Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

G20 India's Vision For A Harmonious World Speech

G20 India's Vision For A Harmonious World SpeechG20 India's Vision For A Harmonious World Short Speech 


Ladies and gentlemen,


Today, I stand before you to share G20 India's vision for a harmonious world. Our vision is centered around three core principles - peace, inclusivity, and sustainable development.


Firstly, we believe that peace is the foundation for progress. Through peaceful resolution of conflicts and open dialogue, we can bridge divides and build lasting relationships.


Secondly, inclusivity is crucial for a harmonious world. We value the voices of all nations, big or small, and seek to address the needs of marginalized communities, empowering them to thrive.


Lastly, sustainable development is at the heart of our vision. We are committed to reducing our carbon footprint, promoting renewable energy, and conserving our resources for future generations.


By working together, embracing diversity, and fostering meaningful collaborations, we can create a world where peace, prosperity, and harmony prevail.


Thank you.G20 India's Vision For A Harmonious World Speech 


Ladies and gentlemen,


It is an honor to stand before you today and share India's vision for a harmonious world as a member of the G20. As one of the world's largest and most diverse nations, India recognizes the significance of global cooperation and understanding in shaping a better future for all.


India's vision for a harmonious world is deeply rooted in the principles of peace, inclusivity, and sustainable development. We believe that all nations should work together, hand in hand, to address the pressing challenges facing humanity today.


First and foremost, we emphasize the importance of peace and stability in promoting a harmonious world. India has always been a staunch advocate of peaceful resolution to conflicts and the promotion of dialogue among nations. We firmly believe that dialogue is the most potent tool to bridge divides and foster understanding.


Secondly, inclusivity lies at the core of our vision. We recognize the importance of addressing the needs and concerns of all nations, irrespective of their size or economic strength. Inclusivity also means recognizing the voices of marginalized communities, empowering women, and fostering an environment where all can thrive.


Sustainable development is another key pillar of India's vision for a harmonious world. We are committed to promoting sustainable practices and minimizing our carbon footprint. India has embarked on an ambitious journey towards renewable energy, conservation of resources, and the protection of biodiversity.


Moreover, India believes that education and innovation are vital drivers of progress and prosperity. We are committed to investing in quality education and nurturing a culture of innovation, which will create a more equitable and prosperous world.


Furthermore, our vision emphasizes the importance of combating global challenges like poverty, hunger, and healthcare disparities. India is actively engaged in international efforts to eradicate poverty, ensure food security, and improve access to healthcare for all.


As a diverse nation, we respect and celebrate different cultures, traditions, and religions. Our vision encourages mutual respect and understanding among nations, fostering a climate where diverse perspectives enrich our collective experience.


Lastly, we firmly believe in fostering global partnerships and collaborations. The G20 provides an excellent platform to facilitate cooperation and dialogue among nations, and we are committed to leveraging this platform to create meaningful change.


In conclusion, India's vision for a harmonious world is one that values peace, inclusivity, sustainable development, and collaboration. As we move forward, let us remember that the challenges facing humanity are interconnected, and by standing together, we can build a future where every nation thrives, and every individual has an opportunity to flourish. Together, let us create a world where harmony prevails, and the dreams of our future generations are realized.


Thank you.


Also read: Speech On Sri Dev Suman In English

Also read: Speech on Mother Mary in English

Also read:  Speech on Indian Army Girl in English

Also read:  Short Farewell Speech for Teacher by Student

Also read:  2 Minute Speech on Social Media


 THANK YOU SO MUCH 
Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual