Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on Metro Rail

 

Essay on Metro RailEssay on Metro Rail

The rapidly growing population, expanding cities, and heavy rush, as a result of rapid industrialisation and urbanisation has led to the need for cheap and convenient modes of conveyance for public transport, especially in the metro cities. 

A well planned Mass Rapid Transit System (MRTS) such as the Metro Rail forms the lifeline of the cosmopolitan cities which have a population of thousands of lakhs.

The government must decide the metro model for a particular region depending on the basis of the region's logistics, financial resources, population. It should avoid aping metro models of the other countries. 

The fact that the metro projects are meant to serve the cities with more than four million population needs to be kept in mind. The costs associated with these projects are decided on the basis of the metro project being underground, elevated or at ground level. 

The larger the underground and elevated proposal, the larger shall be the cost involved. The funding of the metro project is done through the Public-Private Partnership (PPP) model. The private sector brings in the required expertise, technical knowledge and funds. 

Metro Rail Projects in India 

At present, India has eight operational metro systems. The Kolkata Metro was the first mass rapid transit system of India which became a reality in 1984. It was the rising transport problem in Kolkata which resulted in the building of the first underground metro in the country. 

Currently, it has just one functional line and five other lines are under construction. It is the only metro service in the country which is functioning directly under the Indian Railways .

The Delhi Metro has been successful in ushering a new era in the sphere of mass urban transportation in India. The swanky and modern Metro system introduced comfortable, pocket-friendly, air-conditioned and eco-friendly services for the first time in India. 

It has completely revolutionised the mass transportation scenario not only in the National Capital Region (NCR) but the entire country. The network has now crossed the boundaries of Delhi to reach Noida and Ghaziabad in Uttar Pradesh, Gurugram and Faridabad in Haryana. 

The Airport Express link between the Indira Gandhi International Airport and New Delhi has now brought Delhi to the league of global cities which have high-speed rail connectivity between the city and the airport. The Delhi Metro has also contributed tremendously to the environment, by becoming the first-ever railway project in the world to claim the carbon credits by the United Nations.

 It has helped to reduce pollution levels in the city by 6.3 lakh tons every year, thus contributing significantly to reducing global warming. The Delhi Metro uses regenerative brakes in the trains which lead to reduced carbon emissions. 

The Delhi Metro Rail Cooperation (DMRC) has partnered with Google India to provide train schedules and route information to mobile devices with Google Maps. It has also set up rooftop solar power plants at many of its stations. 

All stations presently under construction are being constructed as green buildings. The Rapid Metro Rail Gurugram is an underground rapid transit system in Gurugram which is linked with the Delhi Metro. 

The Chennai Metro Rail Project is a joint venture between the Government of India and the Government of Tamil Nadu. 

The project aims at providing the people of Chennai a fast, reliable, convenient, efficient, modern and economical mode of public transport, which is properly integrated with other forms of public and private transport including buses, and suburban trains. It is the first elevated railway line in India. 

Mumbai's Metro is Asia's first Green Metro and carries lakhs of the population every day. Bengaluru Metro is also known as Namma Metro is the transit rail system in Bengaluru city. 

It has both elevated and underground metro stations which enhance the connectivity of its capital of the country. The Jaipur Metro has a double-storey elevated road and metro track which has been used for the first time in the country. 

Besides, a number of metro systems are being planned for Agra, Bhopal, Chandigarh, Dehradun, Gwalior, Hyderabad, Indore, Kochi, Lucknow and Pune to name a few. 

Most of the metro projects in the country are built under the Public-Private Partnership (PPP) model. This is because the private sector can bring in the required expertise, technical knowledge and funds required for the successful building and execution of these projects. 

Benefits of Metro Projects 

The Metro Rails which are used as mass transit are environmentally friendly than the other public transport facilities. Private vehicles emit about twice as much harmful gases and other volatile organic compounds which are harmful to the environment. 

The Metro has been successful in reducing the number of cars on the road which in turn reduces the pollution caused by individual cars. Besides, it has helped in reducing the congestion and traffic problems in different metro cities significantly

The metro has led to the commercial and economic development of the country by generating a number of jobs. Besides, the metro stations and corridors offer a business opportunity for different players. A large number of metro stations provide the site for advertisements. 

The metro stations offer different a large number of food joints, shopping outlets and other such recreational spots. Most of the business houses prefer setting up, their offices near to the metro. 

This increases the connectivity and reduces the effective travel time for their employees, indirectly leading to improved productivity. The capacity of metro rail is much more than the other public transport 

This helps in saving the resources such as fuel and energy which are spent on the transportation of the public from one end to the other. Metro has high speed, halts at specific stations and thus saves time to a large extent. 

Besides, it is pocket friendly and doesn't compromise on the comfort factor. All members of the society irrespective of their financial status, religion or caste are able to travel which enhances the social integrity of the country. It is a blessing for those individuals who are unable to drive. 

The availability of the limited infrastructure for public transport calls for the government to invest in the metro rail projects. The government needs to provide incentives and special benefits to attract the private sector players and multinationals to invest in our country. 

Besides, the attention should be on promoting the use of sustainable and renewable sources of energy in the construction of these projects. A rapid and efficient metro system in India will significantly contribute to the overall economic development of the country. 


Also read: Is Technology limiting creativity essay

Also read: Achievements of India in the field of Science and Technology Essay THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. If you struggling with any of these strategies, get professional online new product development assignment help from us.

  ReplyDelete
 2. When it comes to essay writing, it often requires a lot of time and effort to get the job done in a quality manner. With Wr1ter, you don’t have to worry about that. This team of professional essay writer https://wr1ter.com is experienced in producing top-notch essays that are sure to get you an A grade. Wr1ter use the latest research and synthesis techniques to ensure that papers are of the highest quality.

  ReplyDelete
 3. Always begin with the title of the paper, followed by the introduction, body, and conclusion.

  ReplyDelete
 4. Thank you so much for this wonderful Post and all the best for your future. I hope to see more post from you. I am satisfied of your post. You are really a talented person I have ever.
  Green Leather Jacket

  ReplyDelete
 5. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 6. This article brilliantly captures the essence of the topic! The insights shared here have truly expanded my understanding Breast Pads
  .

  ReplyDelete
 7. This blog post is such a refreshing read! The content is not only informative but also incredibly engaging. Conducción Descuidada Nueva Jersey I love how the author presents their ideas with clarity and passion. Keep up the great work! 😊👍

  ReplyDelete
 8. A well-articulated overview of artificial intelligence! Artificial Intelligence Your explanation of its applications and potential impacts provides a comprehensive understanding for readers new to the topic

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual