Skip to main content

பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி | Bharathiyar speech in Tamil

  பாரதியார் பற்றிய பேச்சு போட்டி பெண்களே மற்றும் தாய்மார்களே, இந்தியாவின் தலைசிறந்த இலக்கியவாதிகளில் ஒருவரான பாரதியார் என்று அன்புடன் அடிக்கடி அழைக்கப்படும் சுப்ரமணிய பாரதியின் வாழ்க்கை மற்றும் பங்களிப்புகளை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்ட இன்று நான் உங்கள் முன் நிற்கிறேன்.  1882ஆம் ஆண்டு மார்ச் 11ஆம் தேதி எட்டயபுரத்தில் பிறந்த பாரதியார், ஒரு கவிஞரைவிட மேலானவர்; அவர் ஒரு எழுத்தாளர், பத்திரிகையாளர், இந்திய சுதந்திர ஆர்வலர், சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் பலமொழியாளர். இலக்கிய உலகில் பாரதியாரின் பயணம் தனது 11வது வயதில் தனது கவிதைத் திறனை வெளிப்படுத்தியதிலிருந்து தொடங்கியது. அவரது பெற்றோர்களான சின்னசாமி ஐயர் மற்றும் லட்சிய அம்மாள், அவரது திறமையை அடையாளம் கண்டு, அவரது கவிதைத் திறனைப் பாராட்டி அவருக்கு "பாரதி" என்ற பட்டத்தை வழங்கினர். அந்த நிமிடம் முதல் அவர் சுப்பிரமணிய பாரதியாக மாறினார். கவிதைத் துறையில் பாரதியாரின் புலமை ஈடு இணையற்றது. சுதந்திரப் போராட்டத்தின் போது அவர் எழுதிய பாடல்கள் அவருக்கு தேசியக் கவிஞர் என்ற பட்டத்தைப் பெற்றுத் தந்தன. அவர் தனது வசனங்கள் மூலம் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் தன

Essay On My Favorite Season And Why in English

 

Essay On My Favorite SeasonEssay On My Favorite Season And Why in English 150 Words


My favorite season is autumn, and there are numerous reasons why it holds a special place in my heart. First and foremost, the breathtaking colors of nature during this season never fail to captivate me. The vibrant hues of red, orange, and yellow that adorn the trees create a mesmerizing sight that brings joy to my soul.


Furthermore, the mild and comfortable weather of autumn is another aspect that I cherish. The pleasant coolness in the air provides the perfect balance between the scorching heat of summer and the biting cold of winter. It allows me to engage in various outdoor activities, such as long walks in the park or cozy evenings spent with loved ones.


Autumn is also a season of abundance. The harvest festivals and the bountiful harvest itself remind us of nature's generosity and the importance of gratitude. It is a time when we gather the fruits of our labor and celebrate the rewards of hard work.


Moreover, autumn holds a sense of tranquility and introspection. As the days grow shorter and nature prepares for the winter slumber, there is a certain calmness in the atmosphere that invites self-reflection and contemplation.


In conclusion, autumn's enchanting colors, comfortable weather, abundance, and peaceful ambiance make it my favorite season. It brings a sense of joy, gratitude, and serenity, making it a truly magical time of the year.


Essay On My Favorite Season And Why For Class 1


My favorite season is summer. I love summer because it is a time when the sun shines brightly and the days are long. During summer, I get to go to the beach and play in the sand and water. I can build sandcastles and collect seashells. The water feels refreshing and cool, and I love splashing around and swimming.

Summer is also a time when I can have picnics and eat ice cream. I enjoy having delicious ice cream flavors like chocolate, vanilla, and strawberry. It cools me down and tastes so yummy!

Another reason why I like summer is because I can wear colorful and light clothes. I get to wear pretty dresses and shorts. I can also wear flip flops and feel the warm sand beneath my feet.

During summer, I can also go on vacation with my family. We can visit new places, go on adventures, and make special memories together. I love exploring new places and trying new things.

In conclusion, summer is my favorite season because I can have fun at the beach, eat ice cream, wear cool clothes, and go on exciting vacations. It is a time of joy and adventure, and I always look forward to the sunny days of summer.

Essay On My Favorite Season And Why For Class 2My favorite season is spring. I love spring because it is a time of new beginnings and beautiful changes in nature. During spring, the flowers bloom, and the trees become green again. It is a magical time when everything comes back to life.

One of the things I enjoy the most about spring is seeing all the colorful flowers. Tulips, daisies, and daffodils are just a few of the flowers that bloom during this season. Their vibrant colors make me happy, and I love picking flowers and making pretty bouquets.

Spring is also a great time for outdoor activities. The weather is not too hot or too cold, making it perfect for playing outside. I can ride my bicycle, fly a kite, or have a picnic in the park. It is a season of joy and laughter.

Another reason why I like spring is because of the animals that come out of hibernation. I get to see birds building their nests and hear them sing their beautiful songs. Butterflies and bees also come out, and I love watching them flutter around the flowers.

Spring is a season of growth and renewal. It reminds me that no matter how cold and dark the winter may be, there is always hope for a brighter future. It is a time to appreciate the beauty of nature and be grateful for all the wonderful things around us.

In conclusion, spring is my favorite season because it brings colorful flowers, pleasant weather, and the joy of new life. It is a time of happiness and exploration. Spring fills my heart with warmth and reminds me of the beauty and wonders of the world.

Essay On My Favorite Season And Why For Class 3My favorite season is winter. I love winter because it is a time of snow, holidays, and cozy moments. When winter arrives, everything becomes covered in a soft white blanket of snow. It looks like a winter wonderland, and I enjoy building snowmen and having snowball fights with my friends and family.

Winter is also a time for holidays such as Christmas and New Year's. I love decorating the Christmas tree, hanging up colorful lights, and exchanging gifts with my loved ones. It is a time of joy and togetherness, and I cherish the special moments spent with family and friends during the holiday season.

Another reason why I like winter is because of the warm and cozy feeling it brings. I can wrap myself in a soft blanket, drink hot chocolate, and sit by the fireplace. I love wearing warm sweaters and boots, and the feeling of stepping into a warm house after being outside in the cold is so comforting.

Winter is also a time for delicious treats. I enjoy eating cookies, cakes, and gingerbread during the holiday season. Baking and cooking with my family is a fun activity, and the aroma of freshly baked goods fills the house with a delightful scent.

Furthermore, winter allows me to engage in fun activities like ice skating and sledding. I love gliding on the ice and feeling the wind on my face as I speed down a snowy hill on a sled. These activities bring excitement and laughter, making winter a season of adventure.

In conclusion, winter is my favorite season because of the snowy landscapes, holidays, cozy moments, and fun activities it brings. It is a time of joy, warmth, and togetherness. Winter fills my heart with happiness and creates lasting memories that I will cherish forever.


Essay On My Favorite Season And Why For Class 4My favorite season is summer. I love summer because it brings warmth, freedom, and endless possibilities. During summer, the sun shines brightly, and the days are long, giving me more time to do the things I love.

One of the best things about summer is going on vacation. I get to explore new places, visit the beach, or go camping with my family. It's a time to make unforgettable memories and have exciting adventures. Whether I'm building sandcastles by the ocean or roasting marshmallows around a campfire, summer vacations are always filled with laughter and joy.

Another reason why I like summer is because of the delicious fruits it offers. Watermelons, strawberries, and mangoes are some of my favorites. They are juicy, refreshing, and perfect for keeping cool on hot summer days. I love indulging in these sweet treats and enjoying the flavors of the season.

Summer is also a time when I can engage in outdoor activities. I can ride my bike, go for a swim, or play sports with my friends. The warm weather allows me to spend more time outside, exploring nature and staying active. It's a season of freedom and fun.

Additionally, summer brings a break from school. I have more free time to pursue my hobbies and interests. I can read books, learn new skills, or simply relax and enjoy the lazy days. Summer gives me the opportunity to recharge and prepare for the upcoming school year.

In conclusion, summer is my favorite season because of the adventures, the delicious fruits, the outdoor activities, and the freedom it brings. It is a time to relax, explore, and create lasting memories. Summer fills me with happiness and a sense of excitement for all the possibilities it holds.

Essay On My Favorite Season And Why For Class 5


My favorite season is spring. Spring is a season of renewal and new beginnings. There are several reasons why I love spring and eagerly await its arrival every year.

Firstly, one of the things I enjoy most about spring is the beautiful blooming of flowers. After a long and cold winter, the sight of colorful flowers such as tulips, daisies, and cherry blossoms brings joy to my heart. The vibrant hues and sweet fragrances of these blossoms fill the air, creating a delightful and enchanting atmosphere.

Secondly, spring weather is mild and pleasant. It is neither too hot nor too cold, making it perfect for outdoor activities. I can spend time in the park, go for long walks, or have a picnic with my family and friends. The gentle breeze and warm sunshine add to the overall sense of happiness and well-being.

Another reason why I love spring is the return of chirping birds and buzzing insects. After a quiet and silent winter, it is delightful to wake up to the sound of birds singing their melodious tunes. I also enjoy watching bees and butterflies flitting from one flower to another, pollinating and bringing life to nature.

Spring is also a season of festivities and celebrations. It marks the beginning of various cultural and religious festivals, such as Easter and Holi. These celebrations bring communities together and create a sense of unity and happiness. It is a time for families to gather, share delicious meals, exchange gifts, and create cherished memories.

Lastly, spring represents hope and optimism. It symbolizes the end of the cold and dark winter and the arrival of new life. The blooming flowers, the buzzing insects, and the singing birds remind us that there is always a chance for renewal and growth. Spring fills my heart with a sense of optimism and reminds me to embrace change and look forward to brighter days.

In conclusion, spring is my favorite season because of the blooming flowers, pleasant weather, the return of birds and insects, festive celebrations, and the sense of hope it brings. It is a season of beauty, joy, and new beginnings. Spring fills me with a renewed sense of wonder and appreciation for the wonders of nature.


Essay On My Favorite Season And Why For Class 6My favorite season is autumn. There are several reasons why autumn holds a special place in my heart, and I eagerly await its arrival every year.

First and foremost, the breathtaking colors of nature during this season never fail to captivate me. The lush green leaves of summer transform into vibrant hues of red, orange, and yellow. It's as if nature is putting on a spectacular show, painting the world in a kaleidoscope of colors. The beauty of autumn foliage creates a mesmerizing sight that brings joy and tranquility to my soul.

Furthermore, the weather during autumn is another aspect that I cherish. The scorching heat of summer gives way to cooler temperatures, making it a pleasant and comfortable season. I can enjoy outdoor activities without worrying about the sweltering heat or bitter cold. It's the perfect time for long walks in the park, hiking amidst nature, or simply enjoying the crisp, fresh air.

Autumn is also a season of harvest and abundance. It is a time when farmers gather the fruits of their labor, and the markets are filled with a variety of fresh produce. I enjoy visiting local farmers' markets to indulge in the rich flavors of apples, pumpkins, and other seasonal fruits and vegetables. Autumn teaches me the importance of gratitude and reminds me of nature's generosity.

Moreover, autumn brings a sense of coziness and warmth. It's a time for wearing comfy sweaters, scarves, and boots. I relish in snuggling up with a good book and a hot cup of cocoa, as the sound of raindrops or the crackling of a fireplaces fills the background. Autumn evokes a sense of comfort and relaxation that is hard to resist.

Additionally, autumn is a season of celebration. Festivals like Halloween and Thanksgiving bring communities together to enjoy fun activities, delicious food, and time with loved ones. It's a time for carving pumpkins, dressing up in costumes, and expressing gratitude for the blessings in our lives.

In conclusion, autumn's enchanting colors, pleasant weather, abundance, coziness, and festivities make it my favorite season. It is a time of beauty, reflection, and togetherness. Autumn fills me with a sense of awe and appreciation for the wonders of nature and the simple joys of life.
Also read: Effect of Fake News on Social Media Essay 

Also read: 10 Lines On Labour Day In English

Also read: 10 Lines on Kabir Das Jayanti 

Also read: Essay on Urban Traffic Congestion 

Also read: Positive and Negative Effects of Peer Pressure Essay 

Also read: Essay On Violence Against Women 100 Words THANK YOU SO MUCH Comments

  1. Thanks for giving this information its very helpful for me!! Do My Online Course For Me

    ReplyDelete
  2. An essay on one's favorite season is an exploration of personal connection to nature's cycles. 7 Best Gaming It unveils cherished moments and emotions tied to specific times of the year. Whether the vibrant blooms of spring or the cozy embrace of winter.

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual