Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Speech on Meri Mati Mera Desh


 

Speech on Meri Mati Mera Desh


Speech on Meri Mati Mera Desh


Ladies and gentlemen, esteemed teachers, and my dear fellow students,


Today, I stand before you to talk about a topic that is very close to our hearts – "Meri Mati Mera Desh" or "My Land, My Country." Our country is not just a piece of land; it's our home, our identity, and our pride. It's a place where diverse cultures, traditions, and people come together to form the vibrant tapestry of our nation.

When we say "Meri Mati Mera Desh," we express our deep-rooted connection to the land that has nurtured us and given us the opportunity to thrive. Our land is not just soil; it's the embodiment of our history, our struggles, and our aspirations. It's a reflection of the hard work and dedication of countless individuals who have worked tirelessly to make our country what it is today.

Our "Mati" – our land – holds within it the richness of our natural resources, from lush forests to fertile fields, from majestic mountains to flowing rivers. It's our responsibility to cherish and protect these resources, for they are the foundation of our prosperity. As responsible citizens, we must ensure that our land remains bountiful for generations to come.

And then there's our "Mera Desh" – our country – a diverse and inclusive nation that encompasses a multitude of languages, religions, and cultures. This diversity is not a source of division; rather, it's a testament to our unity in diversity. We must celebrate our differences and learn from one another, for it's this unity that makes us strong as a nation.

As young citizens of this great land, we have a pivotal role to play in shaping the future of "Meri Mati Mera Desh." It's our duty to uphold the values of democracy, equality, and justice. We must contribute positively to our society, not just for our own sake but for the betterment of our entire nation.

Let's remember the sacrifices made by our forefathers to secure our freedom. The struggle for independence was not just a historical event; it's a legacy that reminds us of the power of determination and the willingness to stand up for what is right. Our "Mati" and "Mera Desh" are outcomes of that struggle, and it's our duty to protect and uphold the principles for which they fought.

In our pursuit of progress and development, let's not forget our responsibilities towards the environment. As custodians of this land, we should strive to make our country greener and more sustainable. 

By practicing responsible waste management, conserving water, and adopting eco-friendly practices, we can ensure that "Meri Mati Mera Desh" remains a thriving habitat for all living beings.

Lastly, let's never underestimate the power of unity and compassion. In times of need, whether it's natural disasters or social challenges, our strength lies in standing together as a nation. Let's extend a helping hand to those in need, irrespective of our differences. This is how we truly honor the spirit of "Mati" and "Mera Desh."

In conclusion, "Meri Mati Mera Desh" is not just a phrase; it's a sentiment that runs deep within each of us. Let's take pride in our land, our country, and our identity. 

Let's work together to build a future that reflects the values we hold dear – unity, diversity, progress, and compassion. Our "Mati" and "Mera Desh" are calling us to contribute our best, and I believe that together, we can create a brighter and more promising tomorrow.


Thank you. Jai Hind!


Speech on Meri Mati Mera Desh


The nationwide "Meri Mati, Mera Desh" program has been initiated. The Rural Development and Panchayati Raj Department is responsible for this in the states. The "Meri Mati, Mera Desh" program calls for the creation of an "Amrit Udyan" (Nectar Garden). 

Since last year, the country has been celebrating the Amrit Mahotsav or the Nectar Festival of Independence. This festival is being organized on the occasion of the 75th anniversary of the country's independence.

In this context, there is also mention of the nationwide launch of the "Meri Mati, Mera Desh" program. The Rural Development and Panchayati Raj Department is in charge of this in the states.

The "Meri Mati, Mera Desh" program calls for the establishment of an Amrit Udyan. 75 different types of indigenous plants will be planted there. These preparations are being undertaken by the Panchayati Raj and Rural Development Department of Rajasthan, which has also begun preparations for its own "Meri Mati, Mera Desh" program.

As a result, the department holds several meetings every day. The Additional Chief Secretary of the department, Abhay Kumar, claims that all relevant officers and chief executive officers of each Zilla Parishad have received instructions. 

As part of this effort, at least 75 indigenous plants should be planted in the Amrit Vatika to be created as part of the "Meri Mati, Mera Desh" program, which is being carried out as part of the state's Independence Amrit Mahotsav. Additionally, the responsibility of nurturing these plants is also to be undertaken.

The soil from every village will reach the country's capital, Delhi. Under this program organized at the beginning and end of the Amrit Mahotsav, earthen urns will be taken from every village to the Gram Panchayat, and from the Gram Panchayat to the block level.

Different programs will be established at each level. Volunteers from the Nehru Yuva Kendra will carry these earthen urns from the block level to the capital of the country. The national-level event venue. 

In the Amrit Vatika, 75 plants suited to the climate of each village will be planted. This program will run across the state from August 9 to IS.

To honor local heroes, a special memorial site called Shailpalakkam will be constructed at the village, block, and local body levels near the Amrit Sarovar, a water body, a panchayat building, and a school. 

On August 15, a ceremony will be held to honor martyrs, freedom fighters, and their families, including flag hoisting and the singing of the national anthem.

Five pledges will also be taken. Both rural and urban areas will host similar events. The Government Secretary of the Panchayati Raj Department, Ravi Jha, has directed all officers to align all events, including the construction of the Shailpalakkam memorial site, with the spirit of the program.Also read: G20 India's Vision For A Harmonious World Speech

Also read: Meri Mati Mera Desh Speech in Hindi - New!


 THANK YOU SO MUCH Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual