Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

How to promote sports and games in the countryHow to promote sports and games in the country


How to promote sports and games in the countryGames and sports are an extremely important part of society and instead play a valuable role in the overall development of a human being on a routine basis too. 


On the other hand stains and games will also be the portion of the normal routine of any individual as a type of interest, entertainment, or physical activity generally.Sports and games should have a fair share of everybody's life as a kind of physical activity to keep a wholesome lifestyle. These games promote the physical and psychological strength of individuals. 


Sports and matches should be encouraged at the very first level and should be inculcated in the life span of kids and people in their routine.Sports and games must be made the component of school schedule and students to allow them fully develop physically and emotionally and grow in a healthy way. 


As for your specialist field games and sports could be promoted by the means of earning provisions of suitable access to comparative resources.


Proper financial support and funds should be offered to professionals, sportsmen, and individuals involved in games and sports. The government and the teams working in the area must make provisions for proper instruction, platforms of operation for sportsmen, and also for playing the matches. 


Sportsmen and sports action Ought to be appreciated, rewarded and awarded correctly by government, authorities, and people for morale-boosting"


At a fast-developing state like India, there's a dire necessity to promote games and sports, which may have an amazing capacity to flourish and add to the nation's GDP. 


Compared to popular belief, such sports companies don't possess the much-needed opportunity they deserve whilst to grow and develop into a full-time business enterprise.


Even as we proceed into the older age, the Indian government has to be at the forefront to earn a wholesome setting for games and sports to flourish. 


A gigantic and potentially profitable industry deserves the exact distance and also the help of the government just like every traditional industry.


The sport plays a vital role in the life of a student especially in the hectic life of the kids. In fact, from daily, for at least a little time everyone else needs to be actively connected with sports and games. 


The overall game is very essential as it attracts physical and psychological wellbeing into these specific people who often unite the game. 


the majority of us know, that every human being desires a healthier brain and a healthy human body to remain a healthy and comfier life. 


In a fast-growing market like India, There's tremendous potential for the Sports industry to develop and achieve the status of a business.


Previously, the sports industry has been considered a loss-making venture but with the boom of multi-sporting leagues and sporting events that's soon to change. India, today hosts the Indian Premier League (cricket), 


Hockey India League, Indian Super League (soccer ), Guru Kabbadi League, and Indian Badminton League, all of which have helped in the development of the sports industry.


As the sporting situation in India is evolving, we're witnessing an ever-growing requirement for participation in sports entrepreneurship. This is the ideal moment to venture into the sports sector, where there's ample room to flourish. 


We, as a nation, must award sports a business standing, given the reality that, now, India is not only acknowledged through cricket but also through other sports like tennis, badminton, hockey, Athletics, and much more.


Once, sports is Recognized as a Business, it can generate a large number of job opportunities in the kind of apparel and gear industry, sports medicine, sports tourism, and other sport-related sectors. 


The sports industry is well on its own path to attain industry standing, there's been a sudden requirement for industry-based sports instruction programs. 


This is a sign for the Indian authorities to take effective techniques to promote programs that appeal to industry-based sports instruction.


Increase Money and Tax Holidays for Sports-Based Businesses In This move will act as an impetus from the development of an industry that has a worldwide presence. 


India has wonderful potential for sports entrepreneurship, as a result of the present huge market but the absence of government initiatives has hindered the development of this possible sector. 

We will need to create sectors like SEZ for sport-specific businesses which will aid the development of the sports sector.


Assistance for R&D from the Sports Sector the Indian government must invest in technological improvements such as sports analytics to help out with coaching professional athletes. 


It must also offer wearables, detectors, and nutrition according to the requirement of the game and the sportsperson.


Professional coaching which will raise the quality of advice given There's also a need to bring in functionality Apparel and equipment of worldwide standard for our athletes. Last, partnerships with technology companies and progressive governments Will attract the very best talent in the sports arena.


Provide Land and Invest in Sports Infrastructure through PPP Model a Public-Private Partnership (PPP) model works best for building sports infrastructure. Additionally, the long-term land rental will help to get adequate land to build these facilities. 


India being the second most populated nation on the planet has the ability to churn out athletes that can put us on the worldwide map concerning sports, other than cricket. 


We have seen the rising stars in India placing on fabulous Performances, but the facilities provided to such vibrant actors Are far from great. A perfect blend of public and private ventures is The solution to the problems India faces when it comes to providing World-class sports infrastructure to its budding athletes
.


Youtube video of this essay

How to promote sports and games in the country


Government Schemes to promote Sports culture and Support Athletes in India


Sports Authority of India is presently in the process of inventing and executing a series of reforms in the Sports Sector that may build a holistic solution to the evolution of Sports and Physical Education.Youth represent the very energetic and vibrant segment of the people. India is among the most affluent nations on Earth, with roughly 65% of the populace under 35 years of age. 

The youth in the age group of 15-29 years include 27.5percent of the population. here are the 7 government schemes to promote sports culture in India.


1. National Sports Talent Contest Scheme (NSTC) - to get Sub-Junior level trainees:


At present there are 14 Regular adopted schools, 10 schools adopted to promote native games/martial arts. 3 2 Akharas adopted being trained? There is always a total No.2. Army Boys Sports Company Scheme (ABSC) - to get Sub-Junior level Trainers:This is a collaborative venture of SAI with the Indian Army, The primary purpose of the Scheme will be to make use of this great infrastructure and thoughtful surroundings of the Army for training boys from this class of 8-16 decades of age, to attain excellence in sport.After attaining the mandatory age of seventeen and a half a year, the researchers are also offered placement in the Army. At present, there are 18 Centres in India wherein Trainers are now being trained, at the above-mentioned disciplines. Currently, there are a total of 1049 Boys trainees under the ABsc scheme.3. SAI Training Centres Scheme (STC) - for Junior-level Trainers:The main objectives were to allow it to be possible for the Central Government and State Governments to interact for sports development efforts, through the integration of numerous Schemes. Correct existing regional imbalances in sports infrastructure in the Country and in just a State. Empower SAI to nurture real sports skills clinically who had attained excellence at Sub Junior level under NSTC Scheme and then induct them into the STCs/Centres of Excellence, for further in-depth and scientific training on a long-term basis. Generally, you can find 56 STC Centres from the country with an entire strength of 5394 trainees (3807 Boys & 1587 Women ).4. Extension Centre of STC /SAG:The expansion centers of STC/SAG centers Scheme was begun to pay schools and colleges for wider coverage in 2005, with a view to developing sports standards in schools and colleges which had the necessary basic infrastructure and also had shown accomplishment in sports. Trainees in the age group of 12-18 years are adopted under the Scheme. At present, you will find 70 STC/SAG Extension Centres in the nation with a whole potency of 1183 trainees (775 Boys & 408 Girls).
5. Special Area Games Scheme (SAG) - for Junior level trainees:Specific Area Games (SAG) Scheme aims at scouting natural ability to modern competitive sports and games out of inaccessible tribal, coastal, and rural regions of the nation and nurturing them scientifically for achieving excellence in sports betting. 


The Scheme also envisages patting of ability out of indigenous games and fighting styles and from communities/areas, which are either genetically or geographically advantageous for excellence at a particular sports field. 


The principal aim of this Scheme will be to teach meritorious sports-persons in the age group of 12-18 decades, with age getting relaxed in exceptional circumstances. Currently, you will find 1-9 SAG Centres in the country using a whole strength of 1676 trainees (961 Boys & 715 Women).6. Centre of Excellence Scheme (COX) - to get Elderly level trainees


As a natural corollary to the Schemes for Sub-Junior and Junior, the loaf of Centres of Excellence was launched in 1997. The scheme envisaged induction of sportspersons, who had completed well at Sr. 

National Competitions, to get further advanced level scientific practice at the Regional Centres of SAI for 330 days annually. 


These Centres of Excellence operate as routine coaching camps for the best available talent in India and offer concurrent layers of proficient sportspersons, 

giving a broader selection of ability and continuity for selection to National Teams and offer alternative third and second choices such as its National Teams. Currently, there are 1-5 Centres in the country with a complete strength of 556 trainees (288 Boys & 268 Girls).


7. COME and PLAY Style:

The Come & Play Scheme has been initiated for optimum utilization of SAI sports centers from Delhi and around the nation, and primarily focussed on encouraging regional sports persons in areas where SAI sports facilities/Centres are usable. 

While providing youth from local communities and sports lovers have an opportunity to coach under SAI coaches.


Also read: why physical education is important
Also read: essay on health is wealth 

 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. skiing paralle Thanks for a very interesting blog. What else may I get that kind of info written in such a perfect approach? I’ve a undertaking that I am simply now operating on, and I have been at the look out for such info.

  ReplyDelete
 2. Detoxify Mega Clean Herbal Cleanse Detoxify’s Mega Clean Herbal Cleanse can work for you on as short a notice as 12-24 hours as it is one of the best THC detox kits in the market; provided that you stopped using THC at least 48 hours before the test. To increase your chances of passing the test, Detoxify recommends pairing this THC Herbal Cleanse with its pre-cleanse pills. These pills are meant to help with cleansing your system of toxins. You’ll take one pill every 4 hours for 12-24 hours (depending on how much time you have), before finally drinking the Herbal Cleanse. Here is another detox shampoo from Testclear that is just as effective in removing THC from your scalp and hair. This Aloe Toxin Rid Shampoo can help you pass a hair follicle drug test with its deep-clean ingredients that remove oil buildup, toxins, and other pollutants within the hair.

  ReplyDelete
 3. boxing headgear Thank you because you have been willing to share information with us. we will always appreciate all you have done here because I know you are very concerned with our.

  ReplyDelete
 4. The popularity of gambling and sports betting is fairly easy to explain. This is a pleasant leisure and an opportunity to earn quick and easy money. I advise you to think about your own gambling platform in order to earn more. Quality content can be integrated thanks to https://live.beter.co which provides the best casino products, the best casino experience, as well as the innovative products of its own brand Gravity.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual