Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Cause and Effects of the Popularity of Fast Food Restaurants


Cause and Effects of the Popularity of Fast Food Restaurants


Cause and Effects of the Popularity of Fast Food Restaurants


First, let me back up and define junk foods basically it's the items that you eat that has little to no nutrient value usually coupled with ingredients that can be bad for you or is high in carbs, 

when consumed excessively hence that means candy, chips, biscuits, cake, carbonated, soft drinks, greasy, hamburgers, hot dogs, french fries, ice cream, along with most things that served in fast-food restaurants qualify as junk foods.


Today, many kinds of fast-food restaurants can be found in and strategic places, stores, railway and flight stations, etc. It appears that fast-food restaurants are popular and more healthy all of the international branded restaurants such as KFC,

pizza hut and McDonald's grow quickly from 1 city to another all over the world, however, there are lots of causes and impacts of the viability of fast-food restaurants and fast food.


So why do so many people eat junk foods and why fast-food chains are so popular these days?


Listed below are 3 possible reasons

1- It's cheap I think just one big reason why crap food is popular is a lot of it is economical to purchase, easily available and their imitation advertisement that helps to boost their prevalence on the current market, that's why these fast-food restaurant chain really are soo popular in this days,

you can go to any fast-food restaurant and order something from the menu for those who own a rupees on your pocket you are able to buy a complete meal same storyline in the supermarket store cheap snacks inexpensive high salt and other additives high-fat meals can be found

2- In most families, both husband and wife have a tendency to have work. Consequently, they don't have sufficient energy and time to cook and the frequency of eating take-out is raised. A lot of people today work full days with a lunch break of a limited period, thus practically they want fast food.

3- It's simple this reason goes along with the beam cheap part crap food his lurking and vending machines advantage shops and even shops that don't usually promote food items May Have snacks and sodas around the cashiers and these immediate meals I already mentioned they are easy to prepare and you also can store a Whole Lot of them on your kitchen cabinets for Quite a While,

4- It's sweet-salty or greasy infrequently do crap foods tempt you with delicate or complicated flavors they pretty much hit one hard with sweet fatty and salty flavors I feel those basic flavors may possibly be preferred by those who are picky eaters

but it's more than simply flavor various combinations of fat and sugar make for textures people like this make foods texture creamy and smooth just like ice cream, starchy potato and corn chips cooked in hot oil possess a more satisfying crunch that's not to imply healthy foods don't have a wonderful texture but sometimes the textures of fruits and vegetables take a little getting used to.


What are the positive effects of these fast-food restaurants?

Here are some consequences of these fast food restaurants
 1. The job opportunities Provided by Fast Food Businesses
 2. the Lower-cost meal
 3. will help to boost the market
Fast food is consumed so far by people on a daily basis. There are many fast food outlets in both developed and developing cities. Individuals can quickly see fast-food restaurants because they are everywhere in every city in India.

This is exactly why job opportunities provided by fast-food companies. Quick food is absorbed thus much by people who work on a daily basis. Many folks in the world like fast food because of its advantage.

The cost for food that is fast at fast food outlet is very low some packaged meals such as maggie run you only 12rupees whereas dinner of roti sabji set you back around 30 rupees this is a difference that's why many individuals goo together with the packaged food or sometimes fast food.

Globally, quick food creates revenue of over $570 billion, which is bigger than the financial value of most countries. By 2020, US revenue is anticipated to exceed $223 billion that is how fast food promotes the market.What are the negative effects of these restaurants?


Besides its prevalence, fast food has some effects on human health. A lot of taking out comprises calories from processed sugar and fats. It's also full of sodium and other additives which may lead somebody to consume it more and more.

Eating a low-quality diet full of processed foods is connected to a greater lead to obesity, depression, digestive problems, cancer, obesity, premature departure, hypertension diabetes heart disease, and stroke, And since you might expect, frequency things

If it has to do with the effects of junk food on your own health. The prevalence of fast-food restaurants is brought on by the lifestyle of modern people, food quality, and great services. Here are the foods that will kill you 


You're probably aware of the food items that are beneficial for you just like fresh fruits and vegetables but are you aware more about the foods that may kill you those unhealthy foods often leads to some serious health issues particularly if you eat them regularly desire to know what they have been while keep reading


that can cause obesity and other serious health issues even real fruit juice has been packed full of sugar that gives you no nutritional value it is ideal to eat a little bit of fruit rather than drink it till you are consuming your own fruits and vegetables at home


processed meats the chemicals that are inside of processed meats are associated with colon cancer and a number of other health conditions they are also packed full of sugar and fat that could result in diabetes and obesity you're always better off cooking your meat from lean cuts and preventing the processed meats altogether


Conclusion

Besides its prevalence, speedy food has a direct effect on individual health. Reducing the frequency of fast food meals and eat fresh fruits and veggies might result in reducing health risks later on.

 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. fast food has a firm grip over a large part of the American food economy. It is viewed as quick and easy by many people and many people find those qualities attractive in their food. twigscafe.com

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. You may see the ingredients list, but you won’t know which one goes in what percentage and other details. These formulations have been tested for their quality and efficacy. Low-quality products won’t give you such results. We hope this article cleared all your doubts about a hair follicle drug test and the various detox methods. Incidentally, most detox programs are designed for urine tests. It offers natural solutions to detox your body for drug screening through various detoxification programs

  ReplyDelete
 4. I really want to know that how fast food restaurant cope up with all the things, knowing that they do not serve something really nutritional.

  ReplyDelete
 5. The price is 917, source. Additionally, with a blood test, it will be detectable in the bloodstream within seconds of inhalation or ingestion. It's reabsorbed into the blood and broken down very quickly. Finally, there is the saliva drug test, which takes a sample from your oral fluid. Marijuana can enter your saliva through smoking. You could even be exposed to someone else who is smoking. Though the latter is rare, it's something that should be kept in the back of your mind with an upcoming drug test. Weed, specifically, is usually detectable in your oral fluid for the following amounts of time after your last use: • 1-3 days: occasional users • 1-29 days: chronic users Click Here to Detox Your System in 5 Days > The active ingredient in marijuana is a chemical compound called THC, or tetrahydrocannabinol. It enters the body via the bloodstream and is then temporarily stored in different organs, fatty tissues, and other elements of the body. In the kidneys, it can be reabsorbed in the bloodstream. The liver breaks down THC. It has over 80 different metabolites, which linger in the body much longer than THC itself. Drug tests will look for traces of these metabolites in your system. Some of the more robust metabolites include 11-OH-THC and THCCOOH. Eventually, your liver will break down these elements and excrete them via urine and stool. Other than the different methods of drug testing and frequency of use, there are a few other factors that will play a major role when determining how long weed will stay in your system. The three major ones being: • Metabolism • Body mass (BMI) • THC levels in your system The amount of time it takes for THC to leave your body varies from person to person. It will depend on some personal health factors - such as age, body mass, and metabolic rate. This natural timeline will be contingent on the duration of exposure, frequency of exposure, and the overall potency of the marijuana. For the most part, frequent marijuana users will have traces of THC and its metabolites for a longer period than infrequent users. Inconsistent, uncommon use results in a shorter amount of time until your body has flushed the drug out and is completely cleansed.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual