Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Should students textbooks be replaced by notebook computers?


Should student’s textbooks be replaced by notebook computers?

Should students textbooks be replaced by notebook computers?Books have no substitute I accept, they are the best accomplices yet when we talk about course books, it implies a heap, understudies carrying on their backs. 


Gone are the days when individuals had confidence in a lot of books and scratchpad. We are living in an innovative world where everything is innovation.

The most fitting substitute of course readings is PCs, tablets and note pads which are reduced, light and are simply being used. Consistently Four billion trees are chopped down for making papers, journals, and exercise manuals and by rehearsing workstations in our schools, colleges, we can get all the more perfect and outside air as there would be not any more chopped down of trees. 

Despite the fact that PCs are very costly, yet they have enough valuable advantages moreover. Consistently government spends the colossal sum on supplanting course books according to changing of schedule and substance with the assistance of PCs, 

Distributes and instructors would almost certainly refresh substance effectively and all the more rapidly. Understudies ought to have the option to utilize PCs rather than exercise manuals as It would be useful for them and condition as well. 


They can have exceptional data, besides, utilizing PCs is unmistakably more helpful than purchasing exorbitant books. Understudies can get their work done's and assignments on one single gadget. Safety efforts to shield PCs from infections, and malware and malevolent sites, ought to be finished. 

There ought to be some sort of programming to keep away from robbery and effectively recuperation of your information. In the event that understudies truly need to supplant course readings with PC note pads, they should indicate obligation too. 


Advantages and disadvantages of everything are consistently there, in the event that we talk about the existence time of PCs, tablets and PC journals, their battery life is exceptionally low. All these electronic things request power. Furthermore, the nation we are living in, the primary emergencies is of power. 


The other factor is information misfortune, regardless of the windows or any document get degenerate or infection come in your PC, you can lose the majority of your work. The third factor is robbery, on the off chance that you get your workstation stolen, you will have nothing in your grasp. Some way or another it is a touchy yet complex issue. 


The perspectives about the utilization of the Internet are anyway progressively various. In correlation with course readings, Internet locales can present to date and important data. Reading material just has basic hypotheses while the web can give great wellsprings of models and furthermore make undertaking work simpler.

 Other than all these positive parts of web, there are additionally a few worries that data on web could be temperamental, and the sites may have malware's which can degenerate your information documents effectively and locales may vanish, and understudies may burn through their time on web by utilizing Facebook, Twitter, and other time squandering sites. By and by I think that its simpler to peruse on my course reading, as you can peruse it anyplace, to peruse from books you needn't bother with power to energize it, henceforth you needn't bother with web constantly. Be that as it may, 

I should state, the time we are living in is the season of innovation and to get accomplishment in any field you ought to have learning and practice to utilize various types of advancements.


Learning on PC scratchpad or tablets is simpler, as you can have the majority of your information in one gadget as opposed to conveying a large number of books with you. Utilizing workstations would improve the learning abilities as you can look, from changed sites and can gather increasingly useful and profitable information.

One most significant thing to recollect about scratchpad and workstation is, these things request a great deal of consideration.


 You can lose your information whenever on the off chance that you don't deal with them appropriately. In the event of breakages, robbery or defiled documents you can lose access to the majority of your information. 

The easy method to stay away from these incidents, the thing you can do is to reinforce your information in any capacity gadgets, which are likewise accessible effectively in business sectors. 

The most significant factor we can't disregard is the nation we are living in is confronting a great part of the power emergencies and to utilize a workstation to gain from it, you are going to require power and web obviously. 

In this circumstance, schools and colleges should ensure the accessibility of power constantly with the goal that understudies can conceal their work in their foundations. The government should make approaches to defeat these issues and the Internet ought to be modest with the goal that each understudy can gain admittance to it effectively.

 Thank you so much 


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual