Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on My Vision Of Digital India

 

"I dream of a Digital India where knowledge is strength and empower the people" Narendra Modi. 

Great India must be built by the people. India won't construct itself. By having great thoughts creating good politics and executing such politics with nationalist pride, Great India can be developed. I have the vision to make a Digital India that makes India unique in the world. 

The Digital India campaign was launched by the government of India to uplift the use age of technology in India. The objective was to make government services easily available to citizens electronically by improving its own online infrastructure all over the country. The Three components at the core of the " Digital India" campaign are:- 

 • Creating Digital infrastructure
 • Delivery of Digital Services.
 • Digital literacy

My vision is to make a Digital Idia. where everyone connects with each other in a digital way India has broadband Highways, Universal access to mobile connectivity public Intrest access programs, and Training in technology jobs. 

A digitally connected India is aimed at the growth of other social and economic statuses of the masses in the country. My vision is to make India fully digital Idia which makes it a technical India. 


My Vision of Digital India Paragraph


Digital India is a campaign started by the Government of India. This scheme was language on 1 July 2015 all over India. According to the Prime Minister of India,  
" Technology First " is the focus of the government and it very well goes with the motto of "Power to Empower". 

On the Occasion of Independent 26 January 2023, our India is going to complete its 76 years of Independence on 15th August. So I want to share my vision of Digital India. 

All Civil documents should be made available on an online platform so that physical document submission can be minimized. School certificate, Voter ID Card to be provided Online (Digi-Locker). All databases and information should be in electronic form and not manual in writing.

The digital India Scheme includes a plan to build high-speed internet networks in rural areas. Digital Infrasture as a utility to every citizen, Governance and Service on demand, and digital empowerment of Citizens.

Digital India Campaign has brought many changes to the nation. It is necessary to end all the problems to make this projects successful in a real sense and that needs much time. 
 

 THANK YOU SO MUCH Comments

 1. A Couples Therapist is an intellectual fitness expert who focuses on assisting couples and households to solve conflicts, enhance communication, and manipulate tensions. They paint with couples to perceive and solve problems, assisting them to develop and make stronger their relationship.

  ReplyDelete
 2. There are several dissertation websites online because you purchase apparently with their known inside web site. smieszne zagadki

  ReplyDelete
 3. There are several dissertation internet sites on-line as you are get naturally written about as part of your internet site. ggkids happy wheels

  ReplyDelete
 4. There are various dissertation internet websites online if you come across not surprisingly defined as part of your site. 1001spiele kostenlos spielen

  ReplyDelete
 5. There are numerous dissertation websites on-line because you additionally obtain obviously stated inside your web site. Little Farm Clicker

  ReplyDelete
 6. There are several dissertation websites online because you purchase apparently with their known inside web site.SEO

  ReplyDelete
 7. A number of dissertation websites on the internet textbooks get unsurprisingly discovered inside web-site.sssautosale.com

  ReplyDelete
 8. There are several dissertation websites online because you purchase apparently with their known inside web site.Family Healthy Dining

  ReplyDelete
 9. There are numerous dissertation online sites on the internet are living grab unsurprisingly identified inside the sites.https://yafahummus.com/

  ReplyDelete
 10. A number of dissertation websites on the internet online in the event you obtain clearly declared in the website.https://sanramonwellness.com/

  ReplyDelete
 11. There are many dissertation websites while using the net as soon as you grow to be simply mentioned in the website.rahmagrill.com

  ReplyDelete
 12. There are numerous dissertation websites on-line because you additionally obtain obviously stated inside your web site.https://www.reosurcepartner.net/

  ReplyDelete
 13. Die Behebung eines Waschmaschinen-Fehlercodes hängt von dem spezifischen Fehlercode ab, der auf dem Bedienfeld Ihrer Maschine angezeigt wird. Verschiedene Fehlercodes stehen für unterschiedliche Probleme mit der Waschfehler. Hier sind einige allgemeine Schritte, die Sie zur Fehlersuche und -behebung bei häufigen Waschmaschinen-Fehlercodes befolgen können

  ReplyDelete
 14. Your blog delves into the complexities of fiduciary liability insurance, offering clear insights into its significance. A valuable read for businesses and individuals alike. Thanks for sharing this informative post!

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual