Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Are we too dependent on computers

Are we too dependent on computersAre we too dependent on computers essay


Introduction


Computers are great things and are very useful in everyday life but they create a certain distraction which just overpowers our will to stay away from the computer 


What good is technology when the majority of its users usually as a crutch rather than a tool


In our modern-day world computers are absolutely essential it is impossible to run away from these devices and we become so dependent on them that we just can't do things on our own now 


for example, say you were doing some type of home ranking you couldn't figure out the answer instead of trying to understand the problem or asking a peer for help when you decide to go on Google and math way Quizlet, etc to find the answer.


Computers have controlled the role in so many ways that it's hard to imagine the world without them memorizing is the thing overtaking by time from so many people, aren't even able to remember their own passport numbers PIN numbers or even their phone numbers 


Try to imagine a world without Google Maps or GPS navigation systems, in general, it's sad that most of us can't even get around our own city without them.There are so many aspects in our lives that make dependency and computers inevitable the attachment takes away from our independent thinking and will remain as such until we learn to become less dependent on computers 


According to MIT, it is said that in the next 10 to 20 years there will be a computer smarter than the whole human race alive today 


that is a scary future that we don't have to attest to have you change our habits from now Favor of computer usesIt's easy to look at how far technology has come and said that we have become too dependent on computers there are businesses operating slowly online and ebooks have been replacing the need for printed books as well as textbooks for some years.


we now also have a computer as GPS which has made op maps obsolete, we use computers in schools more frequently now but I still wouldn't say that we're too dependent on them 


Computers are also used in important cases such as health care, simple surgical procedures can be done by a surgeon and a computerized machine so that there is minimal scarring and less damage likely to happen.


We use computers to make difficult and tedious tasks more simple and more efficient, according to a website called debate.org, multiple people brought up the statement that computers are like any other tool that man has made 


Computers were designed to make tasks that could be a hassle more simple and efficient the same debate arose when the radio came about and television 


Now we see the radio is somewhat obsolete and most people aren't constantly glued to their TVs


Another point that came upon on debate.org was that humankind once lived without computers we've all become used to the use of computers and the key to not becoming too dependent on them varies on the person and their level of self-control 


According to an article I read titled are we teaching kids to be too dependent on technology for Julia Denis there is more technology being used in classrooms today 


However, this technology isn't used to give students the answers to everything but to reinforce what they have already learned 


This keeps the student more interested in the subjects as well in my experience technology used in the classroom has helped me research material faster and more effectively.Computers were fictional years past, and because of their ability to be able to perform varied tasks, they need extremely places to use by personalities. 

Computers build life easier and because of this they need progressively be a place to use and simply found their manner into the lives of individuals. 

Their area unit varied reasons that junction rectifier to computers being placed to most use by individuals. this can be as a result of they permit individuals to try and do their work whereas reception, individuals area unit able to socialize with those they need ne'er met, and conjointly contact friends and relatives UN agency live so much. 

As humans still use computers, they get captivated by them, and the area unit is unable to guide lives while not computers. this can be a result of their whole lives relying on and revolving around computers. this text can specialize in the importance of computers and see whether or not we tend to area unit too enthusiastic about them.

The world these days depends heavily on computers and this dependence has positive and negative impacts. Computers have several advantages, however, these advantages conjointly go with negative effects. 

varied arguments have up against computers and researchers claim that the computer area unit has negative effects on youngsters. the speed of illiteracy is rising than it absolutely was before as a result of students not writing their assignments. 


They use computers to hold out analyses and work on their assignments rather than freelance thinking. Students use the content got from websites to finish their assignments and this discourages learning. 

This will increase the extent of illiteracy as a result of learners' area units being deterred from thinking severally. This kills creative thinking as a result of everything they are doing is derived.


This may be a little issue for older learners, however, younger learners' UN agency area unit active on a way to scan and write can have difficulties. 

Once it involves the writing system, young learners won't have any plan on a way to spell there won't to the pc that spells for them. it's necessary to notice that little spellings become tough for younger learners to con. If they did it in writing it might be easier for them to recollect. 

These factors area unit on the increase and it's an advocate for computers to be reserved for older learners, assignments that area unit long such TOK.


 THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual