Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay On Amrita For Life | Role of Guduchi in health preservation and treatment of diseases

 


Essay On Amrita For LifeEssay On Amrita For Life |  Role of Guduchi in health preservation and treatment of diseases


What does Amrita mean to life and why is this competition organized?


All India Institute of Ayurveda (AIIA), New Delhi (an autonomous organization under Ministry of AYUSH, Government of India) is running a nationwide campaign on promotion and popularization of Ayurvedic medicinal plant "Giloy (Guduchi) - Tinospora cordifolia" in our country. Under the "Amrita for Life" project funded by the National Medicinal Plants Board (NMPB),


Let's know about the benefits of Giloy (Guduchi)

1. Rich in nutrients, Giloy is used to Manufacture many herbal, ayurvedic and modern medicines.

2. The stem of Giloy is considered highly effective because of its high nutritional content and the alkaloids found in it. 

3. As per Ayurveda, Giloy can be consumed in form of a decoction, power or even juice.

4. Giloy is also considered an effective remedy in increasing the platelet count especially in cases of dengue.

5. Giloy is said to be useful in managing type-2 diabetes as it helps in the production of insulin. 

6. It acts as a Hypoglycaemic agent that helps manage diabetes well.

7. This agent may also help in Lower Blood Sugar Levels as it burns excess glucose.

8. Giloy is considered an effective remedy to improve Eyesight when applied to the eyes.

8. Giloy Juice with Juice of Neem, Amla or Aloe Vera helps flush out toxins and make your skin better in just 15 days. 

How to Consume it?

Take 2-3 grams of Giloy Powder twice a day, or consume 5-10 ML of Giloy Juice. or a half cup of decoction drink ( which is fresh Giloy stem about the length of thumb boiled until it reduces to half )


Essay On Health Benefits of Guduchi in health preservation and treatment of diseases


Giloy is such a curating hub that it is used in making more than a hundred ayurvedic medicines 

It is also called amrita or Guduchi in English it is called Tinospora cordifolia or heartleaf, Moonseed. It has beautiful dark green and heart-shaped leaves 

Giloy is found in almost all parts of India it is capable of fighting against almost all kinds of viral infections fever cough and cold especially in dengue fever when blood platelets counts fall down.

Giloy  effectively controls and increase platelets Giloy is also an amazing immunity booster 

Today almost the whole world is under the attack of the Corona Virus, so the only protection against this deadly virus is taking precautions and making your immune system strong 

People with low immunity are highly prone to get infected by the Corona Virus, there is no doubt that consuming Giloy regularly in the right quantity can surprisingly make your immune system strong and this is a proven fact.

You will be surprised to know about the health benefits of Gila why it's proven in many scientific types of research that Giloy way contains all the properties which are helpful to fight against all kinds of viral diseases 

Giloy contains antiseptic antioxidant and anti-inflammatory properties, it also contains essential minerals like glucoside phosphorus copper calcium zinc and magnesium, which keeps our body healthy and boost the strength of our body to fight against diseases 

If a healthy person regularly takes Giloy a juice or Carla in the right manner there are very less chances that he may catch most of the common diseases, from decreasing body temperature in fever to severe joint pain this amazing hub helps to fight against many diseases 

Giloy is a very effective ayurvedic medicine and it has been used in treating many diseases for centuries Giloy is also very beneficial in dengue fever 

Taking equal amounts of Giloy and papaya leaves juice can increase blood platelets counts very fast the juice of Giloy can effectively manage increasing blood sugar levels and help to fight against diabetes

In today's era many of us are living such a lifestyle we're stressed high blood pressure and indigestion has become very common 

If you have lifestyle-related issues so you can easily manage your digestion and blood pressure by consuming Guillo a juice or Kadha with an empty stomach once daily 

You can also beat anaemia by taking the juice of just two leaves of Giloy every day regular consumption of 2 tsp of aloe vera juice and 2 tsp of Giloy branch juice can protect you from skin diseases and keep your skin soft and glowing 

Giloy  powder can be made by dried leaves and branches it's pills are also used as ayurvedic medicine

According to health experts, one should not take more than 2-gram powder or 2 to 3 inches of the fresh Ginger branch every day.

Giller decreases blood sugar levels, so those who have problems of low diabetes should not take it also consumption of Galore should be avoided during pregnancy 

Giloy leaves contain calcium protein and phosphorus in a good amount also its juice is an amazing power drink 

Giloy is really effective in curing many more diseases and there is a long list of its benefits.

 Giloy wine can be easily available at your local nursery it can be grown in any type of soil you can also grow it in a pot.

Therefore, consume Giloy regularly in small amounts. Giloy is useful in the restoration and promotion of health and prepares the individual for overall well-being. So stay healthy be happy.
 THANK YOU SO MUCH 


Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual