Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay on pollution

Essay on pollution


Essay on pollution


As everyone knows that pollution is the biggest issue which the whole world is facing a challenge to stop it, the pollution is affecting the human life and environment 


pollution is a slow and sweet poison which is affecting the human living and existence on earth it is not so easy to stop the pollution but not so tough to prevent it slowly


there are various causes of the pollution such as wasters from the chemical industries and factories throwing the waste directly  into the laws water bodies, these contaminants get mixed in the natural environment and can cause adverse change


pollution can be main met unnatural but the pollution from nature is less harmful than main mat pollutants are components of the policy get mixed with the natural resources like air water soil etc.


pollution was in the existence from the prehistoric period however currently it has been a boom, because of deforestation urbanization technological advancement, and modern lifestyle 


we all should understand the importance of the environment in which relief and respective in nature given by God to live a simple life there are many types of pollution such as water pollution, air pollution, land or soil pollution and noise pollution all are very harmful to the health of the human beings and animals 


the vehicles are increasing day by day and have increased the consumption level of fuels which causes the air pollution to a great extent, the increase in population is another big cause is pollution.


Due to this the need for houses foods are increased, to solve this problem we have to stop cutting the trees and plants to make the space for living and other needs of the people are giving rise to the pollution


According to the W.H.O, around 6.7% of all deaths and million per meter deaths worldwide are due to air pollution Mississippi river carries around 1.5 million metric tons of nitrogen pollution 


pollution caused by China maintained United States weather patterns approximately 56% trust of United States has covered landfills, pollution is harmful and affecting lives 


so we have to take individual steps and take the possible efforts to do so we should not depend only on governments to take accent for some positive changes, common people like us are the main factor to stop the spread of pollution in the environment.


Does pollution harm nature?


Obviously, it does would not pollution can result in a number of problems and not just for the surroundings for example air pollution poses a significant risk to public health. 

Exposure to a polluted atmosphere is linked to a variety of health effects. Some are they could worsen asthma, Hospitalization, And even premature death associated with lung and heart disease. ​injuries it because the atmosphere is bad and nobody can live on poor air so the

Nature means surrounding by persons, animals, and plants. Our elders gave us a neat and clean environment. But nowadays we're polluting nature greatly. It's a wrong method to provide a poor conditional environment to our future generations. So, It is far better to quit polluting character with damaging gases.

How people affect the environment is that they cause contamination. For instance when folks throw vinyl. People use plastic every day, And a number of them just throw it off. And since plastic consists of dangerous compounds, When people throw the animals eat them die. 


Additionally, it causes land pollution together with waste. Additionally, people end up throwing vinyl into the oceans, Which threatens marine life. It may also backfire on us. For instance, if a bass eats some plastic floating around, And also a fisherman catches it. He then sells it and people will purchase it, And eat it at home and plastic will enter our bodies. 


Air pollution is mostly caused by aeroplanes and factories. Some factories release a lot of smoke When it burns something. So these are the main examples of how humans affect the environment.


Pollution occurs when pollutants contaminate the natural surroundings, which create changes that affect our community. These are the key elements or components of contamination which are normally waste materials of distinct kinds. Pollution disturbs our ecosystem and the equilibrium in the surroundings. 


With modernization and advancement in our lives, pollution has reached its summit giving rise to global warming and human illness. Every other day fresh businesses are being set up, new vehicles come on roads, and trees are trimmed to make way for brand new houses.


Everybody understands that pollution has a very bad effect on the environment. If you would like to have a better plant follow these steps: If you use a whole lot the auto start using more bicycle that doesn't contaminate and is good for your personal visit. A sensible idea is to stop using petroleum and nonrenewable energies and use more renewable energies.


It is apparent that individuals pollute and do not care about the consequences. There lots of reasons why it is bad for the environment, people, animals, nature, etc. Would you like to end up being like the animals that are affected?


Should we cause any more pollution to the world?


Yes, the earth needs to learn a lesson. For centuries, the earth has tormented mankind. It's killed countless victims with hurricanes, earthquakes, floods, wildfires, and lots of other natural disasters. 


In the summer, it allows the temperature to eventually become too high, causing heatstroke. In the winter, it's enabled the temperature to fall too low, causing lots of people to die of hypothermia.


However, we've got the ability to punish the ground and fix its poor behaviour. As Rachel Carson states in her book Silent Spring, "Only within the moment of time represented by the present century has one species, man, acquired significant power to alter the nature of his entire world." We can change the earth's character by emitting copious amounts of contamination. Only then, after punishment, will the ground learn to respect us.


It would benefit for us humans We should do more pollution number 1: it generates jobs for humans to fight unemployment rates amount 2: we should get more pollution so that way we could have more oil on earth for us people ok ok so we should have more pollution for jobs and for oil too


We should do it safely if there is a way in which the USA can raise production to help the economy, We should do it if it causes pollution. People are more important than the environment and we ought to put people and America first. 


In order to assist the environment, we should restrict and regulate contamination, And place pressure on big organizations to produce in a manner that causes less pollution whenever they can. But we should not cut jobs because of the threat of pollution. 


Humans can adapt to the world and build an inhabitable world later on. We must stop worrying so much about preservation and also fret about having an economy that rewards people while also trying to safeguard the environment. We could do both, But people and the economy must come first.


The ground needs to be punished for the covid-19 I believe that we ought to need to cause more pollution into the earth for starting the coronavirus ok because we humans should teach the ground a lesson for its activities for us people we humans are great for the earth and the earth needs to respect us, humans, right now.


Also read: How to keep the environment clean essay

Also read: Essay on environmental pollution

Also read: Essay on global warming

Also read: IMPACTS OF POLLUTION Essay 500 words

Also read: Essay on depletion of natural resources

Also read: Essay on ecosystem restoration

Also read: Essay on harmful effects of plastic bags

Also read: Cause and effect of air pollution essay


THANK YOU SO MUCH 

Comments

  1. Pollution can be main met unnatural ATM Near Me
    but the pollution from nature is less harmful than main mat pollutants are components of the policy get mixed with the .

    ReplyDelete
  2. If anyone wants to make some money from ad impressions, I recommend this service https://webugol.com/blog/website-seo-audit-tools . Not only do they offer an opportunity to make money from advertising, but they also have an informative blog where you can find useful articles about SEO site audits and tools for that. Visit their blog for more information!

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual