Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Should Extreme Sports be Banned or not

Should Extreme Sports be Banned or not? Should Extreme Sports be Banned or not Some people think the government should ban dangerous sports such as sky diving and rock climbing extent do you agree or disagree with this statement?

Although I do not support an outright ban on set sports I do feel that the government should regulate set sports so that they are played under supervision which will minimize the risks. 


Those who maintain that the government should bandages sports. 

Activities argue that the government has a responsibility to protect its population, in other words, the law should be there to prevent citizens from taking risks themselves whether deliberately or accidentally. 

These sports can be highly dangerous and sometimes life-threatening.  More than that it is not just the participants who are at risk but spectators tool can be seriously injured if, for example, a former loved one car crashes the driver may not keep on Holland 

and there are also good shots that involve seeming tired or debris that may fly into the crowd given this level of danger it is reasonable why people call for the authorities to take action.

However, banning such sports is not the answer. Instead, the government should ensure that the companies are centers that provide the facilities for such sports should meet the required legal safety standards

Another argument against banning is that people who would play these sports are in hiding and then they would be even more. Risky. After all, we know we know that forbidden fruit tastes sweeter. 

A further point is that in statical terms there is a low chance of injury in many so-called dangerous sports and people are at greater risk of getting old everyday activities such as crossing the road or cooking a meal. 

with the rapid development in advanced technology and medical insurance in our society, the security system of those extreme sports is absolutely mature enough to protect people who take part in this challenging activity.

What is more, those sportsmen who excel in fact sports bring name and fame to their country, they break the record set by others, and when they do so, the name of the country their country shines in the whole world.

I also believe that people should be allowed to go for whatever they choose so if someone wishes to free fall from a plane at thirty thousand feet then they should be free to do so and it should be accepted that it is not the place of the government to dictate how they lead their lives. Not infringing on citizens' freedom should be regarded as the government's priority.


To sum up, it can be said dot set sports should be performed after sufficient training and under the supervision of experts, Dangerous sports companies should require a license for providing such training, to lay a prohibition on such sports is not the answer. 

Now people's thoughts agree with this statement. Should Extreme Sports be Banned?I always wanted the government to control what I do, so yes, ban extreme sports, but wait! How will you implement the ban? Despite the harsh law in the national parks of the United States. The USA prohibits jumping at the base, I can still jump from the Forbidden Cliff and escape. 

The same applies to antennas, buildings, and bridges. Oh wait, I think I'm doing whatever I want anyway because I'm totally interested in zero when the government tells me what I can and can't do.

In fact, I do what I want and do everything I can to evade government controls because I do not respect a government trying to control my actions and what they say I can or cannot do.

You can try to block whatever you want, but people like me won't hear. In fact, when something is illegal for me, I want to do that much more. I don't like being in control and will do my best to disobey the lies trying to control my behavior.


People Thoughts Those are not Agree  With This Statement. Should Extreme Sports be Banned?


Stupidity, recklessness, neglect, and negligence should be prohibited with equipment, irresponsibility, unnecessary risks, and lack of preparation. 

The correct way is to reflect the party’s nature in insurance premiums, and not in the legislature unless the activity includes things that constitute serious crimes (boxing), trespass (rapid jumping), property damage (escalation), or simply cause unnecessary risk to passers-by.

Every time I board a plane, I realize this may be my last jump. Or it could be the last jump for me. I know the risks involved, I am prepared for them, I have practiced everything in advance, 

I know the backup exercises and I am ready to land if necessary. I wear a helmet and goggles and I activated AAD. I accept that accidents can happen even with the best precautions.

This involves calculated risks. Know that unpleasant things can happen and take precautions for them, and above all, do not exceed your abilities in a way that can be fatal.

 It differs from reckless risk (not knowing what to do) or reckless risk (knowing what to do but neglecting precautions). Stupidity is the cause of most deaths, not sport.


Should extreme sports be banned because they are dangerous?We need more details because the danger is ambiguous. Are we really talking about sports mortality? 
Why only sport? Why are public activities not limited? So if you look at activity death rates in general, we must ...Stop driving, more than 35,000 deaths annually Stop buying firearms, more than 10,000 deaths annually

Stop going up or downstairs, 2k + annual deaths Definitely stop smoking, 2k + annual deaths More than 700 annual deaths have stopped swimming

However, the death of skydiving? More than 40 deaths annually ... which is an odd spread from 5m + to 1. (Compared to 7k to 1 vehicle characteristics, I'd rather be out of the plane all day long).

If you dig deeper into these numbers, some are old signs, many are young, and some are just serious old accidents.

In my opinion, life is about acquiring experiences. "We risk these dangers not to escape life, but to prevent life from escaping."

I love my hobby of jumping from reasonably good planes and I don't want anyone to take it from me. Can life be made safer? This is difficult, as accidents happen and you cannot stay away from them all. You do not risk making life worthless.


Comments

 1. Skating is a very dangerous sport.mostly if you try to do things without learning properly from a coach.
  Fitness & Sports

  ReplyDelete
 2. These are my personal opinions on the difference between a sports fan and a sports fanatic. latest sports gear

  ReplyDelete
 3. The best of the best synthetic urine brands out there, at least based on reviews, Quick Fix claims to help you pass a drug test and keep your job. You only need to follow simple instructions, which come with the package.  The urine is just like real pee — it smells, foams, and is colored similarly. And getting it to the right temperature is no biggie. Headquartered in Cincinnati, Quick Fix opened its doors 25 years ago (at the time of writing). They’ve since been updating their formulations, keeping them current with testing standards.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual