Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Oil Conservation Towards Healthy essay

Oil Conservation Towards Healthy essay

Oil Conservation Towards Healthy essay


Oil is liquid gold, one day it will cost you gold if you don't conserve it every bit. 


what is mean by oil cinservation?


oil conservation means that oil better afficent use with regard to the economic sense of view social or environmental cost and benefits resulting in the high attainment of energy that we use efficiently with the protection of the environment.


The rate at which the humans are using fossil fuels are oil is not only consuming them for the future generation, but also for your environment alarmingly. 


Like all other resources, oil is one of the most precious ones used by us every day. Oil is used for different purposes on the basis of their property as edible oil, petroleum, kerosene, EtC. These are all equally essential in our lives, making human lives better and inconveniences less 


day by day the population is touching the sky in which the oil resources are also being consumed on a higher average. Due to such fast consumption. The amount of such resources is decreasing as these take a lot of time to form, keeping in mind the time they take for the formation this is a prime responsibility to conserve them for tomorrow. 


Practicing sustainable transport by replacing it with vehicles running from petroleum will also put a good impact on the environment wiping out the nomination of pollution from society. 


what is the real danger behind it? 

The real danger is that it is exhausting Earth's resources because we are using them thoughtlessly. our environment is being affected due to the combustion of the fuel by the automotives, this combustion of the fuel of the automotives causing smoke, which is released into the environment, which depleats the ozone layer once the ozone layer gets depleted, the UV rays enter, 


what UV rays can cause harm on earth?

They can damage the crops, they can cause skin irritation they can do eye diseases and many more are that in effects. These UV rays are changing ahead dreadfully. We are creating emissions that deplete the ozone layer by U.S. fossels fuels recklessly. It is high time that we do sustainable development. 


what a sustainable development?

sustainable development means, The development that takes place without consuming the resources for the future generations to have a great environment isn't an easy task, but small steps taken by you, me and others can make a great and huge impact.


How reckless use of oil results and unwanted consequences?


Global warming burning of fossil fuels has damaged us. A beautiful balloon to such an extent that reclaiming it to its pristine purity and beauty is a possibility. Man, the foolish creature fails to see that his very existence depends on this balloon.


It is a known fact that carbon dioxide, a gas released when fossil fuels are burnt, is one of the primary gases responsible for global warming. The present temperature of Earth has resulted in the melting of polar ice caps, flooding of low-lying areas, and rising sea levels. 


If such conditions continue, our planet Earth might face some serious consequences in the near future health hazards besides damaging the environment, air pollution caused by the emission of gases produced in burning the fuels can result in asthma, chronic obstructive pulmonary disorder, and lung cancer long-term exposure may increase respiratory infections in general people, natural flora and fauna get infected with the toxic emissions that further complicate the ecological imbalance. 


But in a national economy, India is one of the largest importers of oil from foreign countries. A major chunk of our national funds gets spent on oil imports, according to a danger spent one hundred eleven point nine billion United States dollars on oil imports in 2018 19. 


If we had some other alternative fuel for oil, we could have saved so much of our funds and spent on other developmental activities. 


Ways to conserve oil

1.plant bigger gardens to have less, more space.

2. electric and solar powered cars are being made

3. walk, bike, carpool, or take public subways, buses whenever possible 

4. use a GPS to find the fastest way to get somewhere without using too much oil. 

5. visit the service center of your vehicle when they require the oil and gas in their cars and also they require gas in their car dealers change in their coolant. 

6.Everyone should check the spark in the plug, fuel-injected, and exhaust checking cortile.

7. If people have two vehicles and that requires both vehicles to transport many things in their cars. Then they should purchase only one because it can manage everything in a single car that will save much of the petrol and diesel for future utilization. 

8. Incorrect gear can consume more than 20 percent of the petrol and diesel by which people should drive the car in the right gear for saving much of the fuel. 

9. Carpooling is also the best way to conserve oil and gas when the car has to park in some area almost all day.

Oil Conservation week is celebrated every year from 4th of January to the 10th of January by the people worldwide in order to increase the awareness all across the world regarding to the importance of conservation of the petroleum products

 the celebration for oil conservation goes whole week by the contribution of (P.C.R.A)D Petroleum Conservation Research Association, as well as oil industries under the leadership of Petroleum and Natural Gas Ministry. 


Conclusion


we should conserve oil resources or practice using sustainable transport or solar energy so that the resources could be conserved for tomorrow.


Also read: Essay on pollution

Also read: Essay on depletion of natural resources THANK YOU SO MUCH 


Comments

  1. One incredible thing about this shampoo is that the effects last for longer than 24 hours. This product is ideal for people on a budget. Even better than all of that is how fast acting it is – it gets to work within 10 – 15 minutes. Support local journalism by subscribing to your Blank Slate Media community newspaper for just $35 a year. Rescue Detox Shampoo is the ideal solution to help you get through hair follicle tests without damaging your hair. Your hair will be as healthy, soft, and shiny as you remember it always being.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual