Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Kannada Rajyotsava Speech In Kannada 2023


Kannada Rajyotsava Speech In KannadKannada Rajyotsava Speech In Kannada 2023


Ladies and gentlemen, boys and girls,

I extend my heartfelt greetings to all the respected elders, teachers, parents, and dear friends gathered here today on this auspicious occasion of Kannada Rajyotsava.

Today, we come together to celebrate the birth of the state of Karnataka, our beloved land, and its rich culture and heritage. The beauty of our state lies not just in its breathtaking landscapes, but in the diverse and harmonious people who call it home. 

Our Karnataka, also known as "Shrighand, Calendar, Nadu of Kannadambhi," is a land blessed by the bountiful rivers, rolling hills, and a vibrant culture that has been celebrated by poets, saints, and thinkers throughout history.

On November 1, we all unite to commemorate this special day. But why do we celebrate Kannada Rajyotsava? It's essential to understand the significance of this day. On November 1, Karnataka is celebrated as a state festival or Mirror Day. 

It is also known as the day of Karnataka's formation. In 1956, the state of Mysore was reorganized to include all Kannada-speaking regions in South India.

The name "Karnataka" itself holds a special meaning. It is derived from the Sanskrit word "Kannada," which means the language of the land. 

The word "Karnataka" represents the black soil, the Kannadu, the essence of our culture. There are various interpretations of the word's origin, but what matters most is that Karnataka is a land of immense diversity and rich heritage.

The dream of unifying Karnataka was nurtured by visionary leaders like Aloe Wenkaterav, who initiated the Karnataka integration movement in 1905. Thanks to their tireless efforts, our state came into existence. The formation of Karnataka on November 1, 1956, marked the beginning of a new era.

The decision to change the state's name from Mysore to Karnataka on November 1, 1973, was a significant milestone in our history. Devaraj Arasu, the chief minister at that time, played a pivotal role in this decision. 

Other notable individuals, such as Kuevpu, Masti Venkatesh Iyengar, K Shivarama Karant, A N Krishna Rao, and B M Shriakatiah, also contributed to the integration and development of our state.

On this special day, the red and yellow mirror flag is proudly hoisted across the state, and celebrations are filled with joy and enthusiasm. The melodious Kannada song "Jaya Karnataka" resounds in our hearts, unifying us all.

Now that we understand the history and significance of Kannada Rajyotsava, it is our responsibility, as the children of Kannadambay, to preserve our rich culture and heritage. 

We must continue speaking, reading, and writing in Kannada to keep our language alive. Let us pledge to be responsible citizens of Karnataka, promoting our language, culture, and legacy. By doing so, we ensure that the flame of our traditions continues to burn bright.

In conclusion, I would like to express my gratitude to all of you for your patience and attention. Jai Kannadambe, Jai Karnataka Matte! Let us celebrate this Kannada Rajyotsava with pride, unity, and a commitment to preserving our rich heritage. Thank you.


Also read: ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಬಂಧ

Also read: Meri Mati Mera Desh Speech in Hindi

Also read: Speech On Digitalization In Daily Life In English

Also read: Speech On One Earth One Family Save Earth

Also read: Speech on India's Roadmap To Renewable Energy

Also read: Speech on Meri Mati Mera Desh

Also read: Speech on Tourism and Green Investment
 THANK YOU SO MUCH 

Comments

  1. Immerse yourself in the captivating world of Spinning Rings, where fashion meets mindfulness. Our Spinning Rings offer a unique blend of style and serenity, allowing you to embrace a sense of calm with every spin. Explore the endless possibilities of Spinning Rings and experience the joy of elegant relaxation.

    ReplyDelete
  2. Enhance your style with our diverse range of Body Jewellery. From elegant studs to bold statement pieces, our collection caters to every taste and occasion. Elevate your look and express your individuality with our stunning body jewellery australia designs.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual