to humanity, we should not destroy it".


Also read:- How to make digital India essay


THANK YOU SO MUCH

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual