Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on Cristiano Ronaldo

Essay on Cristiano Ronaldo

10 Lines On Cristiano Ronaldo In English


1. Cristiano Ronaldo is a Portuguese professional footballer widely regarded as one of the greatest players of all time.
2. He was born on February 5, 1985, in Madeira, Portugal.
3. Ronaldo began his professional career at Sporting Lisbon before moving to Manchester United in 2003.
4. At Manchester United, Ronaldo won three English Premier League titles and the UEFA Champions League.
5. In 2009, he transferred to Real Madrid for a then-world record fee, where he achieved unparalleled success, winning numerous domestic and international titles.
6. Ronaldo has an incredible goal-scoring record and has won multiple awards, including five Ballon d'Or titles.
7. In 2018, he joined Juventus, where he continued to dominate the footballing world.
8. Ronaldo has represented the Portuguese national team and has played in several major tournaments, including the UEFA European Championship and the FIFA World Cup.
9. Off the field, Ronaldo is known for his philanthropy, supporting various charitable causes and donating generously to children's hospitals and disaster relief efforts.
10. Cristiano Ronaldo's impact on the game of football extends far beyond his playing abilities, as he serves as an inspiration to aspiring athletes worldwide with his dedication, work ethic, and relentless pursuit of excellence.
Essay on Cristiano Ronaldo 


Cristiano Ronaldo is a Portuguese football player he was born on February 5th, 1985 in Santo Antonio his father's name is Jose Dinis Aveiro and his mother's name is Maria Dolores dos Santos Aveiro, his father was a gardener with the municipality and his mother worked as a cook.

Ronaldo was expelled from school after assaulting his teacher by throwing up a chair at him he had always been a keen footballer and by the time he was 14 years old he decided to concentrate on becoming a professional footballer 

In 1995 Cristiano Ronaldo joined the club Nacional located in his hometown of Madeira later he joined one of the biggest clubs in Portugal namely Sporting CP after clearing a trial 

During his time at Sporting CP, Cristiano Ronaldo played for all the levels he played in a loofa Champions League against Manchester United in 2003, the manager of the English club Sir Alex Ferguson was impressed by his performance and brought him to the club in the same year 

In his first season at Manchester United Ronaldo scored three goals in the league he scored 84 goals for the club in 196 league games and became one of the best players in the world 

At the 2006 World Cup, Cristiano Ronaldo was an integral part of the Portuguese national team as they reached the semi-final of the tournament the following year he was named the captain of the national team 

In 2009 he became the most expensive player in the world after Spanish giant Real Madrid paid Manchester United 80 million pounds to bring him to Madrid, he scored 33 goals in his very first season 

In the following season, he ended the Spanish league season with 40 goals which became a record in the league's history he led Portugal at the football World Cup in South Africa in 2010, and in 2012 he helped Real Madrid win the Spanish league title and it proved to be his first league title with the club

He scored 60 goals in all competitions in season in 2013 seasons he scored a staggering 51 goals in the season, in the Champions League Ronaldo scored 17 goals which made him the highest score ever in a single season of the tournament 

He has a total of 89 goals in the tournament overall in the 2014 World Cup Portugal was knocked out in the first round with him scoring only one goal, he has scored 50 goals for Portugal in his career and that is the highest for any Portuguese player 

In the league seasons that started that year Ronaldo was in sublime form as he notched up 61 goals in total he also became the fastest player to reach the 200-goal milestone in the Spanish league which he reached in 178 games 

Cristiano Ronaldo has been in relationships with celebrities like Gemma Atkinson and Alice Goodwin both models in England, he has two sons Cristiano Ronaldo Jr. and Matteo Ronaldo

Ronaldo was in a romantic relationship with Russian supermodel Irina Shayk for five years from 2010 to 2015, Cristiano Ronaldo was awarded the Ballon d'Or five times in 2008, 2013-2014 2016 and 2017 

In 2013 he won the FIFA World Player of the Year award and won it again the following year Ronaldo has scored a record 34 la Ligue hat-tricks including a record-tying Nate hat-trick in the 2014-15 season 

A Portuguese international Ronaldo was named the best Portuguese player of all time by the Portuguese Football Federation in 2015, he is Portugal's most capped player of all time with over 140 caps and has participated in seven major tournaments 

He led Portugal to their first-ever triumph in a major tournament by winning you know 2016 and received the silver booed as the second-highest goal scorer of the tournament, he was ranked the world's highest-paid athlete by Forbes in 2016 and 2017 as well as the world's most famous athlete by ESPN in 2016 and 2017 


"Your love makes me strong your hate makes me unstoppable"

 -Cristiano Ronaldo


Cristiano Ronaldo Inspiration Essay


Title: Cristiano Ronaldo: An Inspiring Journey of Dedication and Excellence


Introduction:

In the world of football, certain players transcend the boundaries of the sport, captivating millions with their skill, determination, and unwavering passion. One such individual is Cristiano Ronaldo, a legendary figure whose inspirational journey serves as a beacon of hope and motivation for aspiring athletes worldwide. 

Ronaldo's relentless pursuit of excellence, combined with his remarkable talent, has not only revolutionized the game but also left an indelible mark on the hearts and minds of fans everywhere. This essay explores the unparalleled inspiration that Cristiano Ronaldo offers through his unwavering dedication, work ethic, and unyielding spirit.


I. Early Life and Determination:

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro was born on February 5, 1985, in Madeira, Portugal. From a young age, Ronaldo exhibited an extraordinary passion for football. Despite humble beginnings and limited resources, he possessed an unyielding determination to succeed. 

Ronaldo's unwavering commitment to his dream allowed him to overcome adversities and transform his passion into a powerful force for change. His journey serves as a reminder that no obstacle is insurmountable with the right mindset and dedication.


II. Relentless Work Ethic:

Ronaldo's meteoric rise to stardom was not a stroke of luck but a result of his unparalleled work ethic. He understood that talent alone would not suffice to achieve greatness; it required immense effort and perseverance. 

Ronaldo's rigorous training routines, both on and off the field, are legendary. From countless hours spent refining his skills to maintaining peak physical fitness, he set an example for aspiring athletes that success comes to those who are willing to push their limits and go the extra mile.


III. Mental Fortitude and Resilience:

One of the most inspiring aspects of Cristiano Ronaldo's journey is his mental fortitude and resilience. In the face of setbacks, injuries, and criticism, Ronaldo refused to be deterred. 

His unwavering self-belief and unwavering commitment to self-improvement allowed him to bounce back stronger and more determined than ever before. Ronaldo's ability to transform adversity into fuel for success serves as a powerful reminder that setbacks are mere stepping stones on the path to achieving greatness.


IV. Philanthropy and Leadership:

Beyond his exceptional footballing abilities, Cristiano Ronaldo has consistently demonstrated his commitment to making a positive impact on society. He utilizes his immense influence and resources to support charitable causes, becoming a role model for athletes worldwide. 

Ronaldo's philanthropic efforts, whether through his donations to children's hospitals, disaster relief funds, or his continuous support for underprivileged communities, highlight the importance of using one's success to uplift others and create a better world.


Conclusion:

Cristiano Ronaldo's inspiring journey from a young boy with a dream to an international football icon stands as a testament to the power of dedication, hard work, and resilience. His story is a source of motivation for individuals in all walks of life, emphasizing the importance of setting ambitious goals, persevering through challenges, and never settling for mediocrity. 

Ronaldo's unwavering determination, unmatched work ethic, and commitment to making a positive impact have not only left an indelible mark on the world of football but also inspired countless individuals to strive for greatness in their own pursuits. 

In the end, Cristiano Ronaldo is more than just a football player; he is an embodiment of what can be achieved when one combines talent with unwavering determination and an unyielding spirit.


My Favourite Sports Person Cristiano Ronaldo Paragraph


Cristiano Ronaldo, widely regarded as one of the greatest football players of all time, is without a doubt my favourite sportsperson. His remarkable skills, exceptional athleticism, and relentless determination on the field have left an indelible mark on the world of football.

Ronaldo's technical prowess is simply mesmerizing. His ability to effortlessly control the ball, execute precise passes, and unleash thunderous shots is a testament to his immense talent. 

Whether it's a graceful free-kick curling into the top corner or a powerful header soaring into the net, Ronaldo consistently displays an extraordinary level of precision and finesse in his play.

What truly sets Ronaldo apart, however, is his unwavering work ethic and dedication to his craft. He is renowned for his rigorous training regimen and his relentless pursuit of perfection. 

Ronaldo's commitment to constantly improving his game, both physically and mentally, is truly inspiring. It is his unyielding determination that has allowed him to achieve incredible success throughout his career.

Beyond his skills on the pitch, Ronaldo's impact extends far beyond the realm of football. He is a role model for millions of fans around the world, both young and old, with his charitable endeavors and positive influence. 

Ronaldo has used his fame and fortune to make a difference, supporting numerous charitable causes and using his platform to raise awareness about important issues.

In addition to his individual achievements, Ronaldo has achieved remarkable success at both the club and international levels. He has won numerous league titles, domestic cups, and UEFA Champions League trophies with his clubs, consistently leading his teams to victory. Ronaldo has also played a pivotal role in Portugal's triumphs, including the European Championship in 2016 and the UEFA Nations League in 2019.

As a fan, watching Ronaldo play is an absolute joy. His electrifying speed, jaw-dropping skills, and sheer determination make every match he participates in an unforgettable experience. Whether he is donning the jersey of his club or his country, Ronaldo's presence on the field is always captivating, and he has the ability to single-handedly turn the tide of a game.

In conclusion, Cristiano Ronaldo is not only an exceptional football player but also an exemplary individual. His remarkable skills, relentless work ethic, and philanthropic efforts make him a true icon in the world of sports. 

I am privileged to witness his extraordinary career and continue to be inspired by his dedication and passion for the game. Cristiano Ronaldo will always be my favourite sportsperson, and his impact on the sport will be remembered for generations to come.


 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. Replies
  1. Its is very very nice I support this essay

   Delete
  2. Ronaldo is a very very best player

   Delete
 2. Replies
  1. What the heck
   Your rumor or gossip website is not correct

   Delete
 3. Bro that guy isn't chill

  ReplyDelete
 4. 🖕🖕🖕🖕🤜

  ReplyDelete
 5. CR7is very best player in the world

  ReplyDelete
 6. Best and world's best Player in the world 🌍🌍

  ReplyDelete
 7. I love you Ronaldo

  ReplyDelete
  Replies
  1. I love his football skills his smile ☺️ wauuu he is a great 😸 football player

   Delete
 8. Who is ronaldo🤨

  ReplyDelete
 9. My favorite sport man😘

  ReplyDelete
 10. Cr7🤴is king of the world

  ReplyDelete
  Replies
  1. Um 😳 yeah hee is a kinggggg 👑👑💖

   Delete
 11. Cristiano Ronaldo 🇧🇫🇧🇫👑💖

  ReplyDelete
 12. The real hero in scoore history
  Great man
  King of sccore

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual