Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

10 Lines On World Aids Day for Students and Children

 

10 Lines On World Aids Day for Students and Children


1. World AIDS Day is celebrated on the first of December of every year.

2. World AIDS Day was first in 1988.

3. AIDS is a virus-caused disease.

4. HIV, when it enters the human body, damages the individual's immunity system completely.

5. AIDS causes severe infections taken medicine and proper treatment might kill the patient.

6. AIDS is not curable, but its effects are controlled through medicines and treatments.

7. Society very wrongly treated AIDS patients because of certain superstitions.

8. The awareness spread by the to guide people about AID kaks mail. of World AIDS Day is and health problems which if not facts.

9. Several NGOs are working towards uplifting the conditions of AIDS patients and helping them.

10. Around one million people die because of AIDS every year.


Set 2 - 10 Lines on World Aids Day for School Students Set 2 is helpful for students of Classes 6, 7, and 8.


1. Since 1988, World AIDS Day is day in December.

2. AIDS causes gradual and persistent decline and eventual failure of the immune system of the body.

3. The AIDS disease was first identified in 1981 by the Centre for Disease Control and Prevention.

4. The majority of cases of AIDS transmission, but it is not the sole way HIV is transmitted.

5. HIV is transmitted when an infected person's blood and body fluids like semen or vaginal fluids get into the body of a healthy person.

6. HIV can be transmitted because of sharing needles be it a medical mistake or during tattooing or during taking drugs.

7. During pregnancy, chank of C HIV can also get HIV transmitted.

8. The highest numbers of people affected by AIDS belong to the the continent of Africa.

9. There are specific minor symptoms of AIDS within a few weeks of HIV transmission, but the significant symptoms start showing after a few months or years.

10. Almost 32 million people have died since the breakout of the AIDS epidemic.

Set 3 - 10 Lines On World Aids Day for Higher Class Students Set 3 is helpful for students of Classes 9, 10, 11, 12, and competitive Exams.

1. The ability of a healthy to fight against diseases that cause illnesses is lost when that person becomes HIV positive or has AIDS.

2. HIV attacks the lymphatic cells which are resilient substances present in our blood.

3. Around 2.5 million Indians are suffering from AIDS at present.

4. AIDS is not a curable disease yet, but constant research is being done for vaccine discovery or for finding other remedies to cure this fatal disease.

5. AIDS medicines and anti-retroviral therapies that control the effects of HIV are very costly.

6. One of the social evils of Indian society included looking down upon AIDS patients and considering discussions about HIV taboo. constant research or for finding other remedies.

7. The HIV-positive patient akmail.com initial symptoms, but it is not until later when the disease reflects on worsening their physical condition.

8. The lack of education about the use of blades or needles and safe coitus contributes highly to the spread of HIV.

9. International organizations (like WHO), government campaigns, and several NGO initiatives are constantly working for making people aware of AIDS and HIV.
10. On World AIDS Day, free medical camps, counseling, and treatments in hospitals and clinics are conducted for providing support and care to AIDS patients.

THANK YOU SO MUCH

Comments

  1. Thank you so much for sharing this information. It is so helpful as I am starting the process of printing my blogs

    ReplyDelete
  2. Hey everyone! Just took the Rice Purity test and it was quite an eye-opening experience. It's fascinating how this test can make you reflect on your past and evaluate your experiences. It's a great way to start conversations and share stories with friends. Some questions were thought-provoking, while others made me laugh or blush. It's not about judgment but rather a chance for self-discovery and understanding. It's interesting to see how our life experiences shape us differently. Have you taken the Rice Purity test? What were your thoughts and surprises? Let's discuss!

    ReplyDelete
  3. Hey there, fellow photography enthusiasts! Just wanted to share my recent experience with the Instander app. Let me tell you, it's a game-changer! This app takes your Instagram game to a whole new level with its amazing features. From downloading photos and videos with ease to zooming in on high-resolution profile pictures, Instander offers functionalities that Instagram itself lacks. Plus, the ability to customize the interface and tweak privacy settings adds a personal touch. The app is user-friendly and doesn't require any complex processes. Give it a try and let me know what you think! Have you used Instander? Share your thoughts and tips with the community!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual