Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

2 Minute Speech on Social Media

 

2 Minute Speech on Social MediaShort Speech on Social Media


Good morning to all today I would like to speak a few words about social media, Social Media is a platform for people to interact with each other and present their 

Opinions and convey their thoughts via virtual communities and networks like Facebook, Twitter, etc.

Their usage primarily depends, A coin has two sides in the same way social media have two sides, they are positive side and a negative side

The positive side of social media is that we can share our thoughts and ideas with people across the world.

The negative side of social media is that people spent most of their time to talk friends on WhatsApp, Facebook, and Instagram with other people sitting near them because the interaction between houses has been reduced.


1 Minute Speech on Social Media


Social media is an online platform where we can share our thoughts information pictures and videos we all use it in our day-to-day life

It has become an integral part of our lives we receive all sorts of information knowledge news and enrich our minds through social media platforms

Now the question arises is social media a moon or a baby let's first discuss how social media helps us in our daily life with social media

We can reach every corner of the world within minutes we can know facts analyze news and educate ourselves there are various social media platforms such as Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etc.

We all use them to communicate and socialize locally as well as globally now even a common man can express his opinion on any national and international issue

Even it helps people to earn money by selling different things online so through social media platforms people can earn both name and fame.

We can also create awareness among people like child education environmental protection and any other important issue so with all these ways social media enriches our lives.

So how it became a bane for us yes guys social media can become our biggest enemy if not used in control it is the biggest addiction in today's lives people spend a lot of time playing games checking social media accounts and staying glued to their phones all the time

It causes health disorders like stress anxiety sleeplessness and all the unwanted things sometimes social media can mislead us with wrong information

And we are so addicted that we believe it to be true students can be misled and be in total control of games like PUBG and lose their sanity week

so we can conclude that social media plays a very important role in our lives and enrich our lives in various ways if we use it wisely in a controlled manner

Otherwise, it can become our biggest enemy and create havoc in our lives according to my view social media is a boon

As I'll use it wisely for my own benefit and also the overall benefit of society with greater power comes greater responsibility social media gives us power and we should use it responsibly.


2 Minute Speech on Social Media


Good morning to the respected Principal, teachers, parents, and my dear friends. Today I am here to share my opinion about Social Media.

Social media is an online platform where we can share thoughts, information, pictures, and videos. We all use it in our day-to-day life. It has become an integral part of our lives.

There are various social platforms like Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. We all use them to communicate and socialize locally as well as globally. Social media has both advantages and disadvantages. I would like to mention the advantages of social media first.

The biggest benefit of social media is that we can share our thoughts and ideas with people across the world. Now even a common man can express his opinion on any national or international issue.

Another benefit of social media is that people can showcase their talent on this platform. Many people have gained fame by showing their talent through social media. It is also helping people to earn money. People sell a lot of things like clothes, books, electronic items, etc. through social media.

Social media is also used to create awareness among people. People with good knowledge about topics like health or nutrition use this platform to create awareness among people.

Now I would like to talk about the drawbacks of social media. Addiction is the biggest drawback of social media. People have gotten used to of checking their social media accounts every now and then. They spend a lot of time checking various posts on social media.

Spending a lot of time on social media also brings a lot of health disorders like stress, anxiety, and sleeplessness. Another drawback of social media is that we cannot trust all the information available here. Some information can be true while some can be fake. At times false news spread like wildfire through this platform.

Our personal information becomes easily available to many on the net. Hence, we need to stay alert from hackers. Apart from this cyberbullying is another major drawback of social media. Some people post negative and hateful comments on others' accounts and harass them.

Social media has both advantages and disadvantages. The advantage of socializing has made our life simpler and more convenient. There are some disadvantages too.

We need to use this platform wisely and in a limited way so that we can make the most out of this new platform. With this end my speech. Thank you, everyone. Have a wonderful day.


Also read: Effect of Fake News on Social Media Essay 

Also read: Impact of Social Media on Youth Essay for Students

Also read: Social media boon or bane for students essayTHANK YOU SO MUCH


Comments

 1. Social media channels are essential

  ReplyDelete
 2. Very informative topic & helping for me because tomorrow is my English exam again. Thank you so much. professional dissertation writers | essay writers in the uk

  ReplyDelete
 3. It is really a outstanding content. You will also get done your Taxation Law Assignment Help done with experts who provide you A++ guarantee of content done on time.

  ReplyDelete
 4. Seeking expert help for your law dissertation? Look for services with seasoned professionals specializing in legal studies. These experts offer comprehensive guidance, ensuring meticulous research, precise writing, and adherence to academic standards. Trusting in expert law dissertation help can elevate the quality and depth of your work significantly.

  ReplyDelete
 5. In need of the best law dissertation help in the UK? Our service provides knowledgeable advice based on your requirements. We guarantee the best possible quality for your law dissertation with our team of seasoned experts, in-depth research, and exact writing. You can rely on us for thorough assistance and excellent outcomes!


  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual