Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Speech On One Earth One Family Save Earth

 

Speech On One Earth One Family Save EarthSpeech On One Earth One Family Save Earth


Ladies and gentlemen, distinguished guests, and fellow citizens,


Today, I stand before you to emphasize a universal truth that has become more urgent than ever before – the unity of humanity and our shared responsibility to protect our only home, planet Earth. 

The concept of "One Earth, One Family, Save Earth" is not merely a slogan; it is a call to action, a plea for solidarity, and a reminder of our duty to safeguard this beautiful blue planet for present and future generations.

We find ourselves at a critical juncture in history. Our planet faces unprecedented challenges – climate change, pollution, deforestation, loss of biodiversity, and more. 

These issues transcend borders and affect us all, regardless of nationality, ethnicity, or belief. It is a stark reminder that we are interconnected, and the health of our environment directly impacts the well-being of every living being on Earth.

We often talk about the importance of family – the bonds that tie us together, the care and concern we have for one another. In the same vein, we must recognize that every species, every ecosystem, and every corner of our world is part of a larger, intricate web of life. We are all part of this global family, and just as we care for our loved ones, we must care for our planet.

But the question arises, what can we, as individuals, do to make a difference? The answer is simple – each one of us has the power to contribute to positive change. Our daily choices, no matter how small, collectively have a significant impact. 

We can conserve energy, reduce waste, support sustainable practices, and raise awareness about environmental issues. Every action, no matter how humble, is a step towards a more sustainable future.

Additionally, we must urge our governments and institutions to take bold and decisive actions. International cooperation is essential to address global challenges effectively. 

We need policies that prioritize renewable energy, protect natural habitats, and promote responsible consumption and production. Our leaders must recognize that the well-being of their own citizens is intricately linked to the health of the planet.

Furthermore, education is a powerful tool in this endeavour. We must educate ourselves and future generations about the importance of environmental conservation and sustainable living. 

By fostering a sense of responsibility and stewardship towards our Earth, we can inspire a new generation of leaders who are committed to preserving our planet.

In conclusion, the message is clear – One Earth, One Family, Save Earth. Let us remember that the Earth does not belong to us; rather, we belong to the Earth. 

It is our sacred duty to protect and nurture it, not just for ourselves, but for all life forms that call it home. By coming together, transcending our differences, and working towards a common goal, we can ensure a healthier, more vibrant future for generations to come.


Thank you.


Also read: One Earth One Family Save Earth Essay 150

Also read: Speech on India's Roadmap To Renewable Energy

Also read: Speech On Digitalization In Daily Life In English 

Also read: G20 India's Vision For A Harmonious World Speech

Also read: Meri Mati Mera Desh Speech in Hindi 

Also read: Speech on Meri Mati Mera Desh  THANK YOU SO MUCH 


Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual