Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on self discipline and its importance

 

Essay on self discipline and its importance

Essay on self discipline and its importance 


Self-discipline the only thing you need to combat procrastination when you are struggling to pull yourself out of bed self-discipline when you're struggling to drag yourself to your desk self-discipline when you're struggling to start writing that assignment you've been putting off for weeks self-discipline 


There's no magic wand that I can wave that will magically make your study you have to do it yourself you have to make yourself do it you see motivation is temporary that's completely normal your motivation can and will go up and down 


but when your motivation starts to fade that's when your self-discipline kicks in that's when you need to force yourself to get up and study and it's at this point that a lot of students fail because they rely on motivation to carry them in the long term


but that's not how it works I learned this the hard way for years I would get short spurts of motivation and I'd study like crazy for days or even weeks on end but as soon as that motivation started to dwindle I just didn't have the self-discipline to back it up


but I managed to shift my mindset I managed to train myself to slowly but surely over the course of a year build up my self-discipline I used to find it difficult just studying for 30 minutes without losing concentration now I can study for 14 hours a day and it's actually relatively easy


so how did I fix my self-discipline how did I manage to build up my self-discipline and train myself to study even when my entire body was telling me that I should go back to the comfort of my own bed there were three super easy but effective steps that I took? 


first, I removed distractions I noticed the biggest thing distracting me when I was studying was my phone that I usually place right next to my laptop whenever I received a notification I would stop studying and check my phone it's such an obvious thing to do but for years my phone was a huge reason why I procrastinated so much 


so I started to hide my phone behind my laptop screen so i couldn't see it when I was studying out of sight mind and it worked another thing I realized I was doing was that I was waiting to feel ready to study before I actually started studying 


so I kept putting my studying off for hours because I never felt ready and before I knew it it would be the end of the day and I still hadn't done anything so I made my studying a habit I would wake up at 5 00 a.m every morning and I would go straight to the gym and then I would go straight to the library


I would do this every single day even on Sundays I wanted to train my brain into knowing that this is just what I do know when a behavior becomes a habit we stop using our decision-making skills and instead function on autopilot 


at first, it felt wrong your brain will resist waking up at 5am but eventually you will program your mind into accepting it and it will start to acknowledge that it's right and natural to wake up at this time and that's exactly what happened to me 


At first, it was difficult waking up at 6 00 a.m every morning but you'd be surprised at how easy it started to become after just a few weeks I made sure that 

I was asleep by 10 pm the night before every single night now that's important many students struggle to wake up at 5 6 7 a.m and of course, they will if they went to sleep at 3 am the third thing that I did to train myself to become more self-disciplined was I rewarded myself every night 


self-discipline doesn't mean your new schedule has to involve your studying for every second of the day, in fact, giving yourself zero wiggle room often results in failures disappointments and going back to your old ways while practicing self-control schedule specific breaks treats, and rewards for yourself 


If I studied well during the day and I concentrated well and I didn't procrastinate for one hour that night I would just relax and read a book or go out with friends or even just watch Netflix for an hour 


it's important to know when to relax and when not to if you've had a productive day and you've got a lot done then make sure you reward yourself, in the long run, you'll thank yourself for it 


So now it's your turn stop letting your self-discipline get in the way of where you need to be in life you know what you need to do to fix it so fix it because you won't find anyone on this planet that is massively successful 


that doesn't have extremely high levels of self-discipline it's one of the most important underlying factors that determine whether or not someone will be successful in the future 


If you can't even bring yourself to study how are you going to manage the thousands of hours of working on your craft to become among the best in your field of work whatever you want to become you can't win the war against the world 


if you can't win the war against your own mind whatever your dreams and goals are self-discipline is how you're going to get there you need to respect yourself more because if you respect yourself you wouldn't let yourself procrastinate 


the entire day you wouldn't hold yourself back from achieving phenomenal success if you respected yourself you would do what's best for you and that means not watching Netflix for four hours a day 


it means not scrolling through your Instagram feed 50 times a day it means not hanging out with friends when you know you have deadlines the next morning 


you're worth more than that one of the common similarities that I notice with most of the emails I receive from students is that they have put self-limiting restrictions on their own academic performance they don't believe they can climb to the top of their class therefore they don't even bother trying they're not even trying to implement self-discipline 


because they don't believe it's even possible and the first thing I always say is it's time to destroy your self-limiting beliefs because we all have them to some extent obtaining the grades you dream of is absolutely achievable if you believe it is in the words of will smith 99 of people are not willing to do 


what it takes to make their dreams come true the center of bringing any dream into fruition is self-discipline it's about being in control of your mind to choose actions that are in your own best interest every day we are choosing to procrastinate and that's just not in our own best interest 


right now you're not letting yourself reach your dreams fault and responsibility do not go together it sucks but they just don't when we blame someone else it's us pushing the responsibility to them and trying to get them to fix it but that's not how it works especially when it's about your own studying 


you're studying your life your happiness is your responsibility and your responsibility alone as long as we're pointing the finger and stuck in whose fault something is we're jammed and trapped in victim mode and when 


we're in victim mode we're stuck in suffering the road to power is in taking responsibility and if you still can't muster up enough self-discipline to start studying try this close your eyes envision 


what it feels like when you're done with your eight hours of studying when you get to the exam hall and you open your exam paper and you quickly scan the questions and oh you know the answer to every single question 


when you get your exam results and your friends ask what grade you got and you can proudly tell them when you're graduating with a 4.0 GPA and your family are so proud to show 


off you can make it happen to find out the six things that you can do specifically to improve your self-discipline as a student click on the video on the screen I think you're going to love it and I'll see you on the other side.Also read:- Essay on the importance of commercial barrier

Also read:- Essay on music has the power to heal

Also read:- Essay on time and tide wait for none

Also read:- Essay on action Speak louder than words


 THANK YOU SO MUCH 
Comments

 1. How amazingly have you explained that all the things that we are not being able to do are because of our lack of self-discipline? Coincidentally, I was looking to Buy Essay Service in San Francisco about the very same topic of self-discipline and its importance and I, fortunately, landed in your blog post.

  ReplyDelete
 2. How wonderfully did you illustrate that our lack of discipline is the reason we are unable to complete everything? I'm Offering qualified mca leads at a really affordable price from the US. I accidentally found your blog post while searching for information on the exact same subject of self-discipline and its significance.

  ReplyDelete
 3. While an essay on self-discipline primarily focuses on personal development and habits, it's essential to acknowledge the role of overall health, including dental health. Incorporating natural remedies like Glycyrrhiza Uralensis extract good for dental health can showcase discipline in self-care. This extract has been shown to have potential benefits for dental health, emphasizing that discipline extends to every aspect of one's well-being. By maintaining oral health with such natural solutions, individuals exemplify their commitment to self-discipline and holistic self-improvement.

  ReplyDelete
 4. Self-discipline is essential in every aspect of life, including academic pursuits. When it comes to tackling complex topics like ' Buy Dissertation Writing Services UK ,' maintaining focus and commitment is crucial. Seeking professional help for such tasks can be a wise choice, as it allows students to harness their self-discipline for other meaningful endeavors. By delegating the dissertation writing to experts, individuals can ensure that their academic journey remains aligned with the values of discipline and excellence.

  ReplyDelete
 5. Thank you so much for this kind of information. Self-discipline is the key to success in all aspects of life. This essay beautifully highlights its importance. I remember when I was at university, my teacher gave me an assignment about self-discipline, and I got help from Imperial College Assignment Help. They are very helpful. Today, when I am reading your essay, it reminds me of my school time.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual