Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

A thing of beauty is a joy forever poem

A thing of beauty is a joy forever by John Keats

A thing of beauty is a joy forever by John Keats


A thing of beauty is a joy by John Keats I have the explanation of the poem and new words in it now I would like to tell you something about the poet.

John Keats was born in London in the year 1795 and died in Rome in 1821 at the young age of 25 due to illness he was considered a Romantic poet of the second generation of English literature and his poetry is characterized by sensual imagery which is most prominent in his most popular work which is a series of ODEs.

ODEs are lyrical poems that are meant for a particular subject today its poems are one of the most sought-after creations in English literature this particular piece of poetry is an extract from his poem enemy on a poetic romance which was published in the year 1818 and is considered to be an epic poem

Nowhere is the background of the poem it is based on Greek mythology which is about a shepherd by the name of the enemy on his quest for his love Diana and how in his quest

He falls in love with an ugly maiden who later turns out to be Diana herself here is an explanation of the poem line by line.

Line 1:- (the first one is a thing of beauty is a joy forever its loveliness increases it will never Pass into nothingness)in this line the poet is saying that beauty is eternal it is forever and it never fades away rather it enhances with the passage of time.

Line 2:- (but will keep a bower quiet for us and a sleep Full of sweet dreams and health and quiet breathing) here the poet is saying that beauty acts as a shade of the trees a relaxing cooling shade of the trees which helps all the living things to relax under it and peacefully.

Line 3:- (therefore on every model are we reading a flowery band to bind us to the earth) here the poet is saying that every day every moment we have a desire to live further which is because

we get encircled in our love towards these beautiful things and as we get wrapped up in the beautiful flowery band this beautiful flowery band is our entrapment is our attachment to these lovely pretty beautiful creations of God and they give us reason to live further

Line 4:- (spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature's of the gloomy days of all the unhealthy and darkened ways made for our) 

In this line the poet is saying that without beauty the earth is full of gloom and sadness there is nothing else to feel happy about other than the beautiful creations on the earth, there is cruelty all-around a lack of good-natured humble people.

Line 5:- (searching, yes in spite of all some shape of beauty moves away from the pall From our dark spirits) in this line the poet is saying that it is this beauty the beautiful creation of God which removes the sadness and darkness of this world from a mind and soul

Line 6:- (such the Sun the moon trees old and young sprouting a shady boon for simple sheep) here the poet has named a few beautiful creations of God

He says the Sun and the moon are very beautiful and inspiring the trees to give us valuable shade which is a boon for all the living creatures here he has used sheep which indicates all the living beings.

Line 7:- (And such are daffodils with the green world they live in and clear ills that for themselves a cooling covered make against the hot season) in this line the poet is trying to tell us that the daffodils have a lot of greenery in them

They give us a lot of colors and make the world so vibrant the clear flowing streams of water are very cooling and help us cool in this hot summer season.

Line 8:- (the Mid forest brick rich with a sprinkling of Fair Musk Rose blooms) this line says that the thick green bushes of forest fern are very pretty and further he says that the beautiful fragrant Musk roses which grow in this forest fern are very fragrant full of fragrance and are very beautiful.

Line 9:- (and such too is the grand of the domes we have imagined for the mighty dead all lovely tales that we have heard or read) in this line the poet says that other than the natural creations the natural beauty

The stories of brave men who have sacrificed their lives are very inspiring for generations to come these stories are also beautiful according to the poet

Line 10:- (an endless fountain of immortal drink pouring unto us from the heaven's brink) this line suggests that these beautiful things made by God are like an endless fountain they are like nectar

Which falls upon humanity which falls upon us mortals these immortal things are so precious that they give our life meaning and help us in living our lives happily. 


Also read:- Gratitude is a great essay



Youtube video of this poem


              THANK YOU SOO MUCH           

 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual