Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

10 Lines on CV Raman in English

 

10 Lines on CV Raman in English


10 Lines on CV Raman in English


1. Sir C.V. Raman was one of the greatest scientists of India.

2. He was born on 7th November 1888 at Tiruchirappalli in Tamil Nadu.

3. His full name was Chandrasekhar. ara Venkata Raman

4. Sir C.v. Raman's father's name was Chandrasekhara Ramanathan Iyer and his mother's name was Parvathi Ammal.

5. Sir C.v. Raman was a brilliant student right from his childhood and always stood first in his field of education

6. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize in Physics in 1930, for discovering the 'Raman Effect

7. He established the 'Raman Research Institute' in 1948 where he worked to his last days.

8. Sir CV. Raman breathed his last on 21st November 1970.

9. Every year on 28 February, National Science Day is celebrated to pay tribute to the Nobel Laureate Dr C.V. Raman.

10. Sir C.V. Raman is an inspiration for generations of scientists.


10 Lines short essay on CV Raman in English

1) Sir CV Raman was born on 7th November 1888

2) He was born in Trichy of Tamil Nadu

3) He was a great Indian scientist

4) He studied light scattering

5) His work is called as “Raman effect'

6) He won prestigious awards and prizes for his work on light scattering

7) He won Nobel Prize in Physics in 1930

8) He was the 1st Asian to receive Nobel Prize in Physics

9) He was awarded Bharat Ratna in 1954

10) I too wanted to become a scientist like the CV Raman.


Essay on CV Raman in English


Chandrasekhara Venkata Raman was an Indian physicist. He was popularly known as C.V Raman. He was born on 7th November 1888 at Thiruchirappalli.

Raman was born to a Tamil Brahmin parents. His father was a physics teacher in a college. His father's name was Chandrasekhara Ramanathan Iyer and his mother was Parvathi Ammal.

He was the dk second of eight siblings. Raman was a brilliant student. Raman passed his matriculation At the age of 11 and after that, his parents send him abroad for higher studies.

In 1902 he joined Presidency College in Madras. After two years he did a degree from the University of Madras and secured gold medals in physics and English.

He published the first scientific paper on the topic "Unsymmetrical diffraction bands due to a rectangular aperture“ at the age of 18 in the British journal. In 1928 February 28th "The Raman effect was discovered. The Indian Government celebrated this day as National Science Day.

In 1954, the Government of India awarded him the first Bharat Ratna, its highest civilian award. In 1930 he got a Nobel prize in Physics for his work on the 'Scattering of Light' and for the discovery effect.
The Discovery of the scattering of light led to the development of a simple alternative to infra-red spectroscopy, which is called “Raman Spectroscopy'. He was the first Asian person to receive a Nobel Prize in the branch of Science.
Some of the light that is deflected changes in wavelength. This phenomenon is now called Raman scattering and is the result of the Raman effect.
Raman also explained the blue colour of the ocean was the result of the scattering of sunlight by the molecules of the water.

In 1933 Raman was charged as the Director of the Indian Institute of Sciences at Bangalore. In 1943 he founded the Raman Research Institute in the same place.
"Treat me right and you will see the light, Treat me wrong and you will be gone" is the famous quote by Raman to the Younger generation.
His wife's name was Lokasundari Ammal, married on 6th May 1907. Raman married Lokasundari Ammal when she was 13 years old.
He died on 21st November 1970 at the age of 82 due to cardiac arrest. Before 2 days of his death, he told one of his students

"Do not allow the journals of the Academy to die, for they are the sensitive indicators of the quality of science being done in the country and whether science is taking root in it or not."

Also read: 10 lines on national science day

Also read: Essay On Science In Everyday Life

Also read: Essay on the wonder of science 

Also read: Science A Blessing Or Curse Essay

Also read: Achievements of India in the field of Science and Technology Essay


THANK YOU SO MUCH

Comments

  1. So wonderful and thankyou for this

    ReplyDelete
  2. Have you heard of this drug Semaglutide? Semaglutide is also used to treat type 2 diabetes. It is a multifunctional medication that can work wonders for patients suffering from eating disorders such as obesity and uncontrollable fat https://valhallavitality.com/blog/semaglutide-oral-for-weight-loss-uses-side-effects-and-more . If you want to know more about this drug, visit this site

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual