Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Relevance Of Guru Tegh Bahadur Teachings In Present Day

 

Relevance Of Guru Tegh Bahadur Teachings In Present Day


Relevance Of Guru Tegh Bahadur Teachings In Present Day


"Oh ! the great Guru Tegh Bahadur Ji,

A scholar who  wrote spiritually, 

Donate his turban majestically and had a heart as big as the sea"


In India, all religions are soon with equal eyes. Still, there have been many riots great people protected religion even without caring for lives. The place of guru Tegh Bahadur is in the front line among the great men who sacrificed their lives to protect their religion, human values and principles. Guru Tegh Bahadur Ji is a great poet, thinker and warrior.


Master the Art of self-control:- 

The most important teaching of Guru Tegh Bahadur Ji is self-control. He said human is nothing without self-control. In present-day human is losing his self-control he has been forgetting honest, emotion, brotherhood. That is why today the teaching of Guru Ji has great importance.

To overcome Greed, Desire, Ego and Pain:-

One of the most important teachings of Guru Tegh Bahadur Ji is to overcome greed because due to greediness some people are always saying me, me with very little regard for the need and feelings of other. This Greed and desire create ego and pain.

Protect the ones who need protection been it comes at the cost of one's own life:-

Through this Guru Tegh, Bhadur Ji is pointing towards the materialistic world where people needs to share their hard earn money needs to donate to the poor because if each individual does this then automatically protection of others will be taken care of for example the concept of larger is to provide everyone in need of food.

Be content with one's own life:- 

According to the teaching of Sri Guruji, one needs to learn the art of what one has a need to be satisfied with it always one needs to watch the person. Guru Tegh Bahadur also gives the teaching of empathy the ability to sense other people emotions. Second, Sympathy and Third Sacrifice.

Sri Guru Tegh Bhadur Ji played a significant role as he resisted the force conversion of Kashmiri Pandits to Islam through he was publically beheaded in 1875  on the order of Mughal Emperor Aurangzeb in Delhi. The teaching of Guruji should be remembered forever because of his supreme sacrifice to uphold the value of righteousness, truth and freedom of faith.


"Guru Tegh Bahjadur Ji

Master of Spirituality

Distributor of charity

Protector of Humanity"


Also read: THE LIFE AND MESSAGE OF GURU TEGH BAHADUR ESSAY

Also read: Life and teachings of Guru Teg Bahadur ji essay

Also read: Play Script Writing An Important Event Of Guru Tegh Bahadur

Also read: Paragraph on Childhood of Guru Tegh Bahadur Ji

Also read: Paragraph on the Childhood of Guru Tegh Bahadur Ji in Hindi

Also read: Essay On Journey Of Guru Tegh Bahadur Ji

Also read: Essay on Guru Govind Singh Jayanti


 THANK YOU SO MUCH 


Comments

  1. sir i wanna short presentation for 3 min vedio ..topic relevence of guru telgu bahadur's preaching in present day ...with high vocabe for class 12 write in short and most imp..points

    ReplyDelete
  2. There are numerous online games that keep us entertained; in my spare time, I frequently play puppet hockey

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual