Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Impact of technology on human relations essay

Impact of technology on human relations essay


Impact of technology on human relations essay


The growth of technology improves the way people connect with each other. In which way the evolution of technology break the types of relationships that people make? Does it have positive or negative effects on the relationships?

notice the keywords here in which way – change – relationships – positive – negative In this essay, you have to analyze how technology has changed our relationships & that change is good or bad. Well, it’s clear that technology has revolutionized the concept of communication and social to a considerable change in the human relationships we have Of course, there are beneficial changes as well as detrimental ones.

The most significant impact of technology on communication is that the speed has incredibly risen & the cost has been drastically cut. The computer & internet have made the process of creating & editing documents easy Besides, amazing features such as spell check & grammar check can be applied automatically.

Moreover, distance is no longer a barrier as email allows sending a document to any part of the real world within seconds Thanks to modern communication technology, people now enjoy lots of convenience & efficiency.

Firstly, relationships have become better b/c people are connected to each other all the time & there is little chance of misunderstanding due to communication gap.

Secondly, the Internet helps spread our network by tracking down old friends and teachers Well, if you use Facebook & Twitter, you know how to do this Finally, it creates new business opportunities by assisting business owners in seeking potential customers & business partners. AMAZING, ISN'T IT?

BUT, on the downside, high-quality communication at low costs has led to a marked decline in face-to-face communication. Also, communication has become too concise & short. The overuse of abbreviations, symbols & short phrases with little or no adherence to traditional grammatical rules has resulted in the downgrading of writing & social skill.

The worst impact of technology is that characters nowadays can hardly draw a fine line between work time & private experience. No matter where they go, who they are with and when it is, they are bombarded with phone calls, email & text messages. If they turn off these devices, they might have a higher risk of losing great job opportunities.

On the other hand, if they don't, their private, precious time with their friends & loved ones has to be sacrificed. So, you see, people all over the world today definitely have no privacy, no peace of mind at all. Although the negative impacts of technology seem to be intimidating, it still has more benefits to offer in general.

As a modern, successful human in today’s busy world, we have to be wise in order to best utilize technology & limit its unwanted effect of technology on our relationships.

How technology has ruined social interaction?


No one speaks face-to-face anymore everyone is so busy with their smartphones and personal computers that they fail to notice what's going on around, the office is no different the boss sends a message to his assistant the assistant emails the supervisor and the supervisor eventually shares with the team never speaking face-to-face and without talking in person

the work just continues the Paola things just get worse and worse technology isn't all bad though it's a great tool for keeping families together take for example the cell phone it has made staying in touch easier and safer than ever before

kids now have instant access to a 9-1-1 operator in cases of emergency there's also the convenience from teens being able to contact their parents pick them up for practice or mom calling dad to stop and grab a carton of milk on the way home they're also getting smarter and smaller and becoming even more versatile

they are like regular phones on steroids parents are always being surprised with unexpected challenges by coming up with quick non-scientific answers to questions a son my ass is mom why is the sky blue or a daughter why does the earth spin or maybe why does the moon come out during the day

the smartphone has made answers to these questions only a few clicks away whether it's astronomy chemistry meteorology or medicine technology helps you find that answer quickly and easily

technology has also been great for business the cellphone has become a lifeline for staying in touch when on the road technology has also removed the strict restriction from having to mail out print ads and email and online chat has brought businesses even closer to their customer's 

Technology was created to help us communicate better what it has done is allowed us to not truly communicate at all 70% of teens aged 13 to 17 now have smartphones 92% of them report going online daily including 24%.

who are online almost constantly something must be done to address these issues changing habits will absolutely be difficult but there are steps that can be taken to reduce our dependency on technology first make dinnertime a cell-free zone closing

the door to spend time with loved ones as a central tour will be next play what do I know without my cell phone relying on our memories rather than our smartphones will keep us mentally sharp finally don't be afraid to be bored we should take the time to reflect on our greatest memories

thus far chances are none of them involves our cell phones we should also look at how we human communicate at work too many people try to do everything via email this often consumes more time than just picking up the phone each week time should be dedicated to face-to-face meetings people context and purpose should also be considered

if you are concerned about the response email works just fine however when give-and-take is required nothing works better than getting out of your chair and speaking to a person face-to-face

this is a great way to cut down on confusion and a group ability associated with written messages technology certainly has a part to play and how we communicate at home and Network choosing the appropriate time to utilize technology and when not sue is an important skill we all must learn.


Do Technology Ruin Relationships


A recent survey discovered that the American adults might prefer to live without a vehicle, sex or coffee than live without a smartphone. Just just how can our connection with technology change our partnership with different folks?

This past year researchers discovered that excess face-book usage is damaging in between connections, where higher usage is connected with a greater frequency of feelings of jealousy and Facebook-related battle. Our usage of technology and apparatus is about the upswing and it can change how couples of all ages convey, reveal affection and share special moments.


Is it to get worse or better? Or can it be worse and better


That can be Emily out of Blink Pop Alter. Once our own bodies really are fulfilled, as we have the whole food, sleep, water and also safety thing figured our second huge requirement is love. We will need to feel as if we participate in a family group, a friend set, a venture. However, is that our technological skin attracting us distracting us from real connection?

It is not easy or clean however, the actual answer is it's really a bit of either. Plus this means different things to various men and women. The manner in which you utilize your smartphone is dependent upon your own attachment mode in relationships. 1 study discovered that greater utilization of social networking programs was favourably related to support and closeness for individuals who have higher connection pressure.

Therefore it looks like there exists a feedback loop. People who have more attachment pressure in relationships alleviate it by employing their mobile to get more touch and closeness in their partner that contributes to greater of the attachment for their partner and perhaps to their mobiles device.

But customization additionally leads to your attachment. Our Hand-helds eventually become repositories of our connections, photos and messages, of our thoughts. They feature the album, evidence of the love that we can return back to and re-read.
Because we utilize these to share with our stories Hand-helds become icons of individuality: emblems of societal life instead of only an inert tool for empowering it. 

So frequently it's these handhelds and technology that is regarded because of the victim. Cell Phone dependence ruining customs,


Ways Technology Could Destroy Your Relationship


Sure, the higher face book usage results in greater feelings of jealousy in relationships and also Facebook-related battle. But feelings apart, certainly excess bacon ingestion would cause more bacon-related battle and excess Game of Thrones ingestion would cause more Sport of Thrones related battle.

In the current analysis, just 10% of committed or married online users say that the Net's had a"major impact" in their own relationship.

The web and social media along with your own smartphone and programs do change how people communicate, however they don't really ruin connections. They truly are tools which empower your behaviours, whether you are good or bad. It isn't technology, it's you personally.

We're maybe not really much hooked on our own apparatus once we're to each other and also the quantization of these human interactions. And now we've devised manners over the preceding bounds of social access: geography and time.

Bound up to Blink Pop Alter, at which Emily have a peek back at the societal technology of older and inquires if matters are all that different. Let's know what you consider relationships and technology from the comments. Of course, in case you have not already, contribute to BrainCraft to get a fresh event every other week.


Ways The Internet Has Changed Us Forever


Multitasking and the Individual mind The world wide web has revolutionized every facet of contemporary life. Along with term with this ubiquity of email and internet streaming, the development of social networking within the last fifteen years has drastically improved the way people communicate with one another.


As an outcome, it's common for your ordinary person to look at their devices often or to even have several screens conducting content or information concurrently. 

In several instances, before discovering, the use of technology connected to the world wide web is now addictive, leading many folks to wind up emotionally unable to unplug. It turns out the modern deluge of advice flood everybody's own lives includes a scientifically proven unfavourable impact on human anatomy.

In accordance with a lot of scientists after we cease multi-tasking activities between tech, a lack of emphasis on following activities will increase our dependency on tech. 

Researchers in the National Institute of Drug Abuse has said convincingly that unlike physiological dependence to drugs or alcohol, dependence in tech is much more comparable to overeating that most people have a basic prerequisite and have it to excess.

The Decline of the Postal services In 2006, the communicating and economic services corporation Western Union grew to become the final American entity to cease the delivery of telegrams. 

The net was credited because of the most important incentive behind the service's downfall, as email left telegrams an inconsequential type of communication.

Despite its own efficacy, the U.S. Postal Service is dealing with a similar destiny. Although faxing and cell phone usage are contributing factors in the decline of mobile products and services, the incidence of basic email, on the web chat networks along with societal media messaging jointly provide conventional"snail mail" significantly less and less crucial. Because of the and other facets, a lot of Americans no longer check for email on a daily basis.

This has created a decrease in the post office's value proposal, resulting in the wide-scale lay off of public personnel and fewer days of email shipping in some areas. 

This happens while we refresh our web pages in search of advice our ancestors had to wait for weeks or months for as it travelled slowly through the email.

Medical Consultation From mysterious symptoms to this frequent cold, there clearly was a moment when visits to a physician or the area pharmacy could address just about any disease. 

But regrettably, for people more prone to hypochondria, the world wide web has altered the way in which we tackle wellness and health.

The original intent of online services like WebMD was for concerned patients to reach an early understanding in their symptoms, and that they can then follow up on when speaking to a doctor. But with greater regularity, WebMD and equivalent sites are relied upon for the whole investigation.

This may cause widespread sadness, as reasonably fundamental medical issues can be overblown in too much more severe conditions. 

Even inserting a symptom in the internet capabilities of a search engine like Google can lead down a user a bunny hole of misinformation along with insufficient medical info. When in question, it's most effective to seek advice from an in-house healthcare practitioner.

The development of"Internet Fame" From makeup tutorials to gaming reviews into video documents, the web has produced fame much easier to reach than before. 

Because of popular video programs such as YouTube, comparative unknowns are able to accomplish super-stardom instantly out of a single parcel of content. Other folks spend many years nurturing a new brand, constructing a view depend and earning readers.

It's contributed to obscure, regular folks using complimentary account showbiz representation, listing contracts, picture and television production deals, and huge success in finance for prospective endeavours. Some times, this type of fame might be accidental, as exemplified by amusing movies or personal allure proceeding viral.

It’s clear that, in the digital age, the constant presence of recording devices can make a celebrity out of anyone. 

10. Social Media With the rise of online social communities like MySpace and Facebook in the early-to-mid 2000s, the manner through which we communicate irreversibly changed.

With the ability to re-establish contact with almost anyone, events like high school reunions became pointless. Families and friend groups shared images, videos and stories with speed and efficiency that had never before been possible. Dating apps and sites altered the dynamic of romance and courtship among couples.

Blog sites provided platforms for awareness, activism and shared interests that were previously unimaginable. In an age of near-constant contact with the outside world in one form or another, human beings have never been more connected than we are now.


Digitized Archival Memory In addition to the information stored on social media, the internet created a paradigm shift in data storage and backup. 

Through the use of safe-keeping avenues like secure websites and the cloud, information can be conserved in greater volume and for longer periods of time than if left in its physical form.

A prime example of this is the storage and maintenance of medical records, which used to be vulnerable to loss or miscategorization when maintained in old-fashioned filing systems. 

But as more and more hospitals, universities and medical facilities began to digitize patient records, the shift enabled improved care and the avoidance of potentially life-threatening mistakes.

The benefits also extended to the law enforcement community, with police departments and intelligence agencies all over the world now able to rapidly share decades-old evidence and case histories with each other. 

These new tools also have unsettling implications, especially when considering the existence of digital libraries like the Internet Archive, which provides near-universal access to everything ever posted online, including that embarrassing Facebook post from when you were in eighth grade.

The Decline of Print Journalism Beginning in 2000, print publications saw an unprecedented decline in their readership. 


The drop was far from an anomaly, as it quickly became clear those subscribers would not return. In the first 15 years of the New Millennium, printed advertising revenue fell by 40 billion dollars.

This proved to be a crippling blow to the medium. The availability of news provided via digital platforms progressively made newspapers and magazines irrelevant to the modern age. 

As online and televised competitors continued to raise the bar by producing minute-to-minute coverage, requiring consumers to wait for daily or weekly issues simply became unrealistic.

While some outlets have survived by establishing online editions or being overtaken by larger conglomerates, many have ceased to operate.

The Modern Music Industry After the peer-to-peer MP3 sharing website Napster launched in 1999, music distribution was never the same. While it did not survive in its original form, Napster’s business model and the commercial appeal were quickly replicated by other cross-platform media distributors.

As more households acquired internet access over the following decade, music consumption continued to defy the conventional approach of recording companies and labels. This has led to widespread conflict and litigation. 


Over the past few years, music streaming services like Spotify have suffered a backlash overcompensation of artists for the use of their music, leading some of those artists to pull their content from the applications.

Regardless of the ensuing controversies, the popularity of music sharing and streaming signifies that it is here to stay, consistently forcing the music industry to adapt. 
Advertisement-Free Entertainment As video streaming sites like Netflix, Hulu and Amazon Prime became more widely used, many people gave up their cable subscriptions in favour of binge-viewing content on their own schedules.

This created an unparalleled crisis for traditional advertisers, many of whom had come to rely on televised events to sell their products. While major spectacles like sporting occasions and 24-hour news continue to draw viewers to the established televised format, the partial shift in consumption has rattled corporate sponsors in numerous ways.

To address the unwelcome loss of target demographics, corporate sponsors have inserted subtle forms of product placement into TV shows and monetized media like YouTube videos with sporadic commercial-like ads. 


As viewership continues to grow more and more convenient, the commercials and advertisements that many of us grew up with may eventually become antiquated reminders of an obsolete sales formula.

The Loss of Languages Conservative estimates indicates that at least one language created by mankind reaches extinction every two weeks. Of the over 7,000 languages currently spoken, an overwhelming majority of them are comprehended by 100,000 people or less. And many of those have never been properly documented or preserved.

While most experts consider language loss to be an inevitable repercussion of human progress on Earth, it is widely believed that the Internet has greatly accelerated the process. 


With only about 500 languages used in online spaces, reliance on the Internet has caused many across the globe to leave their native languages behind in search of greater opportunity and immersion with the international economy.

This trend tends to favour western nations, perhaps most noticeable in the general lack of web content written in Hindi, despite the fact that it is a language spoken by over 310 million people.

Online Banking and Bill Payment When the Internet surpassed visits to local branches as the go-to option for banking, customers found themselves relieved of the threat of dealing with long lines, temperamental tellers or inconvenient business hours.

This change reaches beyond everyday convenience, as complex processes like applying for mortgages and loans can now be done online. As a result, the entire financial system has had to adjust to the new technological landscape. 


But as sensitive information continually reaches the digital domain, larger numbers of people have become vulnerable to identity theft and the loss of their savings.

While many different safeguards have been introduced as new threats continue to emerge, the ability of banks to maintain the trust of their customers is no longer as certain as it was before the dawn of the Internet. 


Online Shopping and Its Effect on Retail As reliance on digital resources have expanded over the past ten years, the retail industry has suffered deeply.

Unable to keep up with the appeal of online competitors, retailers like JCPenney have been forced to lay off thousands of their employees. 


This occurs as companies like Amazon open up new warehouses that bring jobs of different skill levels with them in service of an ever-expanding customer base that chooses to pick out items from the comfort of home.

The tilt from in-person shopping to online shopping is happening at a faster rate than most economic experts originally expected. The term widely applied to this shift is known as “creative destruction,” the process by which modern industrial enterprises replace those incapable of maintaining pace with a changing market.

If the slide in favour of at-home shopping continues at its present rate, as many economists expect it will, traditional retail venues as shopping malls may soon become shuttered ghost towns. 


As retail companies continue to face a choice between increased productivity or insolvency, the effects of the Internet on this once-sprawling industry have become devastatingly clear. 

The Slow Disappearance of Libraries and Encyclopedias While public and school-based libraries still exist, their function and use to the communities they serve has changed significantly. 

Since most people can buy, rent or check out books online, or even read them entirely on a digital platform, the traditional need for libraries has been eroded. Today, many libraries serve the purpose of providing free Internet access to students or individuals unable to afford web access at home.

This has turned these libraries into venues for use of the very thing that has driven their slide towards irrelevance - the Internet. Furthermore, the days of relying on encyclopedias to write research papers are most certainly over. 


Due to the ability of online educational resources to provide up-to-date information regarding an almost endless range of subjects, bound volume encyclopedias now seem like an outdated reminder of what the research and fact-finding process used to be.

Self-Medication Through Technology According to a 2009 survey conducted by the Pew Research Center, an estimated three-fourths of Internet users turned to the web to relieve stress or fear related to the fallout from the 2008 Financial Crisis. It turns out this occurrence is not isolated to the repercussions of one chain of events.

According to medical experts, the psychological and emotional lift that comes from switching on or logging in has proven short-term benefits to those experiencing exterior anxieties. But just like with regular medication, the danger comes when the resource is overused.

Addiction to media is a known ailment that can harm both creativity and a sense of self-worth. 

In the same way television, along with theatre and literature, before it, provided hope to those down on their luck, it is also apparent that Internet use can provide us with the sense of belonging we need in the moments when we feel most isolated.


Also read: Advantages and Disadvantages of Mobile Phones Essay

Also read: How do make digital India essay
Comments

  1. THC can be present in your body from the second it is ingested to up to three months. The amount of time THC stays in your body depends on the following factors: If you do have ample time before the drug test, then we recommend taking the natural approach: One of the variables that may alter the test's sensitivity is the color of the hair being tested. The melanin content in the hair strands is responsible for such alterations. Darker colored hair is known to be more sensitive to the test than lighter hair strands. Gray hair is also known to show false positives frequently, though there isn't much research to back up why this happens. Another factor could be the rate of hair growth of each individual.

    ReplyDelete
  2. I believe that nowadays, technologies have a more positive effect than a negative one, and there's no need to worry about anything like that.

    ReplyDelete
  3. That's true, with the implementation of technologies, many businesses can succeed, and there are many cases proving that. For instance, I can say that with solutions from Deusrobotics, companies can accelerate their warehouse management and boost productivity, so it's just a matter of time when more similar solutions are going to get developed.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual