Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on why reading is important


Essay on why reading is important
Essay on why reading is important


In a world where entertainment is right in our hands, you may ask yourself what's the point of reading? 

In today's fast-paced world, reading is becoming a dying habit because there are faster alternatives to consume on social media. I read about a book a month so I'm gonna give you


My top 10 reasons on why reading is important and why you should reading

1. Reading is food for the brain. In my opinion, this is the biggest reason why reading is important. Just like how our body needs food to sustain itself and function optimally, our mind needs to keep on learning new things to operate at peak performance.

The best part is that you can read fiction and non-fiction to get this benefit. Studies have shown that reading has the capacity to change your brain structure which makes you more empathetic and enhances cognitive processes.

By studying more, you become smarter because you're consuming a lot of information and you keep your brain in top form.

There's this quote from Game of Thrones that sums up this point nicely.


"My brother has his sword, King Robert has his warhammer, and I have my mind... and a mind needs books as a sword needs a whetstone, if it is to keep its advantage."

~  Tyrion Lannister


2. You become better in conversations. Novels help expand your vocabulary that you may then use to express yourself. Your address will then be more refined and intelligent. 

Also, since studying widens your knowledge, you are empowered to participate in an interesting conversation. 

With the knowledge you gained from reading, you may add a unique perspective or sustain your argument.

In cases like this, reading non-fiction can be better because you can learn about subjects that appear more often in a normal conversation like technology. 

But there are also cases where reading fiction can be better like when there is a new popular movie out based on a book and you read the original source material.

3. You can get mentored by a successful person for a very inexpensive price. Consider how much a successful individual's knowledge is worth. People are willing to pay millions to have lunch with Warren Buffett. 

If you're a normal person like me, you do not have that kinda money. But with books, you can get mentored by a successful individual for less than $50.


A publication is literally the exact words, ideas, mindsets, advice, as well as the experience of the writer put into a group of papers. It is almost as if the individual is right there alongside you speaking to you. 

75 per cent of self-made millionaires reported they read at least 2 books a month. The knowledge you can get from studying is irreplaceable.

4. Reading improves your focus and concentration. In our fast-paced world today, our attention spans are really short. 

Reading a book can help fix this because when you read, your attention is only focused on the story and you may be fully immersed.

You might even achieve a flow state where you're 100% concentrated and forget about the world around you. 

Try reading for 10-20 minutes before work on your morning commute and you may find yourself more focused and productive at the office.

5. Reading opens your mind. As a reader, you will interact with different stories from different people with different ideas and beliefs. 

This helps open your brain and be more accepting of others as well as improve your ability to judge other people's character.

6. Reading helps relax you. When you're reading something good, your mind is more relaxed and the topic you are reading about might even bring inner peace. 

If you're reading fiction, as you may not be fed the pictures and sound like when you're watching a movie, you can experience the pictures and sound with your imagination. essay writing service online

The feeling you get from finishing a book can be better than the feeling of finishing a Netflix episode.

7. Reading helps improve your memory. Whether you're following your favourite character through their journey or remembering tips on the best way to make more money, you will be using the memory area of your brain and keeping it active. 

When you should remember something important, it will be easier. Every new memory you create generates synapses or brain pathways and strengthens existing ones so memorizing will get easier.

8. Reading helps you make decisions better. When you are armed with all sorts of knowledge, making a choice can be easier since you find all possible options. 

It is possible to make educated guesses on how each choice will play out and pick the one you like best.

9. Reading can help you sleep better. It can be tough to sleep when there are a lot of things happening in your mind. Reading for a short time period can help push away what is bothering you internally. 

Also, we often use electronics late at night that doesn't help us sleep better because bright lights indicate our brain its time to wake up.

Reading a book instead can help but be sure to put it down once it's time to sleep.

10. You become who you are supposed to be. This is somewhat cheesy but by studying, you can change your character or beliefs. 

Books open up completely new worlds for us to grow and develop as a person.


Importance of reading essay


Reading is an important part of our life as we read something or the other every day. 

Many children love to read because they learn new things and enjoy a challenge, while other children hate reading because they do not understand it. 

Some teachers feel that parents do not help their children by giving them an educational environment.

Instead of getting a book to read or homework, children come home from school and watch TV or play video games. 

It is important that a school community creates an environment that values ​​and prioritizes reading by providing a library and encouraging children to read more as reading exercises a person's mind, concentration, vocabulary skills.

The writing ability of the child improves and the child's imagination develops.

Although I agree that many students are not doing very well in school, I disagree with teachers who say that parents do not give their children an educational environment because I believe we do our best. 

For example, as a parent, I will do my best to read and introduce new and exciting books to my children, but my job prevents me from doing so because I have other needs to take care of. 

Also, I didn't get a good education while growing up and I can't read and write properly because my parents didn't have money to send me to college, so I want my kids to get a better education than me. 

Many people say that parents should encourage their children to read more by bringing them to the community library, but what if we don't have the time or transportation to bring them? 

Some parents work very busy and barely see their children, while other parents have no way of transportation to bring their children to the library. 

Another claim that people make is setting up reading programs for children that will encourage them to read more. 

Although many people think that reading programs help students, it costs a lot to set up reading programs everywhere.

First, many parents should introduce reading at an early age by bringing it into the library, encouraging more reading at home, and reading to children for fun. 

Many people believe that "It is important to model the behaviour you want to see. Watching you read at home for pleasure as well as information provides your child a glimpse into the importance of reading in our daily lives." is" ("Reading: Birth to Age 5"). 

This demonstrates the importance of a good role model, which will help children value reading. 

If parents haven't had a good education, they can check with the local librarian or the child's school about literacy programs in the community. Parents can also ask their family members to teach and help them read better.

Secondly, parents should encourage their children to read more by bringing them to the library. Many will say they don't have time to bring their kids to the library because of their job, but most parents should take the time regardless or arrange a ride to take them there. 

If parents really do not have time to take their children to the library, they should encourage their children to visit the school library, another valuable source. 

The library offers a wide variety of books to choose from to read, and they will also develop a love for books, which will also instil a love for reading. 

Children who love to read will want to learn more about the things in the world around them and the way things exist.

Third, schools should establish reading programs for children to help them develop a love for reading and to help them learn to read. 

Although many people think that a lot of money is spent on reading programs, we use this money to give a better educational environment to the children. 

By giving a better educational environment to the children, their future is better and brighter. 

In 1971, standardized math and reading scores were levelled, and Washington D.C. In the U.S., only 12% of 8th-grade students were proficient in reading ("Waiting for Superman"). 

The reading program "develops children's knowledge and skills necessary for successful reading development and children's early language and literacy development" ("Reading"). 

If a child struggles with reading, these reading programs will help the child enhance his/her reading skills.

Our daily life includes reading books, magazines and documents. It is important to prioritize reading in schools and at home to help children develop their imaginations and improve their concentration and vocabulary skills.

Encouraging reading will help children get better reading scores on standardized tests, and it will also help children develop a love for learning about life around them. 

Reading is also fun because it teaches a person new things as well as brings out his imagination.


Also read:- education is the key of success essay

Also read:- essay on homework should be Band

Also read:- should student textbook's be replaced by computer

Also read:- essay on books 


 THANK YOU SO MUCH 


Comments

 1. It is the only detox shampoo that comes with the highest success rate. Since the Aloe Toxin Rid Shampoo arrived on the market, it has remained the most preferred detox shampoo for passing a hair follicle test. No other product on the market has been able to beat its success rate so far. Some prescribed drugs can lead to a false positive reading of your hair follicle drug test. Because of this, you may need to explain to your employer, along with some proof, about the components of your prescribed drugs that you have been using over the past three months. Yes.

  ReplyDelete
 2. Another common mistake is the use of comma splices, where two sentences are joined by a comma. This is a common grammar mistake, but it can also be an indicator of poor topic-specific vocabulary. It's also a good idea to avoid rephrasing introductions if possible, as it can boost word count. IELTS writing task 2 lesson can help you practice this technique.

  ReplyDelete
 3. Hello everyone, I just wanted to share my thoughts on the Core Chair https://corechair.com/ As someone who spends long hours sitting at a desk, I've found the Core Chair to be a game-changer for my posture and overall comfort. Its unique design encourages active sitting, which has helped alleviate back pain and improve my core strength. Plus, the adjustable seat and backrest make it easy to customize the chair to your specific needs. Overall, I highly recommend the Core Chair to anyone looking for a healthier and more comfortable sitting experience.

  ReplyDelete
 4. Whether you're a fashion enthusiast or someone who simply wants a stress-free shopping experience, I highly recommend giving online fitting rooms a try. You'll be amazed by the accuracy and convenience they offer.
  Have any of you tried online fitting rooms? I'd love to hear about your experiences and any tips you have for maximizing this incredible feature. Let's Unlock the benefits of virtual fitting room with LookSize and embrace the future of online shopping together!

  ReplyDelete
 5. There are various ways to get ideal essay, but I know the most effective and reliable that will certainly bring you really high grade. Consequently, I'm willing to tell you about paperhelp writing that considerably assist to find ready essay or just hire writing services for college students with professional writers who can easily help to get what you need. Believe me on a word, precisely this source will solve your problem with essay task!

  ReplyDelete
 6. Je voulais partager ma récente expérience avec le service professionnel de réparation électroménagers de Dorval. C'était tout simplement fantastique, et je crois que plus de gens devraient considérer cette option pour diverses raisons. Avec un professionnel, vous pouvez vous asseoir, vous détendre et avoir confiance que votre appareil sera remis en marche en un rien de temps.

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual