Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Importance of Mental Health

 

Essay on Importance of Mental Health


Essay on Importance of Mental Health (700 words)


The popular saying "Health is Wealth" gives great meaning to our lives as health is considered the most valuable and precious to every individual. Good health means not only a state of absence of disease in the body but the complete physical, mental, social and spiritual well-being of the individual. Here we are talking about mental health.

Overall mental health is as important as your physical health. While we try to keep our bodies, clothes and shirts fit and healthy, it is also necessary to keep our minds fit and strong.

In our 21st century, almost one out of the stalled generations around the world is facing mental health problems. Most of them are experiencing various types of depression and anxiety due to peer pressure, family and poor self-esteem.

Keeping the body in good health is a duty otherwise we will not be able to keep our minds strong and clear.

Every year "World Mental Health Day" is observed on 10 October, it was initiated as an annual activity by the World Federation for Mental Health by the Deputy Secretary-General of the UNO at that time. Mental health resources vary greatly from country to country.

The World Health Organization defines mental health as "a state of well-being in which a person realizes his potential". He can cope with the normal stresses of life and is able to contribute to society as mental health affects our daily lives. Family and social understanding and physical health help to balance various life events. He is happy in happiness and when there is sorrow or adversity, he teaches us how to come out of it and live life in the right direction.

Research suggests that every fourth person suffers from some form of mental illness but is afraid to see a doctor, knowing that he or she is dealing with a mental problem alone. The big reason for this is the misconception of our society to be suffering from mental problems or prejudices. 

We may not remember that we ever went to a doctor or hospital for a diagnosis of a mental problem, even when there were minor physical problems such as; Diseases bigger than cold fever- heart disease, diabetes and cancer, we should seek medical advice immediately.

Like physical illness, there are many types of mental problems, which are possible to diagnose, but due to not getting medical advice at the right time, minor mental problems become big and sometimes fatal results like suicide. 

We should find ways to treat mental illness as soon as it is identified in order to prevent the worst-case situation - https://www.midss.org/coupon/betterhelp-promo-codes is an ideal site to start your research on therapy.

It is also difficult to take action against those who do not understand the movement of mental health awareness, who go ahead and educate society about the importance of keeping our minds healthy and give proper dialogue and treatment to those people. There are those who have a hard time dealing with concerns. Like physical illness, mental illness can also be treated and cured.

Many organizations companies and industries in society are now uniting towards mental health awareness. Fashion companies are creating custom T-shirts with encouraging words or phrases. The office industry is setting a mental health corner for their employees who could possibly experience mental health problems.

The NGOs are reaching out to families whose set-up is disturbed and who are affecting the mental health of their children.

These are all positive qualities that can help spread mental health awareness and eliminate the stigma that anxiety, depression and other mental health concerns are just drama or not a result. Keeping our mind as well as the mental health of everyone else is an important aspect of our health in order to maintain a healthy and balanced life.

There is fulfilment at every step in life, everyone wants to be equal to each other. Where to maintain a healthy style at school or college level or in life. People should recognize the fact that health is first we can do all this only when we are healthy and work better on other aspects of life. The government should also provide good health facilities for the betterment of the country.


"What mental health need is 

More sunlight, more candon 

and more unashamed conversation. "


Essay on Importance of Mental Health ( 600 Words)


Health does not always come from medicine it comes from peace of mind peace in the heart and peace in the soul we all are very much aware of physical health these days we know everything there is to know what to eat what not to eat everything 

but when it comes to mental health the awareness just is there we might think that mental health is nothing compared to physical health but we are wrong, mental pain may be less dramatic than physical pain but it is more common and also harder to bear 

The frequent attempt to conceal mental pain increases the burden it is easier to say my tooth is aching than to say my heart is broken, our country India is currently home to a population of over 1 billion citizens 

A recent study conducted by the World Health Organization reveals that one in five Indians may suffer from depression in their lifetime which is 200 million people but the saddest thing is that due to the stigma associated with mental illness lack of awareness and limited access to professional help only 10 to 12 per cent of these sufferers will seek health 

Also, research shows that women are twice as likely to develop depression and anxiety compared to men this is mainly because of gender stereotypes domestic violence socio-economic disadvantage sexual harassment etc 

So mental health is a serious thing to be considered if those with mental health concerns are not getting better treatment then in worst cases it can result in suicides globally a black people die due to suicide every year which is one person every 40 seconds 

Also, there are indications that for each adult who died due to suicide there are 20 others who are attempting suicide

so the mental health education is really important and it should be given to each and every citizen first step for this is that school should include mental health education in the curriculum to remove the taboo around mental illness and sensitize students 

caring for our minds is as important and crucial as caring for a body because one cannot be healthy without the other. 


Essay on Importance of Mental Health ( 500 words)


Mental health is important and integrates a component of health. Mental health includes a person's psychological, emotional and social well-being.

Proper mental health results in proper mental functioning that results in being productive in activities, having healthy and fulfilling relationships with other people, and the ability to cope and adapt to adversity.

Proper mental health is essential at every stage of life - from childhood and adolescence to adulthood. A person can experience mental health problems at any point in their lifetime.

It not only affects their mood and behaviour but also changes the way they think, look at life and face challenges.

Even though mental health is a highly individual thing, what affects one person may or may not affect another person; However, some important factors contribute to mental health problems.

These factors include life experiences such as trauma or abuse, biological factors such as genes or brain chemistry, and even a family history of mental health problems that can affect a person.

Poor mental health is also associated with stressful work conditions, rapid social change, gender discrimination, gender discrimination, social exclusion, physical illness and human rights violations.

Mental health problems are common, but for the longest time, people have avoided the whole concept of it and taken mental health lightly.

At one time, mental health was considered taboo, and anyone seeking help was labelled as mentally ill. Mental health and mental illness are not the same things.

For a long time, mental health has been defined as the absence of mental illnesses such as anxiety and depression.

Mental illness generally refers to all diagnosable mental disorders – health conditions characterized by changes in mood, thinking, and behaviour associated with impaired functioning or distress.

Mental health and mental illness go hand in hand. Individuals with optimal mental health conditions may also suffer mental illness, whereas people who do not have any mental illness may also have poor mental health.

In recent times, people have started taking mental health seriously and started taking appropriate steps to deal with any mental health problem. Help is available there; People with mental health problems can get better by seeking help.

People suffering from mental health issues show various symptoms such as little or no energy, withdrawing people and withdrawing themselves from regular activities, lack of sleep or desire to eat, smoking, drinking alcohol or doing drugs, feeling helpless, shouting and fighting, losing temper very quickly, harms himself and many others.

Taking care of mental health is not only getting help from professionals when needed but connecting with others, engaging in physical activities, helping others, getting enough sleep and staying positive that there is a way.

Positive mental health allows people to realize their full potential, cope with stress in life, work productively, and make a meaningful contribution to the community.

Various factors in people's lives such as interpersonal relationships, physical factors, childhood trauma, and many other conditions can disrupt mental health conditions.

Taking care of and taking care of one's mental health maintains a person's ability to enjoy life.


Essay on Importance of Mental Health ( 300 Words)


Gandhiji once said, "Health is real wealth and not pieces of gold and silver". This statement indicates the importance of health in our life. People usually focus on their physical health and ignore the fitness of the mind. But the fact is that mental health is just as important as physical health.

We can control our life because of our highly developed minds. Hence, it becomes very important for us to keep our body and mind fit and healthy for better performance and results.

There are many factors that have a great impact on our fitness levels such as depression, aggression, negative thinking, hopelessness and fear. A mentally healthy person is always in a good mood and can easily manage situations of distress and depression.

Mental fitness means having positivity in emotions and thinking which improves our ability to enjoy life. It is a positive word and leaves negative thoughts coming into our minds. The term mental fitness is increasingly being used by psychologists, schools, organizations and the general population to denote logical thinking and reasoning ability.

In the same way, mental illness is the instability of one's health, involving changes in emotion, thinking, and behaviour. Mental illness can be caused by stress or other events. 

It can also result from genetic factors, social disadvantage and poor physical health. Mental Illness is curable. With positive thinking and lifestyle changes, we can overcome this disease.

Regular exercise such as morning walks, yoga and meditation have proven to be very good medicine for curing mental health. It is very important to have a good diet and adequate sleep. We can prevent mental illness by taking care of ourselves like listening to music to calm our mind and taking care of our body. 10 Lines on Mental Health in English 

1. Mental health is the state of psychological well-being, or mental illness is absent. 

2. One out of American adults faces mental health issues. 

3. One in ten young people has experienced a period of significant depression. 

4. Mental health conditions such as anxiety, depression, and stress may develop due to life-changing physical health problems such as diabetes, cancer, or pain. 

5. Less than 20% of adolescents and children with diagnosable mental health problems receive the proper treatment that they require. 

6. Having a gene that links to a mental health disorder such as depression or schizophrenia doesn’t necessarily mean that the condition will be developed. 

7. Proper mental health is linked to psychological and mental well-being. 

8. Nearly 1 in 5 world’s children and adolescents have a mental disorder.

 9. Depression is one of the chief causes of disability, affecting 246 million people. 

10. At the age of 14, mental health disorders begin. 


Also read: Essay on Effects of Social Media on Mental Health

Also read: Essay On Healthy Air Healthy Planet


 THANK YOU SO MUCH 


Comments

 1. You're post is a great example of sharing is caring. I must say this article is excellent and highly informative. This made me realized the importance of mental health and gain a lot of awareness . A big thanks for sharing this.

  ReplyDelete
 2. You are providing very good knowledge. It is essential and important information for us and everyone to increase knowledge. Continue sharing your data. Thank you once again. Mental health in San Luis Obispo, CA

  ReplyDelete
 3. Great job for publishing such a nice article. Your article isn’t only useful but it is additionally really informative. Read more info about inpatient psychiatric hospital in New York. Thank you because you have been willing to share information with us.

  ReplyDelete
 4. Great job for publishing such a nice article. Your article isn’t only useful but it is additionally really informative. Read more info about Panorama Hills Chiropractic Care For Back Pain. Thank you because you have been willing to share information with us.

  ReplyDelete
 5. I would like to say this is a well-informed article and also beneficial article for us. Keep sharing this kind of articles, Thank you.Mental Health Awareness Training

  ReplyDelete
 6. I'm drawn in by the introduction of this article. It is a really a productive article for us. Continue to post, Thank you.Addiction programs in Bakersfield, CA

  ReplyDelete
 7. A therapist should develop a strong foundation of direct contact with couples since many difficulties are sometimes caused by a lack of communication. Therapist Cincinnati

  ReplyDelete
 8. Mile High Cleaner is positively charged while cannabis resin is negatively charged. They want to combine. This new combination is simply not sticky. As a result, it is easily wiped or rinsed away with dish soap.

  ReplyDelete
 9. Great job, this is essential information that is shared by you. Charles Bentley Discount Code

  ReplyDelete
 10. https://prorganiqhealth.com/

  ReplyDelete
 11. Prorganiq Health provides various health and workout supplements to help folks to get stronger and healthier. All of the products are completely made with 100% natural ingredients.

  Click Here: https://prorganiqhealth.com/

  ReplyDelete
 12. A person's ability to manage life's typical challenges is considered a sign of good mental health. This condition facilitates effective labor performance and allows for significant societal contributions. But there are other situations that could make it harder to deal with life's unexpected curveballs. Daily activities and the ability to handle these changes may also be disrupted by these circumstances.

  ReplyDelete
 13. Counselors can assist clients in setting clear, achievable goals and creating action plans to reach them. This can be particularly helpful in both personal and professional contexts. Therapist for anxiety

  ReplyDelete
 14. Your tips and advice are always practical and actionable. Thanks for making complex topics easy to understand.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual