Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on My Fitness Mantra on AKAM in EnglishEssay on My Fitness Mantra on AKAM


Essay on my fitness mantra on AKAM

Introduction- 

Exercise is the joyful sunrise of health and success surely that brings all-round prosperity hence it should be done purely 

In our holy book, 'Gita' Lord Shri Krishana has said कर्मेषु कौशलम् योगः,.i.e yogis are the perfection in all works. Yogis is related to health. Health is related to fitness. Only a healthy man can be called fit. A healthy man can do and everything perfectly. So fitness should be our mantra, the motto of life. 

Why fitness is necessary?

A healthy mind lives in a healthy body. A body stricken by diseases makes life pitiable and helpless. We can not do any work with full energy and perfection with a feeble and sick body. 

A weak and sick person can not concentrate on anything for long hence complete success remains daydreaming only. So good health is the rock upon which the grand palace of success and power can be built. 

Success is followed by power i.e power of people, power of name and fame power of money and wealth. So health and fitness should be our priority because it brings in our life all prosperity. 

How can fitness be achieved?

There are a few steps which can lead us to good health and fitness- 

Regular exercise- 

Regular exercise is the first step to fitness Occasional or weekend exercise will give us some mental satisfaction of doing something for health but it will be a fruitless effort for health. 

Regular exercise is as necessary as daily food for us. yoga, gym, fast walking, running, playing any game daily and swimming are the various physical activities which can be followed according to our own liking and choice. 

If you hit that will keep you fit. If one is not able to do any of these exercises then climbing stairs daily three-four times will also be useful for a healthy body 

Healthy and fresh food- 

A healthy and fresh food also make a strong foundation of fitness. Our body burns a lot of calories after hard work so that should be compensated by the fresh food enriched in vitamins, protein. minerals, iron calcium etc which all are neccessary for the growth and energy of the body. 

Fresh and leafy vegetables, all seasonal fruits, nuts should be preferred keeping aside all fast foods and soft drinks. Healthy and fresh food give us energy. It makes our bones and muscles strong, keeps our heart healthy which can beat for us for long and makes our life long 

Fresh food, fruits and leafy vegetables. removes from our life, all types of pebbles, 

Sound sleep- 

To keep fit, seven or eight hours of sleep is a must. Continuous hard work either mental or physical with no rest and proper sleep is a great danger for life Sleep relaxes our muscles and boost our energy that enabling us for daily activities.

Positivity- 

Life is not a bed of roses. It is full of ups and downs. But a positive attitude towards life's problems will enable us to face every calamity strongly without losing our patience. Hurry and worry both are harmful to our health hence should be avoided. 

This positive thought that every night is followed by a sunny day and that every problem has a solution will enable us not only to face each and every problem of life positively and boldly but also help us to retain our health and fitness which is a great boon for us by God. 

Mental Health- 

Mental health is as necessary as physical health. Mental health can be achieved by uprooting all ill thoughts from our minds such as greed jealousy, enmity, hatred. All these make our minds sick and ultimately make our bodies sick. So all such unhealthy conditions of mind should be shunned off for good health. 

Be Active- 

Laziness is a slow death. A lazy can achieve nothing in life. He loses all fields of life physically, mentally and spiritually also. So to make life purposeful and successful both physical and mental activities are necessary. Activeness makes us fit and enhance our smartness. 

Conclusion- 

Good health is a treasure. It is a great boon. Lost wealth can be found easily but health if once lost demands great efforts so every caution should be paid to retain it. So fitness should be our to retain it. So fitness should be our mantra which should be chanted daily. 

Keep fit so that you can hit. 


Essay on Unsung Heroes of Freedom Struggle


Essay on My Fitness Mantra on AKAM


"Fitness is a lifelong journey...

It's our body's power of attorney"

India is celebrating aajadhi ka Amrit Mohtsav to commemorate 75 years of independence. Azadi khamrit Mahotsav is a series of events organized by the government of India. As part of a comp fitness activities are also being conducted 

Fitness means the condition of being physically and mentally fit with good health it is the ability to carry out daily tasks with vigour and alertness without undue fatigue and with ample energy to enjoy life. 

"you cannot enjoy your wealth 

If you cannot enjoy your health"

It is said that "health is wealth". Every person in this world is concerned about fitness every person has his own fitness mantra for a fit body because mantras work to keep us motivated.

Similarly, there are some mantras in my life which I consider very important for fitness.

A balanced and nutritious diet:- Food prepared outside the home is not prepared in a healthier way as a result of which people start falling ill. Therefore, today a balanced diet has become the need of every person I take a balanced and nutritious diet every day 

Drinking enough water:- Drinking enough water is essential for good health, drink plenty of water to keep the body hydrated by drinking water your weight remains under control and extra fat is also reduced i drink 2 to 3 litres of water every day.

Exercise:- The benefits of exercising in the morning are amazing a morning workout is a great way to start your day I exercise every morning for half an hour and I get plenty of energy throughout the day to relieve stress and sleep is also good.

Yoga practice:- Yoga strengthens the muscles and makes the body fit this gives exercise to the body as well as the mind yoga is a very easy way to keep all kinds of diseases away from oneself I spend my time doing yoga every day in the evening and stay fit

Keep yourself happy:- It is believed that keeping yourself happy keeps your health good one should be happy in every little thing with this you will stay healthy as well as stay away from stress I always try to make myself happy 

In this way, following these fitness mantras, I lead a healthy and fit lifestyle.


Essay on My Fitness Mantra on AKAM


Don't spoil your health,

By thinking about wealth

Always have good health

which is the real wealth...


The common saying "Health is wealth" is very simple. It means that our good health is our real wealth. which gives us good health and mind and enable us to face all the challenges of life...

Good health and fitness is not something which now can achieve entirely on our own. It depends on their physical environment and the quality of food intake. we live in villages, towns and cities.

Healthy and fit people enjoy their lives with great joy and peace. An unhealthy person can not enjoy life to the fullest. He cannot enjoy eating, watching sports or other luxuries of life. It has been said by our elders that health is wealth, we must take proper care of hygiene and cleanliness around us. We have to eat healthy and complete Food promptly.

Beware of taking too much of everything.

Good health is wealth and the best thing.

On the occasion of the celebration of the 75th year of India's Independence, I would like to share my Fitness Mantra. A mantra is a positive affirmation that you will use every day to change your subconscious negative thoughts.

We should eat a healthy diet and always try to avoid junk food yoga and mediation to keep the mind and body healthy and fit.

Yoga improves balance, Flexibility and Strength Meditation helps the mind sharp relieves stress and anxiety and can strengthen the immune system.

We should do Surya Namaskar every day and so all breathing exercises, Sleeping so an important role in our physical and mental health. 

We should include brisk walking, jogging, swimming and biking. Strength or resistance training, exercise make your muscle strength.

The maintenance of physical and mental fitness is very important for a person to need to successfully and so best to the society. It is truly dais by buddha about health and Fitness that " To keep the body in Good Health is a duty, otherwise we shall not be able to keep our mind strong and clear" Staying Fit ensure a healthier and functional life. Essay on My Fitness Mantra on AKAM in English


India celebrates the 75th anniversary of independence by a series of events organized by the government of India 

as part of the celebrations for 75 years of India's independence fitness activities are conducted fitness is an integral part of our daily lives fitness activities are conducted towards a more physically active lifestyle 

on this occasion, I would like to share my fitness mantra a mantra is a positive affirmation that you will use every day to change your subconscious negative thoughts 

I follow four fitness mantras to lead my life healthier if we want to have a better physical body we need to follow the mantras of exercising daily eating the right food doing yoga and meditation and being sure to get good sleep 

we know that exercising is the best way to keep the body and mind fit and healthy but exercise does more than that it also acts as an immunity booster regular exercise can improve the quality of life 

I do at least 30 minutes of moderate exercise every day a healthy diet is essential for good health and nutrition it protects us against many diseases eating a variety of foods and consuming fewer salt sugars are essential for a healthy diet 

I usually eat a healthy diet and I always try to avoid junk food yoga and meditation to keep the mind and body healthy and happy practising yoga improves balance flexibility and strength meditation helps the mind sharp relieves stress and anxiety and can strengthen the immune system 

Every day I do Surya namaskar and do meditation before I get into bed sleep plays an important role in our physical health it involves in healing and repair of a heart and blood vessels ongoing 

Sleep deficiency is linked to increased risk of heart disease kidney disease high blood pressure diabetes and many more having a good sleep every day reduce stress and improve our mood 

I usually get enough sleep I am living a healthy and happier life with the above-mentioned fitness mantras.


Essay on My Fitness Mantra on AKAM

Slogan:- If you want to progress in life, You should always be fit and fine. 

Introduction:- India celebrating the 75th Anniversary of Independence by a series of events organized by the government of India.

The celebration for the 75th year of Independence fitness activities is conducted. On this occasion, I would like to share my fitness mantra.

My Fitness Mantra on AKAM:- Fitness is to keep the body and mind fit ' Physical fitness is not only one of the most important keys to a healthy body, but It is also the basis of dynamic and creative intellectual activity".

I follow four fitness mantras to lead my life healthier. If we want to have a better physical body we need to follow the mantras of exercise daily eating the right food, yoga and meditation and perfect sleeping.

I do at least 30 minutes of moderate exercise every day. I eat an everyday healthy diet. It is essential for good health and nutrition. It protects us against many diseases. I usually eat a healthy diet and I avoid junk food.

yoga and mediation to keep the mind and body healthy and happy, practising yoga improve balance flexibility and strength, Meditation helps to mind sharp relieves and anxiety and can strengthen the immune system.

Every day I do Surya Namaskar and do all breathing exercises, sleeping do an important role in our physical and mental health.

Sleep deficiency is linked to increased risk of heart disease, kidney disease, high blood pressure, diabetes and many more diseases, good sleep reduces stress and improves our mood.

I usually get proper sleep. I am living a healthy and happier life with the above mention fitness mantras 


Also read: Poem on my fitness mantra on AKAM

Also read: Importance of healthy food essay

Also read: ESSAY ON PM AYUSHMAN BHARAT HEALTH 

Also read: Essay On Healthy Air Healthy Planet THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. Very helpful for me THANKS ♥️😁

  ReplyDelete
 2. Great job for publishing such a nice article. Your article isn’t only useful but it is additionally really informative. Thank you because you have been willing to share information with us. Read more info about Nitro Tech Ripped Price In Pakistan

  ReplyDelete
 3. You have given great content here. home gym singapore I am glad to discover this post as I found lots of valuable data in your article. Thanks for sharing an article like this.

  ReplyDelete
 4. You wrote this post very carefully. Squat Rack With Lat Pulldown Sydney The amount of information is stunning and also a gainful article for us. Keep sharing this kind of articles, Thank you.

  ReplyDelete
 5. Thank you for sharing a healthy discussion. I like to read such kind of blogs. I was searching for the best essay writing assistance in Dubai that is so important to me. If anyone can suggest something good. Kindly let me know.

  ReplyDelete
 6. I want a essay on ....My Body is in my hands physical fitness

  ReplyDelete
 7. Great job for publishing such a nice article. You can relax and play mahjong gratis. We wish you a pleasant time.

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. Healthcare is now developing by leaps and bounds and almost every hospital needs quality customised software. That is why I recommend using https://perfsol.tech/domains/healthcare-software-development . The developers are highly experienced in healthcare software development. They can implement all the features you need.

  ReplyDelete
 10. Best online assignments help Malaysia at Qnaassignmenthelp.com. We are provided you best quality assignment help in Malaysia. We are all time available for collages and a university student. Furthermore, we will provide you high quality assignment services in the most affordable price. Our experts are well educated and qualified in their field. We are the Malaysia no 1 website .who provide many types of assignment help services. If you want more details, visit now!

  ReplyDelete
 11. Do you need Marketing Assignment Help in UAE? Do not worry we are here to help you choose Assignment Help AUS. Our Experts ability of quality research and writing on short deadline. Our Assignment Help UAE is affordable and unique. We are available is 24*7for every students. Visit us!

  ReplyDelete
 12. contract dispute lawyer
  The essay discusses the importance of fitness and the concept of AKAM (Analytical Body Alignment) in personal growth. It emphasizes the significance of a fitness mantra, its benefits, and its role in maintaining a healthy lifestyle. The essay also discusses the benefits of incorporating a daily routine and focusing on consistency in one's fitness journey. The essay also discusses the importance of nutrition and diet in AKAM, as well as the physical activities and exercises that are part of a fitness routine. It also highlights the impact of AKAM on mental well-being, stress reduction, and mindfulness. The essay also discusses goal setting and tracking progress as essential components of a fitness mantra with AKAM. The essay concludes by summarizing key points and restating the significance of the fitness mantra with AKAM. It encourages readers to consider adopting their fitness mantras or exploring AKAM principles in their own lives. The essay is reviewed for grammar and spelling errors, formatting, length, cohesion, reader engagement, cultural sensitivity, visuals, references, tone and voice, and unique perspective. The essay is then divided into well-structured paragraphs, each focusing on a specific aspect of the fitness mantra. The author also shares personal connections and experiences that led them to develop their fitness mantra with AKAM. The essay also includes a call to action, encouraging readers to consider adopting their fitness mantras or exploring AKAM principles in their own lives. The essay is also reviewed for grammar and spelling errors, formatting, length, cohesion, reader engagement, cultural sensitivity, visuals, citations, tone and voice, and unique perspective.

  ReplyDelete
 13. I learned something new from your essay. Thanks for sharing your knowledge with us. It is very helpful for me

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual