Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

10 Lines on disadvantage of mobile phones

 


10 Lines on disadvantages of mobile phones

1. Mobile phones Cause isolation in people.

2. Excessive usage of mobile Causes Wastage of valuable time.

3. Addiction to mobile phones Causes distraction from work.

4. Wastage of too much money is also Caused due to mobile phones.

5. Mobile phones Cause Cyberbullying.

6. There are many Security issues in mobile Iphones that can leak private info and photos or videos on the phone.

7. People lose time for their studies due to overusing mobile phones

8. Distance from relatives and family members is one of the few negative impacts of mobile phones.

9. Mobile phones Cause various health problems and Sleeping issues.

10 Cell phones are one of the main reasons for road accidents.


5 Lines on disadvantages of mobile phones

1. Smartphones are a waste of time. Students waste their precious time by using smartphones. Either they play sports, watch movies or listen to music which wastes their precious time. 2. Excessive use of mobile phones is also harmful to health. Students do not rest properly, use mobiles late at night, cannot sleep, and become a victim of stress and depression. Due to mobile phones, many diseases like poor eyesight and sleeplessness are found among the students. 3. The new generation and youth have got used to using smartphones, using earplugs, and listening to loud music while driving on busy roads, which sometimes leads to accidents. 4. Students unnecessarily spend money on smartphones. Instead of using the money for their education, they spend huge amounts of money monthly to recharge the load and build internet packages. 5. Students indulge in unwanted things through mobile phones which destroy their moral values.13 Lines on disadvantages of mobile phones

 1. Mobile phone addiction
 2. Cheat on cell phone
 3. Mobile phone crashes
 4. Sleep problems
 5. Distance from relatives due to mobile phone
 6. Mobile phone causes health problems
 7. Mobile phone waste of time
 8. Mobile phones cause isolation
 9. Mobile phone distraction
 10. Waste of money on mobile phone
 11. Mobile phone cyberbullying
 12. Mobile phone security issues
 13. Study loss due to excessive use of mobile phones.

THANK YOU SO MUCH

Comments

 1. The best essay writing is the writing for the student those want to collect the essay content assignment in the lowest prices. Law Essay Help is the best way to increase the writing services to the students.

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. Learn Data Science Course at SLA to extract meaningful insights from structured and unstructured data using scientific methods, algorithms, and systematic processes. Get hands-on with popular tools and technologies used to analyze data efficiently. Earn an industry-accredited certificate and placement assistance in our leading Data Science Training Institute in Chennai.
  Data Science Course in Chennai with the appropriate tools and techniques at SLA. Learn from fundamentals, Machine Learning Concepts, AI Strategies, SAS, Statistics, Tableau, Hadoop, Apache Spark, and Programming Skills with Python, and R Languages. Promising career after the course completion on these top trending courses with the industry-endorsed certifications.


  Data Science Course in Chennai

  ReplyDelete
 4. I want easy on street animals

  ReplyDelete
 5. Thanks for sharing the content on the disadvantages of mobile phones. This content is really helpful in writing an essay on the advantage and disadvantages of mobile phones. However, it is more feasible for me to hire an essay writing service UK rather than writing alone.

  ReplyDelete
 6. Our free printable coloring pages are a great resource that parents and teachers can use in the classroom or at home. To pass the time on a rainy day or for unicorn themed events, they are ideal!

  ReplyDelete
 7. Wonderful web site. Plenty of useful information here. I’m sending it to a few buddies ans also sharing in delicious. And of course, thanks for your effort!best coffee maker under $100"

  ReplyDelete
 8. Mobile phones have many advantages, but it's important to acknowledge their disadvantages, such as addiction and distraction. Additionally, mobile phones emit blue light, which could affect our sleep quality, and increase our risk of Seasonal Disease. Meri Sehat's online medical services could provide useful information to prevent and manage Seasonal Disease. Stay healthy, limit your mobile phone usage.

  ReplyDelete
 9. Bullying is a serious issue that affects many individuals, especially students. It can have long-lasting negative effects on the victim's mental health and self-esteem. As a society, we must take a stand against bullying and support those who have experienced it.Dissertation writing services UK can play a crucial role in promoting awareness and educating people about the impact of bullying. By including anti-bullying messages in their work, these services can contribute to creating a safer and more inclusive environment for all. It is essential to remember that bullying is not acceptable, and we must work together to prevent it from happening. Let us all strive to be kind, compassionate, and supportive towards one another.

  ReplyDelete
 10. Thanks for making this valuable stuff post i am really impressed this stuff you have made some nice article post I really enjoyed this stuff keep doing a great job manufacturing ERP software in Saudi Arabia

  ReplyDelete

 11. I learned a lot of information from this blog. Thanks for sharing a good content with us...keep sharing...
  bankruptcy lawyers near me

  ReplyDelete
 12. While there are numerous benefits to using a mobile phone, it is essential to acknowledge its drawbacks, such as addiction and distraction. Additionally, blue light from mobile phones may have an impact on our quality of sleep and raise our risk of seasonal disease. The online medical services offered by Meri Sehat may contain useful information for managing and preventing Seasonal Disease. Limit your use of mobile phones to maintain health.

  ReplyDelete
 13. Driving digital transformation for businesses with the best ERP software in Dubai, empowering them to embrace the digital era.

  ReplyDelete

 14. Mobile phones have revolutionized communication, but they come with disadvantages. Constant distractions, reduced face-to-face interactions, and health concerns are some issues. When overwhelmed with assignments, I turn to assignmentguru.co.uk
  for help. Their top-notch writing services ensure I stay on top of my academics while managing mobile phone drawbacks.

  ReplyDelete
 15. Festivals are vibrant celebrations that bring communities together, fostering cultural unity and shared joy. These events often mark significant traditions, religious observances, or seasonal transitions, creating a sense of belonging and cultural identity. Festivals encompass diverse rituals, music, dance, and cuisine, serving as a testament to the rich tapestry of human heritage and the collective spirit of celebration.
  uncontested divorce in va
  uncontested divorce in virginia

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual