Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Social media boon or bane for students essay

 

Social media boon or bane for students essay


Social media boon or Bane for students Essay

Social media is a web-based platform that helps us to share ideas, thoughts, and information among the communities. It gives us quick electronic communication of content like Articles, News, Images, Videos, etc. 


A person can access social media through a computer, tablet, or smartphone. Using social media is a very powerful way to communicate among people as it has the ability to connect with anyone in the world and share information instantly. Like everything has a positive and negative side social media to both advantages and disadvantages.


Social media Boon:-


1. It is a good tool for education, all the information one requires is just a click away. Students can educate themselves on various topics using social media.


2. Social media platforms help students to carry out research work as it becomes easy to do group discussions among students even when they are far from each other.


3. With the help of social media, the knowledge and awareness levels of people have increased. we can know and understand the issues of any part of this world.


4. The economy has touched new heights with the introduction of social media, and new E-commerce is on the rise. people can buy and sell online. It has great economic benefits.


5. Social media is helping people (especially youngsters) to access new job opportunities as local business organization recruits their employees through social media platforms.


6.  In earlier times, it was quite easy to suppress the right of people by suppressing their voices. Nowadays, with the help of social media, people can stand against tyranny and injustices people can raise their voices against injustice. they can get united with the help of online platforms and demand collective justice.


Social media Bane:-


1. Insecurity and lack of privacy protection are the main disadvantages of social media. with everything public on social platforms, the privacy of people could go manipulated for negative uses.


2. The excessive use of the internet has created a lot of problems, especially for youth. the problems like youth insolating, individualism, lack of interest in real life, etc. are the most worrying problems created by social media.


3. many children have become victims of cyberbullying due to which they have suffered a lot.


4. Nowadays the youth has learned to make cheating in exams through social media, Instead of learning and studying, youth is dependent on social media to use as a medium to copy in exams.


5. Excessive use of social media can affect your physical and mental health in a bi9g way., often people experience laziness and fat. eye irritation and itching, loss of vision and stress, etc, after its excessive use.


Conclusion:


Social media have both advantages and disadvantages. It depends on us how we use it. It is the most powerful tool today, It has revolutionized our lives. therefore, its power should be used wisely and sensibly for the development, progress, and prosperity of our lives today., Social media boon or Bane for students Essay


Social media is a very important and popular tool as it provides us with many useful and user-friendly features. Social media platforms like Twitter, Facebook, and Instagram are giving people the opportunity to connect with each other anytime and anywhere in the world.

Youth is one of the most influential users of social media these days. People have adopted social media so deeply that it has now become an integral part of their lives.

Social media boon

These platforms are being used not only by individuals but also by business houses, organizations, and even governments for continuous engagement with the public. If we look at the positive aspect of social media, we get a lot of benefits.

The most important one is a great tool for learning and educating. Students can enhance their learning on various subjects using social media platforms like YouTube and Facebook. Now, we can attend live lectures only because of social media platforms.

We can improve our social skills by sharing our knowledge and ideas with millions of people, even if they are thousands of miles away from us. Social media marketing has become one of the most important tools that businesses and corporations are using these days.

These social media platforms help in attracting new customers and give them information about products that make their brand more popular. It also enables a business to obtain new information about its customers.

Social media ban

Despite having many advantages, social media can also become the most dangerous tool for society when used for destructive purposes. It is harmful because it invades our privacy. Sharing personal information on social media can make children a target of hackers.

It also leads to cyberbullying which can affect their life to a great extent. Therefore, sharing on social media, especially by children should be carefully monitored by parents. The next problem is social media addiction which is very common among the youth.

Conclusion

The involvement of social media can destroy the academic life of students as they waste most of their time on social media instead of studying and learning. Anxiety and depression are also common disadvantages of social media.

Social media in itself is neither a boon nor a curse, it completely depends on how we use it. We must maintain a balance between our productive and unproductive activities. Excessive use of anything is harmful and the same applies to social media. 


Social Media – A Boon or a Bane for Students


Introduction:

 • Social media is fundamentally shifting the way we interact, communicate, organize, form opinions or even shop 
 • First time in the history of mankind 
 • India has an internet penetration of 30% 
 • 350mn internet users and 200mn present and active 
 • 4.5Bn internet users worldwide 
 • Internet and Mobile Association of India Internet users - 295mn in Urban India 
- Internet users 

- 186mn in Rural India 

 • Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp, Youtube etc. 
 • Every coin has two sides 
 Positive Side 

 • World on a single click 
 • Instant messaging, unlimited access, cheaper method of communication, Easy to Use, Raising Awareness, Generating income (Promotions and Advertising), Digital Education 
 • Revolutionalized the world (culturally, psychologically, and physically)
 •  Digitalization of the world, increase in Online Services, Reduces Corruption 
 • 5th Pillar of Society 
 • Unjust/ Plea could be highlighted and heard 
 • Fund Raising for victims, the Poor, needy ones, or during a disaster 
 • Simplified life 
 • Online Campaigns(Twitter), Power of individual 
Negative Side 

 • Addiction, Escape from real-world to Virtual World, Privacy, Personal Information, Child Pornography, Defamation, Fake News, Unauthentic News, Increase in Crimes, Communal Violence, Mass Mobilisation for misleading cause
 • Recruitment of terrorists 
 • Can mold people's opinion towards biased beliefs 
 • Scams, Hate Speech, Fraud 
 • Politically motivated Hatred/intentions 
 • Virtual world, Self-Centric life (Sleep disorders, emotional side-e
 • Westernization 
 • "Pew Research Center” report on Global restrictions placed India in 4th rank on “The Social Hostilities Index”2015 
 • We are among Nigeria, Pakistan, Bangladesh 
 • People must be educated(morally and ethically) 
 • Use your own Discretionary power and avoid Negativity 
 • "The difference between it as a curse and a blessing hang on the shoulders of its users". 

Social media is a bane or boon 

1. Social media has become very popular because of the platform provided by Facebook, Instagram, and Twitter to connect with each other across distances 

2. The youth especially one of the most dominant users of social media 

3. When we look at the positive aspect of social media we find numerous advantages.

4. The most important is a great device for education all the information one requires is just a click away and one gets numerous updates to educate oneself. 

5. Moreover one can attend live lectures happening in other places while sitting at the home 

6. Furthermore people now are distancing themselves from newspapers as they get updated on the latest happening of the world through social media.

7. In addition, social media plays a great role to strengthen bonds with loved one's distance is not a barrier anymore because of social media 
one can easily communicate with friends and relatives across the world through text, calls, video, and calls. 

8. Most importantly it also provides a great platform for young budding artists to showcase their talents and get great opportunities for employment through social media.

9. Social media has become a hub for advertising and offers companies to connect with customer and promote their brands. 

10. Despite having such unique advantages social media is considered to be one of the most harmful elements of society. 

11. If the use of social media is not monitored it can lead to grave consequences. 

12. It is harmful because it invades our privacy. 

13. The oversharing happening on social media makes children a target for predators and hackers.

14. It also leads to cyberbullying which affects any person significantly. 

15. Thus the sharing on social media especially by children must be monitored at all times 

16. The addiction to social media is quite common amongst the youth which may hamper the academic performance of students who waste their time on social media instead of studying. 

17. Social media also creates communal rights or rifts fake news is spread with the use of it which poisons the mind of peace-loving citizens. 

18. In short, surely social media has both advantages and disadvantages but it all depends on the user in the end. 

19. The youth must particularly create a balance between their academic performances physical activities and social media.

20. Therefore, we must strive to leave a satisfying life with the right balance.

THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. good stuff, we should only use social media for good

  ReplyDelete
 2. Nice info, This information will always help everyone for gaining essential and good information. So please always share your valuable information. I am very thankful to you for providing good information. Read more info about free maths classes online

  ReplyDelete
 3. Social media is the perfect place to get the information for your academic projects. Besides keeping you informed; you get to know about different websites that can help you with your academics. I found a website where you pay someone to do your dissertation on your behalf; thanks to social media.

  ReplyDelete
 4. This essay on festivals is very informative and well-written. I appreciated the way you explored the various cultural and religious significance of different festivals. Your analysis of the law assignment viva service aspects of festival celebrations was also interesting and added an extra layer to the topic. Overall, a great piece of work!

  ReplyDelete
 5. Every point is very useful thanks for sharing this type of information, Nowadays everyone use social and its very important to know what are the positive and negative aspects of social media specially ratio of 80% young youth are dominant user of social media that's its very essential for more about social media click on dissertation proposal

  ReplyDelete
 6. The data you've given is valuable since it gives an abundance of information that will be profoundly useful to me. Much obliged to you for sharing that. Keep doing awesome. social media industry

  ReplyDelete
 7. Extremely useful information which you have shared here about Social Media Marketing Panel This is a great way to enhance knowledge for us, and also beneficial for us. Thank you for sharing an article like this.

  ReplyDelete
 8. Experience luxury airport limo services for tiff
  with Airline Limo Pearson. Reliable, comfortable, & stylish transportation for your travel needs

  ReplyDelete
 9. AR Pest Control & Wasps Nest Removal offers affordable extermination for Mississauga, Brampton, Toronto, Milton, Oakville, Hamilton & Georgetown

  ReplyDelete
 10. The essay "Social Media: Boon or Bane for Students" offers a balanced perspective on the benefits and drawbacks of social media for students. It incorporates data and statistics to support its arguments, and personal anecdotes to make the essay relatable. The essay also discusses the ethical implications of social media use, including privacy, cyberbullying, and online behavior. The conclusion provides insights for students in navigating social media responsibly. By addressing these points, the essay can be more informative and engaging, offering a comprehensive exploration of the topic. Overall, the essay provides a thought-provoking and informative exploration of the topic.Nueva York Divorcio de Leyes Activos

  ReplyDelete
 11. The essay "Social Media: Boon or Bane for Students" offers a comprehensive analysis of the impact of social media on students, highlighting both its benefits and drawbacks. It encourages critical thinking about the role of social media in education and young people's lives, offering well-researched and well-written insights into a contemporary issue.Plenary Action New York Divorce

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual