Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Should boys and girls be in separate classes

Should boys and girls be in separate classes?

Should boys and girls be in separate classes


Should boys and girls learn to be in separate classrooms is an interesting issue for discussions and different exchanges?


Instruction is normally accessible to the two sexual orientations on all sides of the world whether you may go to single-sex or co-instructive universities. Various individuals think that understudies ought to be taught different encouraging strategies as per their sex discrimination. 


Many individuals accept that young men and young ladies don't require being instructed in independent homerooms for the reasons that solitary, when they remain in the study halls, will more thoughts become a show and will they be increasingly specially made to the general public they are interfacing later on. 


Looks have discovered that children achieve top outcomes in single-sex classes than in coed classes. 


It is discovered that kids'
 and young ladies ' cerebrums do work in divergent modes; accordingly, they study in an alternate manner. 

Young ladies are progressively dormant students and like the looks into shows they are normally great visual and sound-related students and breeze through without a hitch with heaps of class talks and outlines. 


Young men are increasingly dynamic students and they require learning by doing. By the by, high schools that take conveyance of preparing about how to beneficially instruct to sexual orientation offended study halls report that their understudies are improving and accomplishing top evaluations than when they were in the co-instructive of the department of education. 


They state that if young men and young ladies proceed in a similar class they can ponder from one another's intuition techniques for the reason that they have assorted reasoning strategies. 


Young men and young ladies ought to be educated in the equivalent study hall for helpful reasons. At the point when understudies finish up their examinations, at last, they require joining the workforce. In a working spot, regardless of an office, a social administration focus, or a business association, one every now and again works with the contrary sex.

On the off chance that one isn't accustomed to discussing thoughts with the other sexual orientation at a young age, it is considerably harder for the individual to end up acquainted with unique intuition modes as the person in question associates the working network. 


Thus, it is fundamental for young men and young ladies to consider in the comparable study hall. One prime and most significant motivation behind why understudies ought not to be isolated into young men and young ladies are, on the grounds that they should be familiar with how to chat with one another. 


They ought to be shown deference and bolster themselves which will be compulsory for the further existence of the youngsters. Having young men and young ladies in the comparative class should demonstrate the best approach to better conduct. The young men will be increasingly respectful and less boisterous, and the young ladies will concentrate to be less bashful. 


Conceivably the more noteworthy reason young men and young ladies do well when estranged is only that the various genders are slanted to have assorted students learning styles that can be best found just as investigated in discrete study halls.


 Supporters of sexual orientation isolated study halls concede that tossing young ladies in a single room and young men in another don't mean everybody's evaluations will precisely show signs of improvement. 


The key is to know about center requirements in learning styles and to try exercise designs that give to the single genders. Young men and young ladies ought not to be in discrete classes for the reason that they will end up being companions with one another which not just helps them in their private schools and routine life yet additionally in their life after school.


Separating boys and girls 

(men vs women)


Whenever you’re starting a new save on your favorite RPG, you can almost always count on having to choose whether your character is a man or a woman. While the differences rarely go past the cosmetics of your character, it made us wonder; in real life, what are the differences between men and women?


If you want a taller player for instance, who should you choose in life’s character selection screen?


In terms of sheer numbers, the men have the women of this world beat. In 2016, the CIA of the United States estimated that there are approximately 1.015 males for every female. That may not seem like a lot, but with a world population of around 7.5 billion people, that’s quite a few more guys playing for Team XY.


According to data from The United Nations, the great cup of the United States is a little more full of females, having about 102 women for every 100 men. If you’re looking for even more female friends, 

you might want to head on over to Ukraine and Estonia. Both places have the greatest relative amount of women in the world with about 117 women for every 100 men. If you're on a quest for a greater concentration of Y chromosomes,


Qatar might be just the place for you. It rings in at having the highest relative amount of delightful dudes, only having about 32 women for every 100 males. The United Arab Emirates is pretty similar, having 44 women for every 100 males. 

Even though there are almost as many women as men overall, the lovely ladies around the world only even get equal representation in parliament to men in the nation of Andorra based off of 2012 data from the UN.


Everywhere else, there are more administrative seats given to men than women, other than in Rwanda, where women make up 56.3% of the parliament.


When it comes to the battle of size, men are typically the heavyweights in the arena. According to the CDC, the average American male is 69.3 inches tall and weighs about 195.5 pounds with the average female coming in at 63.8 inches and 166.2 pounds.


Men also are a little thicker in the waist with an average waist circumference of 39.7 inches while women only measure about 37.5 inches in their waist circumference. If life truly was an RPG, this could make women better suited for the light, rogue class, and men better suited for the heavy, warrior class.


Either way, I just want to slay some dragons and unlock treasure chests of gold! Women tend to live longer than their male counterparts. Based off of 2013 statistics, men in the United States had a life expectancy on average of 76.4 years.


Women have an average life expectancy of about 81.2 years. With the reported countries, Switzerland had the longest life expectancy for men at 80.7 years and Japan had the longest life expectancy for women at 86.6 years.


One of the reasons for the gender differences in life expectancy can be traced back to rates of suicide and homicide between men and women. Based off of 2014 data in the US, men had higher rates of both suicide and homicide in every reported age bracket.


In the age bracket of 25-44, men were over 3 times as likely to commit suicide than women and the disparity was the greatest in the 65 and over age bracket, 

where men were over 6 times as likely to take their own life. Between 15 and 24 years of age, men were over 6 times as likely to die from homicide than women, but a little less than twice as likely for men to be a victim of homicide compared to women when over the age of 65.


Both suicide and homicide can be devastating and working to lower their rates among both sexes would be great ways to better the world. 


You may have heard the saying that men are from Mars and women are from Venus, driving a wedge between the sexes and making us think that men and women are significantly different from one another.


However, in reality, men and women seem to be far more alike than they are different. Based on the study of 46 meta-analyses, scientists found that men and women are basically alike in terms of personality, 

cognitive ability, and leadership. Some differences were still shown, like men being slightly more aggressive, but even this seems to be more a product of society than man's true nature.


In fact, in some studies designed to eliminate gender norms, women were more aggressive and men were more passive when the tests were designed to strip them of their stereotypes! See friends, don’t let your gender define you. Be whatever type of person you want to be!


So, are there other major differences between men and women that we failed to share in the blog? Let us know in the comments! 

youtube video of this essay THANK YOU so much😉Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual