Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Essay on Women Empowerment in English For Students and Children


Essay on Women Empowerment


Essay on Women Empowerment in English For Students and Children


"Make a woman empowered, then she can face any coward." 

Introduction

Women's empowerment can be defined in very simple terms that it makes women powerful so that they can make every decision related to their lives and live them to achieve their real rights in society is women empowerment.

Need for women empowerment- 

In the Indian male-dominated society women are lagging behind in many areas of India. Women have suffered a lot through the years at the hands of men directors as almost non-existent. 

Their rights and values have always been ignored in society. Due to this women are forced to forget their dreams without developing their talent. 

Some women do not realize their rights due to illiteracy and after marriage are left to become victims of life-long exploitation of their husbands and in-laws. prevent the exploitation that happens to them and will also become the basis of the development of the country. 

Obstacles in the path of women empowerment- 

Major obstacles in women's empowerment are dowry, illiteracy, sexual violence, inequality, feticide, domestic etc. Women cannot be empowered without rooting out every such evil prevalent in society. 

A large number of women in the country are suffering from some of these social evils. Due to conservative thinking even today women do not have the freedom to go out of the house for education and employment. an increase of about 170 per cent in harassment of women in the field of work. 

In India, women are still paid less than their male counterparts. They also do not have the freedom to work independently or take decisions related to the family. Many rural girls do not even pass the tenth standard. 

According to a UNICEF report in 2018 every year in India before the age of 18. Due to this, they are not able to become physically and mentally mature. 

Efforts of government for women empowerment- 

The Government of India makes continuous efforts for the empowerment of women. Many schemes. of Women and Child Development Welfare and Government of India. 

Some of these main schemes like Beti Bachao Beti Padhao Scheme, Mahila Helpline Scheme, Ujjwala Scheme, Support to Training and Employment Program for Women, Mahila Shakti Kendra, Reservation for Women in Panchayati Raj schemes etc. as Women's Day every year to promote women empowerment. 

Conclusion- 

For the empowerment of women in society, there is a need to change the thinking of people against women. 

At the same time, strict laws should be Women of backward rural areas of the country should made aware of their rights and the facilities provided by the government so that their future can be better. 

"A woman is a country's fate, Do not put her life at stake." 


Essay on Women Empowerment in English For Students and Children


Women empowerment is to empower women to make their own decisions for their personal development as well as social development.


Women empowerment would mean encouraging women to be self-reliant, independent, positive self-esteem, instilling confidence to face any difficult situation and encouraging active participation in various socio-political development efforts,


In ancient times, women were treated very badly by the family and society. They were not given education and were confined to doing household chores only.


They were kept completely oblivious of their rights and development. Half of the country is women, so women empowerment is very important to make the country a fully powerful country.


There are many ways to empower women. To do this both individuals and the government must come together. Education should be made compulsory for girls so that women can become literate to make a life for themselves.

Women should be given equal opportunities in every field, whatever may be normal. Also, they should be given equal pay. We can also empower women by ending child marriage in India.

Which is usually organized in village areas, various programs should be organized where they can be given the ability to defend themselves in case of a financial crisis.

More importantly, the same divorce and abuse should be thrown out the window. Many women stay in abusive relationships because of the fear of society. Parents teach their daughters that it's okay to come home to a divorcee instead of a coffin.

Women empowerment in the true sense will be achieved only when there is a change in the treatment of women in the society with due respect, dignity, fairness and equality.


Essay on Women Empowerment in English For Students and Children 


"Bring women forward and remove"

gender inequality"


Women empowerment refers to empowering women to enable them to make decisions for themselves. Women empowerment is made up of two words women and empowerment. Empowerment means power or authority to someone.


So women empowerment means power in the hands of women. It shows that women should be given equal opportunities in every field irrespective of any discrimination.


Women empowerment is the process that creates power in women to lead a happy and dignified life in society. Women are empowered when they are able to access opportunities in various fields like education, profession, lifestyle etc without any restrictions and limits.

Women empowerment is the most important point for the overall development of a country. History says that women were abused.

In the present scenario for the abortion of a girl child in ancient times, women are facing such violence.

Not only this, these heinous crimes against the women's system, honour killing, domestic violence etc. are still happening in India. Women can be empowered in different ways.

This can be done by government scheme as well as on an individual basis, at the individual level we should start respecting women and start giving them equal opportunities as men.

We should promote and encourage them for jobs, higher education, professional activities. To empower women, the government has come up with various schemes like Beti Bachao-Beti Pardhu Yojana, Mahila-e-Haat, Mahila Shakti Kendra, Working Women Hostel. Apart from these plans.

We are such people who can also empower women by ending social evils like the dowry system, child marriage, these small steps will change the status of women society and make them feel empowered.

 

Also read: Essay on liberation of women THANK YOU SO MUCH 

Comments

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual