Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Speech on India's Roadmap To Renewable Energy

 

Speech on India's Roadmap To Renewable EnergySpeech on India's Roadmap To Renewable Energy


Ladies and gentlemen,


Today, I am honored to discuss a crucial and visionary journey that India has embarked upon – its roadmap to renewable energy. In a world grappling with environmental challenges and energy security concerns, India has shown remarkable leadership by charting a course towards a cleaner, more sustainable energy future.

India's commitment to renewable energy is not only commendable but also essential. With a growing population and increasing energy demand, the need for a reliable and sustainable energy source has never been more critical. 

The roadmap to renewable energy is a testament to India's dedication to mitigating climate change, reducing pollution, and securing a better future for generations to come.

One of the cornerstones of this roadmap is the ambitious target of achieving 450 gigawatts (GW) of renewable energy capacity by 2030. This includes harnessing the power of solar, wind, hydro, and other renewable sources. 

The solar energy sector, in particular, has witnessed remarkable growth. India's solar capacity has multiplied many times over, making it one of the fastest-growing solar markets in the world. 

The deployment of solar panels on rooftops, in rural areas, and in massive solar parks showcases India's commitment to decentralized and clean energy solutions.

Wind power also plays a significant role in this roadmap. India's vast coastline and inland areas offer immense potential for harnessing wind energy. Wind farms and turbines dotting the landscape are a testament to the nation's dedication to diversifying its energy mix.

Furthermore, India's focus on hydroelectric power demonstrates its holistic approach to renewable energy. Utilizing the power of rivers and water bodies to generate electricity not only reduces greenhouse gas emissions but also ensures a reliable source of energy.

The government's support for electric vehicles (EVs) is another remarkable aspect of India's renewable energy journey. By encouraging the adoption of EVs and investing in charging infrastructure, India aims to reduce its dependence on fossil fuels for transportation, thereby reducing emissions and improving air quality.

However, India's roadmap to renewable energy is not without its challenges. The transition to renewables requires significant investment, technological innovation, and policy support. Balancing the intermittent nature of some renewable sources with the need for a consistent power supply is a complex task that demands robust energy storage solutions.

In conclusion, India's roadmap to renewable energy is a beacon of hope in a world grappling with environmental concerns. By committing to ambitious targets and embracing solar, wind, hydro, and other renewable sources, India is setting an example for sustainable development. 

As citizens, we have a role to play in supporting this transition by adopting energy-efficient practices and advocating for policies that accelerate the shift to renewable energy. Together, we can build a cleaner, greener, and more resilient India for generations to come.

Thank you.


Also read: Speech On Digitalization In Daily Life In English 

Also read: G20 India's Vision For A Harmonious World Speech

Also read: Meri Mati Mera Desh Speech in Hindi 

Also read: Speech on Meri Mati Mera Desh  THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual