Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Junk Food vs Healthy Food Essay


Junk Food vs Healthy Food Essay
Shot Junk Food vs Healthy Food EssayFood is the essential part that is needed to carry life and all its processes. Food gives us energy to do all the work and its processes. While food is very important, what is really important cannot be simply Food, it's Healthy Food.

Healthy Food is the one that gives the right amount of nutrients to keep ourselves fit and active. e.g. Fruits, Vegetables, Cereals, Rice, Pulses, eggs, meat, etc. are all Healthy Food.
Healthy Food not only gives nutrients but also -Improves our concentration -Helps in digestion Helps us to grow more healthily prevents Aging and also Protects us from any diseases.
Junk food lacks the nutrients which are needed for our body to remain fit and active. eg.-Burger, Pizza, Pasta, Wafers, cold drinks, canned foods, etc. are all Junk Food.

However, Junk food makes us feel satisfied due to its taste, but it results in many problems in long term, like Obesity which is fattiness in us. Laziness is having a sleepy feeling.

Low Immune system-This junk food also decreases the immunity in our body as a result we often become ill. It also decreases digestion and our concentration levels.
Overall, Junk Food seems to be tasty but always harms the health in a long way whereas healthy food always gives us the proper diet that gives energy to our body to remain FIT, ACTIVE, AND HEALTHY.


Junk Food vs Healthy Food Essay 300 Words

This junk food is made to be appealing On enjoyable so that you have more. Junk Foods are not suitable for health when consumed at a high level are not good for our body and hurt our health.

Whenever we are hungry or feel dull, or weak we eat this but this does not give as much energy the body is needed. Even while outings or on some occasions, we prefer fast food to traditional food. Not only this there are many reasons to have this food which is not good.

There are many adverse effects of this junk food as it contains high-level cholesterol, fats, sugars, etc. which get deposited in our bodies thus causing obesity.

It also leads to depression, in teenagers and it can also damage the brain. Many other diseases like heart problems, Diabetes can take place.
Teaching the children about healthy eating is vital so they have a good relationship with food. Children who overeat the wrong types of foods are at the highest risk of these health conditions.
As it is said prevention is better than cure, we should prevent things before it happens. The int1-ake of fast food should be reduced, it is right in small quantity don't make it an addiction.
Students should bring only homemade tiffing to school and colleges and teachers. should also enforce them to do it.

Make Parents aware of the adverse effects of this junk food on how (it can affect the child. Stop giving the child whatever he or she demands.

Avoid eating Junkies at home instead keep healthy Shacks handy like fruits, vegetables, etc.
Conclusion:

A teenager should be made aware of the effects of Junk food. Though they look good and taste good, the nutritional value they provide is zero. They are yummy but not good for our tummy that is why Junk the Junk food before it Junks you.


Junk Food vs Healthy Food Essay 400 Words
Which one is better in terms of taste. The battle between good food and poor nutrition will never end. Careful eaters may object. Those nutritious food things are more delectable too. With regards to choosing between the two though. Poor nutrition continues to dominate the race.

Still, why?

all things Considered. Consent or differing wishes prevail. And unfortunately, dietary patterns are a norm. We can kill our late morning food cravings. With an apple or a handful of nuts. 

However, most of us end up snacking. On a pile of french fries or pizza. And even swallow bubbly beverages. It has indeed turned into a colossal task. 

Nowadays parents are persuading their children to take new vegetables. and organic produce, nuts, mixed greens, soups on these undesirable and calorie stacked plans.

What is junk food?

Low-quality nutrition is the best example of being one-sided. Orderly eating routine. Straight to a plethora of carbs. 

As well as refined sugar, salt, dipped fat. And with extraordinarily low dietary benefits. These edible varieties are prepared. where they almost lose the entirety of their vital supplement. 

However, the fiber and water content. Poor nutrition can be very helpful. So, can be accessed immediately in a hurry. Moderate while quality food is best to maintain the weight. Getting enough elemental supplements and keeping you in good shape.

Trash vs healthy food

Quality food prompts a ton of new and generic items such as organic produce. Plus, vegetables, whole grains, fit proteins and great fats. It supplies your body with elemental supplements. 

To complete some important cycles. Also, fight disease and keep infections under control.

A portion of good food varieties include apples, vegetables, carrots, oats, lots of cheeses and olive oil to specify a couple.

Whereas poor nutrition is a part of deeply prepared food. It contains 'zero' calories. However, food sources are full of soaked-up fat. 

Sugar and unsweetened supplements neither help support the body nor perform central and elemental abilities as the day progresses. 

This includes chips, treats, cakes, cakes, dessert pops, frozen yogurt, and a slew of cheap foods on the eatery's menu such as pizza, pasta, burgers, and french fries.

Why is healthy food better than junk food?

When you consume a normal new product-filled diet, it works to reduce the risk of some persistent problems such as diseases, impotence, cardiovascular problems, diabetes, and a few others. 

In addition, good food sources are generally low on calories and contain copious amounts of nutrients, minerals, cancer prevention agents, and dietary fiber that are notable for furthering overall richness.

Benefits of healthy food

Quality food sources such as clay products or whole-grain oats are sources of good dietary fiber. 

Adequate fiber in the diet helps postpone gastric cleanse time, keeps you satisfied, and prevents you from overeating. 

Fiber-rich food varieties also lower cholesterol and blood sugar levels in such a way as to maintain the sound and ability of the stomach-related structures.

Good food varieties are essentially natural, low on calories, and don't contain significant supplements. Your day-to-day needs are met by eating a healthy feast consisting of whole-grain oats, vegetables, low-fat dairy -- cottage cheese or yogurt, vegetables, and organic produce.

Regular food products are low in saturated fat, trans fat, and calories that help you control weight.

Consolidating a rich repertoire of stimulating food varieties with a thick supplement profile, Protecting your heart, and Keeping up with lipid profile.

Regulating levels of too many sugars, Removing the risk of heartburn, Improving digestion Help, carrying forward measures for smooth assimilation, supports impermeability. and keep the infection under control.

In fact, good food provides the basic supplements you need. Also tells you a variety of wellness motivations that play a huge role in motivating your overall physical, mental and spirited prosperity.

The advantages of good food and the disadvantages of poor quality nutrition are very clear.

Agreement on healthy eating versus junk food care decisions. With your dinners and bites. I'll let you focus and think well for the day.

At the point when kids lean toward quality food, it's guaranteed to make them more useful and efficient over time and retain what they've learned, rather than become lethargic and stick to the same thing. Watch it over and over again.

High-fiber food sources release energy slowly, although sugar-laden food varieties provide you with a sudden burst of energy. 

You might be tempted to go after that bunch of chocolates around dusk, yet choose carrot sticks with peanut butter or a banana or yogurt to meet you with the requisite energy to get through your day's task.Junk Food vs Healthy Food Essay 700 WordsAny substance that is commonly eaten or drunk by living things is considered food. Food is the primary source of energy and nutrients for humans and is primarily derived from natural sources such as plants. Fat, protein, carbs, and alcohol are the four primary food energy sources.

Diet is almost everything according to nutritionists and today, everyone wants to stay fit, healthy, and strong, however dietary selection can be tricky, and to sum up all the conflicting advice on what to eat for a balanced, healthy diet. 

It is difficult. So, let us study more about the difference between healthy and junk food with some examples.

Foods that have high nutrition and have a positive effect on our general health are called healthy food. 

This includes many organic food options, such as natural foods, whole foods, and more. It can be defined as any food that is rich in fiber, vitamins, proteins, minerals, water, and other nutrients.

This type of food, especially natural food, is known to be beneficial for your health. As a result, nutritious food is the food that is rich in nutrients and helps you stay fit and healthy.

Some examples of healthy foods are as follows.

Almonds, avocados, beans, nuts, cashews, dried fruits, edible seeds, flaxseeds, fresh fruit juice, fruit, fresh vegetable soup, cereals, legumes, leafy vegetables, milk or dairy products, millet and quinoa, peanuts, pecans, probiotic-rich foods, pumpkin seeds, lettuce, sesame, sunflower seeds, vegetables, and walnuts, etc.

What is junk food?

Junk food is the processed food known as unhealthy food which is high in calories, sugar, salt, oil, and fat content though low in nutritional value. 

Junk/fast foods are more popular than nutritious foods because they are cheap, often available in markets, attractive to customers, especially children, and convenient to carry.

Regular consumption can lead to an increase in excess fat, processed sugar, and simple carbohydrates, which can increase the risk of heart disease, obesity, and other chronic health problems.

Some examples of fast food are as follows.

Burgers, Candy, Cake, Cheeseburger, Cookies, Fried Chips, Fried Foods, Full Cream Cheese, High-Sugar Foods, High-Calorie Coffee, Ice Cream, Mozzarella, Oily Snack Food, Pastries, Pizza, Potato Fries, Processed Food, processed meats, soft drinks, sweetened carbonated drinks, and white bread, etc.


Difference between healthy food and junk food:


Nutrient Value:

Healthy foods rich in nutrients such as fruits, vegetables, and beans are rich sources of antioxidants that are essential for your body, while junk foods are high in calories but lack important nutrients.

Energy Density:

Fast foods are high in fat, added sugars, and refined grains, all of which increase energy calories per gram, while healthy foods such as whole grains, lean proteins, fruits, vegetables, and low-fat dairy products have a lower energy density. . ,

Health Effects:
Junk food is unhealthy food that increases the risk of obesity, heart disease, diabetes, certain types of cancer, high blood pressure, depression, kidney and liver disease, and other health problems, while healthy food provides all the essential nutrients to the body. It is necessary to stay healthy.

Addictive properties:

Junk food is considered to be addictive because it is based on sugar and fat, whereas healthy food has no addictive tendency as it contains important nutrients.

Taste:

Junk foods are more flavorful and come in a wider range of tastes; Manufacturers make them tempting, tasty, and spicy, while many people refuse to eat healthy food because it doesn't appeal to them.

Preparation time:

Junk food is prepared and served quickly, whereas healthy food takes longer to prepare and cook.

Food availability:

Healthy homemade food is often prepared fresh which does not last long, whereas fast food is readily available 24/7 in the market or in stores, prepared to last longer.

Cost and quality comparison:

Fast food can be less expensive to produce because it uses cheap and unhealthy ingredients such as unhealthy oils, artificial flavors, sugar, and preservatives, while healthy foods are more expensive because they are prepared with good quality, unprocessed ingredients. Which are rich in nutrients and sustainably sourced.

Consumption and use:

According to studies, at least one out of every four people eat junk food daily because it is more palatable, attractive, cheap, easily available in markets, attractive to customers especially children, and easy to take anywhere. 

(offices, schools, picnic spots, etc.) and people don't have enough time to cook. This makes it a popular choice as compared to healthy food.

Social and Economic Factors:

Junk food is emotionally attached to people as compared to healthy foods which provide more employment, this industry is increasing every year as fast-food chains, industries, restaurants, canteens, and online delivery options.

Similarities Between Healthy and Junk Food:

The major similarity between healthy and junk food is that both are consumed for the same reason i.e. to satisfy cravings, and both contain calories.

Healthy food vs Junk food compare and contrast essay


Fast food is considered the opposite of healthy food. The difference is really tremendous: higher and higher amounts of sugar as opposed to essential vitamins, minerals, proteins, and essential healthy fats; a deep-fried method of cooking compared to methods of cooking fresh products, steamed or baked; and weight gain and diabetes in contrast to body tone and energy.

Facts, scientific research, and statistics highlight the advantages and disadvantages of fast food, thereby making us aware of the harmful effects and dangerous issues caused by such food.

Also, there are many proven health benefits of healthy eating, and adopting healthy eating habits really seems to be a wise choice. However, one must study both sides of the issue carefully to draw the right conclusion.

When it comes to comparing fast food and healthy food, the first thing that comes to mind is the difference in quality.

Fast food restaurant chains offer a wide variety of items on their menus, but food needs to be cooked quickly in a short amount of time for a crowd of people.

The sole fact that the hamburger was previously considered unsafe for consumption due to poor cooking conditions in the early 1900s warns that the sanitary conditions of fast food establishments can be questionable, to be mild. to keep

The result of the desire to consistently attract thousands of customers influences the way cattle and chickens are raised, using the genetically engineered hormone rBGH to increase milk and meat production. The quality of food is maintained due to harmful chemicals and preservatives, but it affects the health of the consumers.

On the other hand, home-cooked food can be a good option. Unlike fast food, home-cooked food is made from fresh products with no hazardous ingredients, which adhere to the right sanitary norms

Plus, cooking at home often takes as much time as cooking fast food, with the only difference being that home-cooked food is definitely healthier.

Another undeniable advantage is that you are the one who controls the quality of the food and the portion size, which is great for vegetarians, vegans, dieters, diabetics, etc. Thus, healthy fast food exists if the following simple rules are applied:

Healthy fast food menus include non-fried vegetables, fresh fruits, egg dishes, whole grain oatmeal, grilled chicken, salads without rich dressings, and sunflower seeds.

Dishes with such ingredients are easy and quick to cook at home. In the event of a rush and absolutely no time for cooking, as is usually the case in the morning,

You can find healthy fast food options even in infamous fast-food restaurants. For example, the best fast-food breakfast dishes (including vegetarian fast food) can be ordered from around:

Fast food originated as the world's natural response to the rapid economy and business growth. This completely coincides with the common expression "time is money".

The modern life rhythm robs people of the opportunity to shop for products and cooking. Thus, buying pizza, french fries, or burgers seems to be an ideal option, especially for those who cannot boast of perfect cooking skills. The convenience of fast food is undeniable.

Also, is junk food cheaper than healthy food? Most people would undoubtedly agree with this statement. Almost everyone likes the smell, taste, and look of fast food.

Plus, one's favorite fast food is available on every continent being the same everywhere. Those are certainly the big advantages of fast food.

On the other hand, fast food harms health and causes diseases. Excess sugar, fat, and carbohydrates cause weight gain and heart diseases.

There is also a strong link between fast food and diabetes: The American Diabetes Association has proven that a fast food meal contains about 1,000 calories, which elevates blood sugar levels, and leads to type 2 diabetes and kidney damage. There are complications like heart disease, high blood pressure, and skin problems. ,

Another cause of the serious diseases mentioned above is high salt and sodium intake which causes 2.3 million deaths worldwide.

The Centers for Disease Control and Prevention claims that fast food eaters are at risk of depression and nerve damage. There is also research that proves that fast food meat can cause Alzheimer's disease.

Some fast-food ingredients, such as sodium nitrite, BHA, BHT, aspartame, trans fat, and MSG, are known to cause cancer and obesity.

Caffeine, the most widely used drug in the world, also causes serious harm. High doses of caffeine can cause muscle weakness, heart problems, and even infertility.

 Sure, there are some healthy fast food options, but only a few of the hundreds of menu items can be recommended to healthy eaters. Such depressing fast food facts point to one of the biggest disadvantages of fast food – the negative effects on health.

Fast food lovers often claim that junk food is much cheaper than healthy food, which is why it is so popular. Is it really so? 

Research from the Harvard School of Public Health (HSPH) proved the following statement to be false. "The healthiest diets cost about $1.50 more per day than the least healthy diets. 

This research provides the most complete picture of the true cost difference of a healthy diet. While the cost of a healthy diet was high, the difference was for many people. 

That was less than expected,” said lead author Mayuri Rao. “Over a year, $1.50/day more to eat a healthy diet would increase the cost of food by about $550 per year for a person.

This will represent a real burden for some families, and we need policies to help offset these costs. On the other hand, this price difference is very small compared to the economic cost of diet-related chronic diseases, which would be dramatically reduced by a healthy diet. 

Another thing to be taken into account is the measure of cost per serving. According to this approach, healthy food costs less. Fast food may be four times cheaper than healthy food but it provides twenty times less nutrition. 

That's more money to get less nutrition. As a result, the price is another disadvantage of fast food if considered deeply.

Nine out of 10 American children visit McDonald's restaurants every month. Nowadays life is so fast that it is time to waste time cooking food at home, coming up with new dishes every time. 

In 2016 Americans spent more in bars and restaurants (about $54.857 billion) than on groceries ($52.503 billion). Such a fact has been recorded for the first time in history. 

The Food Institute's analysis of the United States Department of Agriculture's food expenditure data claims that an average American household spends 40–44% of total food wealth on eating out, which is almost half. The New York Times pointed to a general loss of cooking skills in young people.

One of the reasons for giving up cooking at home is the immense popularity of cooking shows. It seems like they should encourage the population to develop culinary skills but actually works the opposite.

Shows like these create the impression that it's impossible to cook professionally, fast and tasty, so it's better to buy ready-made meals that someone really made professionally, rather than wasting time and effort on wasted efforts.

"We are what we eat", as the saying goes. One's health depends a lot on the type and quantity of food eaten. 

Fast food versus home-cooked food, eating inside versus outside, being mindful and attentive to what you eat versus being indifferent - all these affects the general condition of the body. 

Healthy food provides essential vitamins and essential nutrition to the body keeps the body in shape and prevents diseases. 

Unlike healthy food, fast food harms contaminate an organism and cause serious complications, sometimes even fatal. In conclusion, physical activity and nutrition level are two things that determine a person's lifestyle, which in turn determines the quality of life.


 THANK YOU SO MUCH Comments

 1. You are providing such an informative article here about Jobs in St. Hen Ohio. You have described everything which is easily understandable to everyone. Keep sharing this kind of articles, Thank you.

  ReplyDelete
 2. También hay otras cosas agradables que hacer en https://casinosdinero.es/ : diversos torneos, promociones especiales, descuentos, etc. Debes estar atento a estas cosas para no perderte ninguna bonificación atractiva. Por último, cuando elija un casino en línea, asegúrese de que ofrece un entorno seguro. También debe asegurarse de que el casino mantiene los cálculos de buena fe, así como de que los jugadores no se dejan llevar.

  ReplyDelete
 3. You have a genuine capacity to compose a substance that is useful for us. You have shared an amazing post about Healthy Fast Food restaurant queens.Much obliged to you for your endeavors in sharing such information with us.

  ReplyDelete
 4. I used to have the worst diet possible, and that's why my immune system is not the best. Now I actually think about my diet, but supporting my health is not the easiest task.

  ReplyDelete
 5. Even though having a healthy diet is highly important, it's also possible to boost your overall condition, including immune system, by taking supplements. You can read Bio Complete 3 reviews and consider implementing this supplement into your diet, and I'm sure you won't be disappointed because the benefits are incredible.

  ReplyDelete
 6. I recently added some vintage movie posters to my collection, and I must say that they wonderfully capture the atmosphere of cinema's golden period. These vintage movie posters for sale are a charming relic from a time when creativity and visual appeal in theater advertising were occasionally disregarded. Every poster tells a different story, evokes memories, and transports us to a period when going to the movies was a special affair.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual