Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on insurance frauds in India

Essay on insurance frauds in India

Essay on insurance frauds in India


what is insurance?


Introduction to insurance 


your phone is the most prized possession think it was stolen or got broken wouldn't it be tough to ask your parents for another phone 


wouldn't it be nice if you could get compensated for the lost phone, this can happen through insurance 


what is insurance? insurance is a process that combines the risks of individuals into a group using funds contributed by members of the group to pay for losses 


Insurance is a contract between the insurance company and an individual or the insured, the insurance company promises to pay a specified amount to the insured in return for consideration or the gift on the happening of a certain event 


though insurance cannot prevent unwanted events or cause of loss from happening it protects the policyholder by compensating him the promised amount of loss 


So if you had an insurance cover on the phone the risk of losing the phone and the monetary loss associated is being transferred to the insurance company but for a price which is called premium and the insurance company would give you an amount to cover the value of the phone in case the phone gets lost 


losing the phone is a type of risk that means the chance of suffering loss due to the possibility of adverse events beyond the control of man, the events that give rise to such risks are called perils 


human lives, individual properties, industries infrastructure, and other assets may be damaged lost are made non-functional due to an event of floods, storms, cyclones, earthquake, and other perils of nature.


some perils are also man-made like accidents occurrences of fire burglary etc insurance is broadly classified into life insurance and general insurance 


life is invaluable and the loss of life cannot be compensated by any amount of money, hence life insurance policies are termed as benefit policies of protection and anomaly considered a means of protecting one's family against the unforeseen circumstances of the death of the earning member 


General support provides many benefits to society by offering financial protection to individuals families businessmen and industries in the event of unforeseen catastrophe losses to their assets and property. 


Insurance frauds in India


Insurance is needed today by everyone if you have a car so have insurance, health insurance to cover hospital expenses on your family, and life insurance for family protection or savings. 

Insurance is necessary for everyone, but there are some deceptions in India, due to which the trust of people is decreasing from insurance. People who get caught in the affair of these frauds, they do not even think of taking insurance ever again.


  • what ways can fraud of insurance be done? 
  • How is this deception recognized? 
  • how to avoid them? 

Isurance fraud is done in two ways, online and offline. Now, first of all, know-how is online insurance fraud? If you have a car, then you will know that when your policy is about to expire, you get a call from several different companies to renew the policy and different company gives you different offers. 


Here the cheaters are also active, they provide you the best deal. You send a fake catalog and people get caught up in their bargain when they get the cheapest deal. For payment, it asks you to pay online. 


For example, we ask for payment through a link or through net banking, credit card, debit card, or any payment app. And tell you that only if you pay online, you will get a discount and only then your premium will be reduced so much. 


And here, people get paid due to the temptation of rebates. Later, they do not get the policy or they get a fake policy and send it out. Many times when a customer goes for a claim, he comes to know that a policy I have is fake. 


So to avoid being deceived, you should be careful, then how to identify it? First of all, you should find a deal that has more difference in premium. So do it by crosscheck and do not rely too much on the information given on the call. 


If these people call after taking the name of any company, then you can also find the list of that company from another place. Or if someone tells you that you have to pay online to get the discount, then keep in mind that payment should be made directly in the company. 


And the company has its own secure payment site, where the name of the company is written, it should be paid only after checking it. Many times you also get such calls that I have SBI Or speaking from any other bank, you are a loyal customer of our bank. 


So you are getting special health insurance or life insurance offer. So no one should pay online only for the size of his talk on the phone. Go to your bank and know from the truth that there is no such offer in truth. 


These fraudsters make such an exaggerated plan that many people come to their talks and lose their money. So guys become smart and avoid such deception.


Also read: balance is beneficial essay

Also read: Essay on time management is the key to success THANK YOU SO MUCH 
Comments

  1. For non-college-bound teens, finding success can be a challenge. However, there are options available to them, such as vocational training or entering the workforce directly. Additionally, a way to buy pre written essays can be a helpful tool for those pursuing higher education or vocational training, as it provides a resource for understanding how to craft effective academic writing. With the right support and resources, non-college-bound teens can thrive and achieve their goals.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual