Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

My favourite game badminton essay

My favourite game badminton essayMy favourite game badminton essay

Playing games is very important for a human being. It keeps a person fit moreover it keeps him away from diseases. Children play many games. 

some of them are cricket, basketball, badminton, tennis, etc.

 Out of these games I like badminton most, this is my favorite game and it is one of the most played games in our country. 

Badminton is a game between two or four people, It is played with rackets and a shuttlecock. 

The game is either one player against one player or a team of two players. Players use rackets to hit a shuttlecock over a net. 

The shuttlecock is made of duck feathers, this is a very good game for exercise.

 It is very interesting to play this game is not only a good exercise but also builds up a strong social connection. 

People often play badminton while they are on a family picnic or any vacation. It is often played in schools, and colleges, and many national and international badminton competitions are held. 


My favourite game essay badminton


I have played many games, some of them are cricket, football, Badminton, Tennis, etc. but my favorite game is Badminton and it is one of the most played games in our country. 

I like this game because it gives me good exercise badminton is an indoor game, that is played with a lightweight racket and a shuttlecock.

Badminton is a game of two or four people players use rackets to hit a shuttlecock over a net. the shuttlecock is made up of duck feathers, competitive badminton is always played indoors because even a slight wind can affect the movement of the shuttlecock.

The single match court for badminton is rectangular in the shape and 13:4 meters long and 5.2 meters wide, the net is 1.5 meters long high and stretches along the width of the court as its center. 

I play this game every day with my friends. I like this game, and I want to play for my country.


My hobby badminton essay in English


Badminton is my favorite among all the sports that I know badminton makes me more healthy and more active in doing something that uses speed and strength I think badminton is the most beautiful sport.

I make me goos as a healthy person because every day every time I play it my body feels good the whole day. 

It makes you good also, it includes only two pieces of equipment racket and a shuttlecock, I think that playing a sport like a badminton feels like my body become healthy. 

Playing badminton is very interesting because in every battle that you join there's excitement but at the end of the game there is only one winner and a loser.


That badminton reminds me of when my father wanted to teach me some techniques 

but I always hit my enemy the first badminton set I had was gifted from my father as a birthday present the common is this sport is even it is not played always of the players they can easily remember it even they are not playing it all the time. 

The common it playing badminton is the more you play the more friends you got and a challenge came to have the battle to know if you are a great player.

Having a sport is good because sports is more interesting than the computers and cell phones that we use playing badminton can make your body have good body strength and be active in everyday things, It can also help you to have new friends and a new person to teach you how to play it.


Essay on my favourite sport badminton


Different people have different choices. Everyone likes Games according to their nature. Games like Cricket, Football, Hockey, Baseball, and Table tennis are famous all around the world. 

The game I like most is Badminton. Badminton is played with a lightweight racket & a shuttlecock.  

It is easy to learn & even play. It does not require vast space to play. Badminton is a sport for two or four people. 

The game is either one player against one player or a team of two players against another team of two players. 

The aim of the game is to hit the shuttlecock over the net in a way that the other player cannot hit it back properly. Badminton is a game of speed and stamina.  

I love Badminton because it is good exercise. I feel pleased & entities elastic to play this game. I play Badminton with my sister Sometimes my parents are also involved. 


Also read: How to promote sports and games in the country

Also read: My favourite game cricket essay

Also read: Essay on Cristiano Ronaldo

Also read: Essay on my favourite player ms dhoni

Also read: Essay on my favourite sport football

 THANK YOU SO MUCH 

Comments

  1. Get valuable information about the badminton sport. I love all the sport like tennis, football and cricket and i also want to learn more about these sports.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual