Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on how to improve habits of cleanliness in daily life

 

Essay on how to improve habits of cleanliness in daily life


Essay on how to improve habits of cleanliness in daily lifeFor every human personal hygiene is it important as our daily food personal hygiene gives us healthy and disease-free life, in definition hygiene is defined as the science and practice maintaining good health in simple words personal hygiene is taking care of one's own body The four main aspects of personal hygiene are one cleanliness to rest and sleep three physical exercise four healthy habits cleanliness Cleanliness of hand and skin is the most essential part in our daily life on starting our day we use many things while handling them would touch the objects like furnitures coins supporting rods in buses seats etc every object that we touch or pay may carry germs which are transferred over other parts of the body and does it can also transfer into the body through food We can maintain personal hygiene by following some of the measures that help us to attain disease-free life  • Practising of daily hand wash with soap the full food is very important 


 • Many of the people ignore proper hand wash after using toilets or washrooms practice of hand wash with soap after use of toilets is very important 


 • Proper and particular cleansing and drying of various left and folds of skin like arms legs and toes 


 • Proper and daily washing off undergarments and handkerchiefs


 • Frequent washing and regular combining of hair gives not only healthy hair but also free from parasites like head lice 


 • Brushing teeth twice daily keeps deep free from germs and infections make a habit of brushing twice early in the morning and the photo bed at night is good for teeth practice of mouthwash after eating every food and after eating sweets also good for deep and guns 


 • Always while sneezing or coughing hold a handkerchief in front of nose and mouth 


 • I care is also much important as part of hygiene cleansing of eyes regularly with clear water two or three times a day prevent from infection trachoma and congestive itis are the two common diseases caused by dust and contamination never share travels with other even with the family and also never share control used by others which also leads to infection 


 • The years are one of the important organ in our body which should be cleansed properly and regularly the wax that is formed in the year should be cleansed with soft swab then put any sharp objects into the year which damages the eardrum 


 • A systematic physical exercise is necessary for every age group like children adolescents young and old people physical exercise improves blood circulation 


 • Every organ in our body needs rest bogans obtained rest when we sleep every age group requires adequate and sound sleep an average of 6 hours per day 


 • Everyone should make a habit of going to bed regularly waking up regularly and taking food at regular intervals and time 


 • Going to bed at late hours going to bed immediately after dinner are not good for health 


 • Everyday bowel should be cleared preferably in the morning 


 • Usage of tobacco should be avoided which is injurious to health and leads to cancer 


 • Consuming of alcoholic beverage is also injurious to health 


 • On the other side cleanliness of house is also very important the room should be well ventilated for fresh air and oxygen and sunlight the proper ventilation with sunlight kills the germs does we should care of everything in our daily life with prota hygiene can ensure a healthy life
Maintaining personal hygiene is necessary for many reasons personal, social, health, psychological or just as a method of life, keeping a good standard of hygiene can help to protect against the development and spread of infections, illnesses and bad orders.Here are the five personal hygiene habits which one should incorporate in their daily life.Oral hygieneBut if you have a health problem in your mouth, You Have to see your dentistNail hygieneThe purpose of foods is to protect the ends of your fingers and toes from trauma and to help pick things up taking excellent care of your needs and keeping their cleanliness is very important.Meals can be kept clean by using a simple, mild soap, warm water and a nail brush. You use a specialized moisturizer or hand. A nail product may be useful in keeping skin and nails hydrated and healthyBathing RitualWashing and bathing are the most important ways of maintaining good health and protecting ourselves from infections, illnesses and ailments. Maintaining cleanliness is also important for our self-confidence, physical and psychological well-being.The main purpose of washing is to remove dirt and auto skin care and medical care professionals recommend that office underarms and genitals are cleansed once a day and more frequently as discothèque.Hand hygieneMost infections, particularly colds and gastroenteritis I've got when we place our unwashed hands, which have germs on them . Some infections are caught when other people's dirty hands touch the food we eat.If your fingernails are dirty, dry your hands with something clean, such as people, towels or hot drills. You should always wash your hands after using the bathroom, before eating or making food, after handling dogs or other animals. If you have been around someone who is coughing and has a coldToilet hygieneAnd both adults and children should practice good hygiene when it comes to matters in the bathroom. Hand washing, wiping properly following both urination and bowel movements and maintaining the toilet area clean are some of the best tips for good toilet hygiene.Personal hygiene is the practice that contributes to body cleanliness and great personal appearance or private grooming. The personal hygiene may be in the form of bathing, hair, shaving or using a haircut, brushing your teeth, washing of hands and clothes. There are a number of reasons for good personal hygiene and thus it is very important to maintain.Also read:- cleanliness is next to godliness essay

Also read:- can sanitation program makes India clean

Also read:- essay on how I spend my time during lockdownThank you so much

Comments

 1. Our daily life is really difficult and what I prefer to do is to make a hairstyle everyday. That is bringing me a lot of fun and https://glaminati.com/boys-haircuts/ is right that solution in order how to make it professionally. I actually suggest to pay attention to all factors right it if you are considering to make your own style.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual