Skip to main content

Short Essay On Environment Pollution In Kannada

  ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಕಿರು ಪ್ರಬಂಧ ಪರಿಚಯ: ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಒಂದು ಒತ್ತುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮಾಲಿನ್ಯವು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಗಾಳಿ, ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನಾವು ವಾಸಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳು, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಕ್ರಮದ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ: ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ತ್ವರಿತ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಮತ್ತು ನಗರೀಕರಣವು ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಾಹನದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸುಡುವಿಕೆಯು ಹಾನಿಕಾರಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಕಣಗಳು, ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕಗಳು ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿ

Independent India 75 self reliance with integrity essay in english

 

Independent India 75 self reliance with integrity essay


Independent India 75 self-reliance with integrity essay 


"Let's celebrate 75 years of independence, make a new India with integrity and self-reliance." 

Our country India, which was called the golden bird in ancient times, was a slave of British rule for about 200 years. Our integrated freedom fighters liberated the country after a lot of struggle. Finally, we got independence on 15th August 1947

Today the country is completing 75 years of independence. There were many obstacles at the beginning of this journey of 75 years, but India did not turn back. The country kept on moving forward looking towards its goals. Today the country is continuously moving forward on the path of progress. Today there is no field in which India has not earned a name. 

But this journey of 75 years was not easy at all. The country has worked hard to reach where the country is today. Today the country is progressing but corruption is a major obstacle in the economic, social and political progress of the country. All the parties like government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. In this direction, the policy should be made with integrity. 

"Corruption will be eradicated if we all will be integrated."

 Integrity is considered to be of great importance in life. By following this, any person can give a new direction to his life. Truth and honesty are words with their close meaning. 

That is, a person who follows the path of truth in life or whatever he says and brings the same things in his life, he is called truthful and integrated. One, who always follows truth never has to face defeat. In every situation, be it favourable or unfavourable- one who lives with integrity never deviates from the path. Due to these qualities, they also earn due respect in the society 

Therefore, when being personally honest can give a new direction to life, then what to say if the whole country becomes integrated New traditions are not established in a day, but they require strong will and determination. Our conduct as a citizen is deciding the golden future of India. This is the beginning of the foundation of a new login, 

The journey of Amrit Kaal has begun for the next 25 years by turning Independence Day into a resolution. Administrative reforms are taking place wherever you look in the country. Removal of Article 370 from Kashmir is considered to be the highest achievement of these 75 years. Governments have come and gone in the country, but this is becoming possible.com a for the first time that energy is being filled in everyday activities. 

The first movement of the Indian freedom struggle started in 1857. At that time a tremendous collective power had become the weapon of the fight for freedom. Mahatma Gandhi awakened the masses with the Charkha, Khadi and Salt Satyagraha and joined him in the freedom struggle. 

Due to the inspiration of those freedom movements, our country is moving forward on the path of development and progress. The announcements made from the ramparts of the Red Fort are being realized on the ground. 

Now the benefit is being ensured till the person sitting at the last end of the work is going on to fulfil it. The honest thinking of its leadership is im- important in the development of any society or nation. New hope and energy are being infused in the public through government schemes like the self-reliant package. 

The hopes left to destiny as impossible or small are now coming true and the out-of-the-box initiative is preparing the script for the transformation of New India so that is 2047 when the country celebrates the centenary of its independence, the same resolutions will be followed. 

But all this will be possible only on the strength of integrity, transparency and good governance. There is a need to promote a culture of honesty and integrity by promoting ethical working practices. There is a need to formulate a code of ethics for all government employees for the honest performance of their functions. Only then can the country realize its dream of becoming self-reliant. 

"Adopt integrity troubles will be shoot, solve the corruption from the route." 


Independent India @75 self reliance with integrity essay


"Independent India @ 75 - Self-reliance with integrity"

 "With sincerity, the dream of self-reliance should come true, that is the right basis for eradicating corruption."

Our country India, which was called the golden bird in ancient times, was a slave of British rule for about 200 years. Our sincere freedom fighters left no stone unturned to liberate the country with public cooperation. Finally, we got independence on 15th August 1947.

Today the country is completing 75 years of independence. There were many obstacles in the beginning of this journey of 75 years, but India did not look back. The country kept on moving forward looking towards its goals. Today the country is continuously moving forward on the path of progress.

Today there is no field in which India has not waved its fifth. But this journey of 75 years was not easy at all. The country has worked hard to reach where the country is today. Today the country is progressing but corruption is a major obstacle in the economic, social and political progress of the country. All the parties like government, citizens and private sector need to work together to eradicate corruption. In this direction, the policy should be made with integrity.

"Policy should be made with integrity, this will solve corruption from the root."

Integrity is considered to be of great importance in life. By following this, any person can give a new direction to his life. Truth and honesty are the words with their close meaning, that is, a person who walks on the path of truth in life or whatever he says and brings the same things in his life, he is called truthful and truthful.

One who always walks on the basis of truth never has to face defeat. In every situation, be it favourable or unfavourable- one who lives with integrity never deviates from the path.

Due to these qualities, they also earn due respect and respect in society. Therefore, when being personally honest can give a new direction to life, then what to say if the whole country becomes truthful. New traditions are not established simply, but they require strong will and determination.

Our conduct as a citizen is deciding the direction of New India by deciding the golden future of India. This is the beginning of the foundation of a new India. The journey of Amrit Kaal has begun for the next 25 years by turning Independence Day into a resolution. Administrative reforms are taking place wherever you look in the country.

Removal of Article 370 from Kashmir is considered to be the highest achievement of these 75 years. Governments have come and gone in the country, but this is the first time that energy is being channelled into everyday activities.

The first movement of the Indian freedom struggle started in 1857. At that time a tremendous collective power had become the instrument of the fight for freedom. 

Mahatma Gandhi awakened the masses with the Charkha, Khadi and Salt Satyagraha and joined him in the freedom struggle. Due to the inspiration of those freedom movements, our country is moving forward on the path of development and progress. The announcements made from the ramparts of the Red Fort are being realized on the ground.

Now the benefit is being ensured till the person sitting at the last end of the exercise is going on to fulfil it. The honest thinking of its leadership is important in the development of any society or nation. New hope and energy are being infused in the public through government schemes like a self-reliant package.

The hopes left to destiny as impossible or small are now coming true and the out-of-the-box initiative is preparing the script for the transformation of New India so that is 2047 when the country celebrates the centenary of its independence, the same resolutions will be followed. Siddhi could make him one of the powerful countries in the world.

But if all this is possible then there is a need to promote the culture of honesty and integrity by promoting ethical work practices only on the strength of integrity, transparency and good governance. There is a need to formulate a code of ethics for all government employees for the honest performance of their functions. Only then can the country realize its dream of becoming self-reliant.

 "We will celebrate 75 years of independence, we will make a self-reliant India with integrity."


Independent India 75 self-reliance with integrity essay in English

One of the most memorable days in Indan history is 15th August. It is the day on which the Indian subcontinent for Independence, India become the largest democracy in the world. Today it has been 75 years since we got independence. When our country become Independent, 

we had many dreams like self-reliance in India, Developed India, prosperous India,. But just imagine, have all these dreams come true? we can say that some of these dreams are still.

Self-reliance is a vision of the Prime Minister of India Narendra Modi of making India is a self-reliant nation Till then no count can be kept in the category of the developed country until he stands on his feet. 

The dependence of any county on another country is like a person who cannot move even a step forward without Vaishaki. Seeing the importance of Self-Reliance, this program was started by Shri Narendra Modi Ji. We can say that "Self-reliance is the only road to true freedom and being one's own person is its ultimate reward"

Although India has come a long way since its Independence in 1947 some things in our society still stand. The important things in this journy are to overcome the people differentiation based on gender, caste or ethical values. 

If we desire for the country to be self-reliant then we must change our mindset because this is where everything beings and ends. Horrific and gruesome practices which divide the public into many sets are still practised in our society and this, in turn, holds us back from attaining development and our goals. we are still following the British practice of division despite 75 years of freedom and this has harmed our society in the long term.

" The first step of Integrity, Loyalty, Honesty, Discipline and self-Reliance"

In the last 14 years, Mr. Attal Bihari Vajpayee said " I dream of an India that is prosperous strong and caring. An India, that regains a place of honour is coming of great nations.

If we take the example of recently, then Corona was spread all over the world. All routes in real-time were completely closed. In such a situation by taking the help of Self-Reliance, we have provided various facilities in our country itself. Forgetting all caste and religious discrimination, we are in the thread of Integrity.

So, in the end, we can sit the that to make a completely self-reliant India. we can say that India still shows its integrity.

"Self-reliance leads to self-improvement and self-discovery" 


Click here to get the 


Independent India @75 self reliance with integrity essay


India should have its own identity,

This is the identity of our self-reliance...


On 15th August 1947, our country India become Independent from the slavery of the British. This year we are celebrating the 75th Independence Day of India.

After attaining Independence, India started taking small steps on the path of development in every field. In the last few years, India has made strides towards making India a self-reliant India with the aim of eliminating its dependence on foreign countries in every field. Now every day India is taking small but strong steps towards becoming self-reliant.

Being self-reliant is the dream of every individual, society and Nation. Our former Prime Minister Mrs Indra Gandhi has said " A nation's strength ultimately consists in what it can do on its own, and not in what it can borrow from others"

Even since the attainment of Independence, the dream of self-sufficient began to grow in the heart of India.

As we know our prime minister has already launched the "Atmanirbhar Bharat" but in this thing, I want add one more word that is Integrity, which means honesty. we have to make ourselves reliant but an honest way to make ourselves Atamanirbhar.

A community where everyone respects each other's Integrity is an ideal society. If we take the example of a recent incident that happens across the world, we are talking about Covid-19.

Coronavirus was spread all over the world. everyone had to stay indoors for a few days. All routs relation were completely closed. In such a situation by taking the help of self-reliance. we have provided various facilities in our country itself. So to make a completely Self-reliant India we should blind us all in the thread of integrity.


Conclusion:

Self-reliance to self-sufficiency will not only bring development in every region of the country but will also prove to be a milestone in ending India's dependence on other countries by solving problems like poverty, Starvation and Unemployment.


Self-reliance is the 

the only road to true freedom

and being one's own person

is the ultimate reward... 


Essay on Independent India @75 self-Reliance with integrity 


" Freedom comes from
Strength and self-Reliance"

Introduction-  India is a land of diversity where people of different castes, creeds, religions, cultures and beliefs live together. Before  Independence, the condition of Indians was very pathetic as they were under the rule of Britishers.  15 August is the most significant day in the history of  India because it reminds us of the bravery and struggle of our freedom fighters. Today we are celebrating our 75th  Independence day.

Deams of Independent India - when our country become independent, our country had many dreams. Dreams of many great leaders to make India prosperous, self-reliance. they wanted India to be a country from where all evil would be destroyed, corruption would end black marketing should end and 
India appears to be the brightest among all the countries.

Self-Reliance India - The term self-reliance was coined by Prime Minister of India, Mr Narendra Modi during his address to the nation on may12, 2020. He called this Aatmanirbhar Bharat P.M. Modi gave the five pillars of self-reliance.

1. Economy
2. Infrastructure
3. System
4. Vibrant Democracy
5. Demand

A self-reliant India does not mean turning the country inwardly ao into an isolated nation, but embracing the world by becoming stronger.

Self-reliance with Integrity- Although India had come a long way since its Independence in 1947 some evils are stable in our society. The important thing in this journey is to overcome the people differentiation based on gender, caste or ethnic value. If we desire for the country to be Self-Reliance then we must change our mindset and ends. If we take our steps towards Self-Reliance with true devotion and Integrity then corruption, Black Marketing scams all these can be destroyed from the country. 

Conclusion

If we take the example of recently then corona was spread all over the world. All routes relation were completely closed. In such a situation by taking the help of self-Reliance we have provided various facilities in our country.

So, in the end, we can say that to make a completely self-reliant India we should bind us all in the thread of integrity. 

Independent India 75 self reliance with integrity essay


" Self Reliance and integrity begins with us, 
To Make India vigilant and Prosperous”? 

Introduction: 

As we all know that we are celebrating 75 years of independent India. Our Prime Minister 'already launched the Self Reliant (Aatmnirbhay Bharat Abhiyan) to make our country Self Reliant. But today times, the 'integrity should be added with Self Reliance concept to make India vigilance and prosperous.

Meaning of Self-Reliance and integrity 

Self Reliance for a country is a vision towards activities that are self-supporting in economic terms and indicate reliance on one's own resources and having means to an end. But a self - Reliant economy is built by self-reliant citizens as the wears of a nation desíves from the drive of its people. 

Integrity is how we decided to live and lead our lives without harming others interests. A virtuous man will take the right turn and choose the both that does not harm anyone. Honesty, Morality, virtue, freedom, the backbone to Stand against Corruption, the power to choose the right thing etc. add and form integrity. 

Independent India: Self Reliance with Integrity 

In 2021, We are celebrating 75th Independence Day. We celebrated 'Azadi Ka Amrit Mahotsav' Which is an initiative of the government of India to celebrate and commemorate 75 years of Independence of progressive India and the glorious history of its people, culture and achievements. Hence the idea of self- Reliant India was envisioned at this pertinent time

"Self-Reliance and integrity is sight, way To make our India move great"

Self-reliance for a country is a vision towards activities that are self-supporting in economic terms and indicate reliance on one's own resources and having means to a self-reliant economy is built by self-reliant citizens as the wealth of a nation derives from the drive and creativity of its people. 

Importance of self-reliance and integrity

The idea of Self Reliant India is the strongest in the last 75 years. spirit of the Amrit Mahotsav, to mark the 75 years of Independence spirit of freedom, Sovereignty and immortality" which is stated is not a new of modern sentiment fou India The aim is to make the country and its citizens independent and self-Reliancein all sense. 

Integrity is considered as one of the core values which is helpful in encouraging be obey growth and development of individuals in society. People with integrity make the person peaceful and happy as they don't have ' to lie to others to save the truth, which makes them quist - free. For the country's unity notional self-esteem is important. 

"Be honest, Be Self Reliant Let's create together a united India"


CONCLUSION:- 

A Self-Reliant and Integrated India does not mean turning, country inwards ou into an isolationist nation, but embracing the would by becoming stronger. Self-Reliant and independent India will have more to offer to the world, Hence we all should work together for a Self- reliant, resilient, and dynamic India with integrity that lends glory to our rich heritage. 

Independent India @75 self-reliance with integrity essay 


"A Land of Dreams Prosperous, when all in it, join their hands together"

India is often termed as many countries within a single country i.e it is often referred to as a mix-bag of all the cultures across the globe.

India used to term as the "  The Golden Bird" in the medieval period and pre the colonial period too. through many evil tried and tooled the lands, India stood tall and still remained a rising superpower back then.

The colonisation however clipped the wings of India. After the Independence on 15 August 1947. The wealth India had was not been close to the comparison of what it had 200-300 years back,

The lack of technology literacy balance in power, agriculture, industrial machinery etc. all these played their hands too. Post-Independence India shined rather Glimmery till the 1990's when the Govt brought the L.P.G policy and allowed investors from foreign lands. This marked the ignition of the uprising of India.

As the major global industries look to be a part of this rising India there are some fields the indigenous industries are keen on too.

 The ease of doing local business, smooth paper processing, corrupt-free line of work, affordable land and labour. All these along with the subsidies provided by the govt. This all will help the local manufacturers up their game and compete with the foreign world.


The self-reliance or Atma-Nirbhar slogan given by P.M. Modi Ji in May 2021 Sparked the locals to encourage their local marketplace. This sort of initiation and mindset allows the local industry to grow and prosper. 

Many new start-ups are now linking their off-site base i.e mostly rural for local handicrafts and clothing. 

"The more together we are the closer we are in achieving our dreams "

The uses of social media also play a major role in achieving this feat. If India had to become the Golden Bird it was it will require the support of each and every Citizen of India i.e. and approach with integrity determination and dedication.

As India has a mix of race, caste, religion, the integrity factor hence becomes the most important part. If Indians stand united towards achieving these dreams then the Mission- n2050 of being a self-reliant and superpower nation will be just a dream 

" If people with true combined hearts come together they can even lift a mountain"

Also read:  Independent India @75 Self Reliance with Integrity essay in Hindi

Also read: Speech on Independent India @75 Self Reliance with Integrity

Also read: Essay On Freedom Struggle Of India

Also read: Azadi ka Amrit Mahotsav essay in English

Also read: Azadi & Export Promotion essay

Also read: Importance of Development Banks in India essay


 THANK YOU SO MUCH 

Comments

 1. hi, can u please give a essay on "integrity - the foundation of self reliance"

  ReplyDelete
 2. தயவு செய்து எனக்கு சுதந்திர இந்தியா @75;நேர்மையுடைய தற்சார்பு என்னும் தலைப்பில் கட்டுரை வெளியிட கேட்டு கொள்கிறேன்.

  ReplyDelete
  Replies
  1. தயவுசெய்து உங்கள் கட்டுரையை எனக்கு [email protected] இல் மின்னஞ்சல் செய்யவும்

   Delete
 3. I need another essay on the same title Independent India@ 75 : self reliance with integrity

  ReplyDelete
 4. Replies
  1. Tomorrow you will get your essay 🙂

   Delete
  2. Please refresh this website you will get you essay 😀

   Delete
 5. at an online university that has reasonably low prices that you know you can afford to pay back at a later date. Best Essay Writing Service in UK

  ReplyDelete
 6. Independent India @ 75:Self Reliance with Integrity.

  ReplyDelete
 7. Give me an eesay on independ ent india

  ReplyDelete
 8. I wanted this essay intamil very nice

  ReplyDelete
 9. I need speech notes in the heading of Independent India 75self reliance with integrity

  ReplyDelete
  Replies
  1. On the top left corner you can see a search box, just type speech on Independent India 75 you will get your notes.

   Delete
 10. I want in tamil

  ReplyDelete
 11. can you send a essay on independent india @75:the way forward in 1000 words

  ReplyDelete
 12. Replies

  1. சுதந்திர இந்தியா 75 தன்னம்பிக்கை ஒருமைப்பாடு கட்டுரை

   "தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஒருமைப்பாடு நம்மிடம் இருந்து தொடங்குகிறது.
   இந்தியாவை விழிப்புடனும், வளமாகவும் மாற்ற "

   அறிமுகம்:

   நாம் அனைவரும் சுதந்திர இந்தியாவின் 75 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுகிறோம் என்பது அனைவரும் அறிந்ததே. நமது நாட்டை சுயசார்புடையதாக மாற்றுவதற்காக நமது பிரதமர் ஏற்கனவே சுயசார்புடைய (ஆத்மநிர்பாய் பாரத் அபியான்) தொடங்கினார். ஆனால் இன்றைய காலங்களில், இந்தியாவை விழிப்புணர்வு மற்றும் வளமானதாக மாற்ற சுயநிறுவனக் கருத்தோடு ஒருமைப்பாடு சேர்க்கப்பட வேண்டும்.

   தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டின் பொருள்

   ஒரு நாட்டிற்கான சுயசார்பு என்பது பொருளாதார அடிப்படையில் சுய-ஆதரவு மற்றும் ஒருவரின் சொந்த வளங்களை நம்பியிருப்பதைக் குறிக்கும் மற்றும் முடிவுக்கு வழிகளைக் கொண்ட செயல்பாடுகளை நோக்கிய பார்வையாகும். ஆனால் ஒரு தற்சார்புப் பொருளாதாரம், ஒரு தேசத்தின் உடைகள் அதன் மக்களின் உந்துதலில் இருந்து சுயசார்பு குடிமக்களால் கட்டமைக்கப்படுகிறது.

   நேர்மை என்பது மற்றவர்களின் நலன்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்காமல் நாம் எப்படி வாழவும் நம் வாழ்க்கையை நடத்தவும் முடிவு செய்தோம். ஒரு நல்லொழுக்கமுள்ள மனிதன் சரியான திருப்பத்தை எடுத்து யாருக்கும் தீங்கு செய்யாத இரண்டையும் தேர்ந்தெடுப்பான். நேர்மை, ஒழுக்கம், நல்லொழுக்கம், சுதந்திரம், ஊழலுக்கு எதிராக நிற்பதற்கான முதுகெலும்பு, சரியானதைத் தேர்ந்தெடுக்கும் சக்தி போன்றவை ஒருமைப்பாட்டைச் சேர்க்கின்றன.

   சுதந்திர இந்தியா: ஒருமைப்பாட்டுடன் சுய நம்பிக்கை

   2021 இல், நாங்கள் 75 வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். முற்போக்கான இந்தியாவின் 75 ஆண்டு சுதந்திரம் மற்றும் அதன் மக்கள், கலாச்சாரம் மற்றும் சாதனைகளின் புகழ்பெற்ற வரலாற்றைக் கொண்டாடுவதற்கும் நினைவுகூருவதற்கும் இந்திய அரசாங்கத்தின் முன்முயற்சியான 'ஆசாதி கா அம்ரித் மஹோத்சவ்' கொண்டாடினோம். எனவே இந்த நேரத்தில் சுயசார்பு இந்தியா என்ற எண்ணம் உருவானது

   "தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஒருமைப்பாடு பார்வை, நமது இந்தியாவை முன்னேற்ற வழி"

   ஒரு நாட்டிற்கான தன்னிறைவு என்பது பொருளாதார அடிப்படையில் சுய-ஆதரவு மற்றும் ஒருவரின் சொந்த வளங்களை நம்பியிருப்பதைக் குறிக்கிறது மற்றும் ஒரு தற்சார்பு பொருளாதாரத்திற்கான வழிகளைக் குறிக்கும் செயல்பாடுகளை நோக்கிய ஒரு பார்வை, ஒரு தேசத்தின் செல்வம் தன்னம்பிக்கை கொண்ட குடிமக்களால் கட்டமைக்கப்படுகிறது. அதன் மக்களின் உந்துதல் மற்றும் படைப்பாற்றல்.

   தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டின் முக்கியத்துவம்

   தற்சார்பு இந்தியா என்ற எண்ணம் கடந்த 75 ஆண்டுகளில் இல்லாத வலிமையானது. அமிர்த மஹோத்ஸவின் ஆவி, சுதந்திரத்தின் 75 வது ஆண்டின் சுதந்திரம், இறையாண்மை மற்றும் அழியாத தன்மை ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது "இது நவீன உணர்வுக்கு புதியதல்ல, இந்தியாவையும் அதன் குடிமக்களையும் சுதந்திரமாகவும் சுயமரியாதையுடனும் ஆக்குவதே நோக்கம் .

   சமுதாயத்தில் தனிநபர்களின் வளர்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சிக்கு கீழ்ப்படிவதை ஊக்குவிப்பதில் உதவியாக இருக்கும் முக்கிய மதிப்புகளில் ஒன்றாக ஒருமைப்பாடு கருதப்படுகிறது. நேர்மையைக் கொண்டவர்கள் அந்த நபரை அமைதியாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆக்குகிறார்கள், ஏனெனில் அவர்கள் உண்மையைக் காப்பாற்ற மற்றவர்களிடம் பொய் சொல்ல வேண்டியதில்லை, இது அவர்களை வினோதமாக - சுதந்திரமாக ஆக்குகிறது. நாட்டின் ஒற்றுமைக்கு சுயமரியாதை முக்கியமானது.

   "நேர்மையாக இருங்கள், தன்னம்பிக்கையோடு இருங்கள் ஒன்றுபட்ட இந்தியாவை உருவாக்குவோம்"


   முடிவுரை:-

   ஒரு தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஒருங்கிணைந்த இந்தியா என்பது ஒரு தனிமைப்படுத்தப்பட்ட தேசமாக நாடு திரும்புவதை அர்த்தப்படுத்துவதில்லை, ஆனால் வலுவானதாக மாறுவதன் மூலம் விருப்பத்தைத் தழுவுவதாகும். தன்னிறைவு மற்றும் சுதந்திர இந்தியா உலகிற்கு இன்னும் நிறைய வழங்க வேண்டும், எனவே நாம் அனைவரும் ஒன்றுபட்டு தன்னம்பிக்கை, நெகிழ்ச்சி மற்றும் ஆற்றல்மிக்க இந்தியாவுக்காக நமது வளமான பாரம்பரியத்திற்கு பெருமை சேர்க்க வேண்டும்.

   Delete
 13. Please give a essay in tamil on this headingஎனக்கு சுதந்திர இந்தியா @75;நேர்மையுடைய தற்சார்பு என்னும் தலைப்பில் கட்டுரை வெளியிட கேட்டு கொள்கிறேன்.

  ReplyDelete
 14. I want this article in telugu

  ReplyDelete
  Replies
  1. ప్రాచీన కాలంలో బంగారు పక్షి అని పిలిచే మన భారతదేశం సుమారు 200 సంవత్సరాల పాటు బ్రిటిష్ పాలనలో బానిసగా ఉంది. మన సమగ్ర స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు ఎన్నో పోరాటాల తర్వాత దేశానికి విముక్తి కల్పించారు. చివరకు 1947 ఆగస్టు 15న మనకు స్వాతంత్య్రం వచ్చింది

   నేడు దేశానికి స్వాతంత్య్రం వచ్చి 75 ఏళ్లు పూర్తవుతున్నాయి. 75 ఏళ్ల ఈ ప్రయాణం ప్రారంభంలో ఎన్నో అడ్డంకులు వచ్చినా భారత్‌ వెనక్కి తగ్గలేదు. దేశం తన లక్ష్యాల వైపు చూస్తూ ముందుకు సాగింది. నేడు దేశం ప్రగతి పథంలో నిరంతరం ముందుకు సాగుతోంది. నేడు భారతదేశం పేరు సంపాదించని రంగం లేదు.

   అయితే 75 ఏళ్ల ఈ ప్రయాణం అంత సులభం కాదు. దేశం నేడు ఉన్న స్థితికి చేరుకోవడానికి దేశం ఎంతో కృషి చేసింది. నేడు దేశం పురోగమిస్తోంది కానీ దేశ ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ ప్రగతికి అవినీతి ప్రధాన అవరోధంగా ఉంది. అవినీతి నిర్మూలనకు ప్రభుత్వం, పౌరులు, ప్రైవేట్ రంగం వంటి అన్ని పార్టీలు కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి. ఈ దిశగా పాలసీని చిత్తశుద్ధితో రూపొందించాలి.

   అందరం సంఘటితమైతే అవినీతి నిర్మూలన అవుతుంది.

   జీవితంలో చిత్తశుద్ధి చాలా ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించబడుతుంది. దీన్ని అనుసరించడం ద్వారా, ఏ వ్యక్తి అయినా తన జీవితానికి కొత్త దిశను అందించగలడు. సత్యం మరియు నిజాయితీ అనేవి వాటి దగ్గరి అర్థం ఉన్న పదాలు.

   అంటే, జీవితంలో సత్య మార్గాన్ని అనుసరించే వ్యక్తి లేదా అతను ఏది చెప్పినా మరియు అదే విషయాలను తన జీవితంలోకి తీసుకువస్తే, అతన్ని సత్యవాది మరియు సమీకృత అంటారు. ఒకటి, ఎప్పుడూ సత్యాన్ని అనుసరించేవాడు ఓటమిని ఎదుర్కోవలసిన అవసరం లేదు. ప్రతి పరిస్థితిలో, అది అనుకూలమైనా లేదా ప్రతికూలమైనా- చిత్తశుద్ధితో జీవించే వ్యక్తి ఎప్పుడూ మార్గం నుండి తప్పుకోడు. ఈ లక్షణాల వల్ల సమాజంలో సముచిత గౌరవం కూడా లభిస్తుంది

   అందువల్ల, వ్యక్తిగతంగా నిజాయితీగా ఉండటం జీవితానికి కొత్త దిశను ఇవ్వగలదు, అప్పుడు దేశం మొత్తం ఏకీకృతమైతే ఏమి చెప్పాలి కొత్త సంప్రదాయాలు ఒక రోజులో స్థాపించబడవు, కానీ వాటికి బలమైన సంకల్పం మరియు సంకల్పం అవసరం. ఒక పౌరుడిగా మన ప్రవర్తన భారతదేశ బంగారు భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తోంది. ఇది కొత్త లాగిన్ పునాదికి నాంది,

   స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన్ని ఒక తీర్మానంగా మార్చడం ద్వారా రాబోయే 25 సంవత్సరాలకు అమృత్ కాల్ ప్రయాణం ప్రారంభమైంది. దేశంలో ఎక్కడ చూసినా పరిపాలనా సంస్కరణలు జరుగుతున్నాయి. కశ్మీర్ నుంచి ఆర్టికల్ 370ని తొలగించడం ఈ 75 ఏళ్లలో అత్యున్నత విజయంగా పరిగణించబడుతుంది. దేశంలో ప్రభుత్వాలు వచ్చాయి, పోయాయి, కానీ ఇది సాధ్యమవుతోంది.కామ్ మొదటిసారిగా రోజువారీ కార్యకలాపాల్లో శక్తిని నింపుతోంది.

   భారత స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో మొదటి ఉద్యమం 1857లో ప్రారంభమైంది. ఆ సమయంలో విపరీతమైన సామూహిక శక్తి స్వాతంత్ర్య పోరాటానికి ఆయుధంగా మారింది. మహాత్మాగాంధీ చరఖా, ఖాదీ, ఉప్పు సత్యాగ్రహాలతో ప్రజలను జాగృతం చేసి స్వాతంత్య్ర పోరాటంలో తనతో కలిసి పోయాడు.

   ఆ స్వాతంత్య్ర ఉద్యమాల స్ఫూర్తితో మన దేశం అభివృద్ధి, పురోగమన పథంలో ముందుకు సాగుతోంది. ఎర్రకోట ప్రాకారాల నుండి చేసిన ప్రకటనలు నేలమీద సాకారం అవుతున్నాయి.

   ఇప్పుడు పని చివరిలో కూర్చున్న వ్యక్తి దానిని నెరవేర్చే వరకు ప్రయోజనం నిర్ధారిస్తుంది. ఏ సమాజం లేదా దేశ అభివృద్ధిలో దాని నాయకత్వం యొక్క నిజాయితీ ఆలోచన చాలా ముఖ్యం. స్వావలంబన ప్యాకేజీ వంటి ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా ప్రజల్లో కొత్త ఆశలు, శక్తిని నింపుతున్నారు.

   అసాధ్యమో, చిన్నదో అని విధికి వదిలేసిన ఆశలు ఇప్పుడు నిజమవుతున్నాయి మరియు 2047లో దేశం స్వాతంత్య్ర శతాబ్ది ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్న వేళ, అవే తీర్మానాలు కొత్త భారతదేశ పరివర్తనకు స్క్రిప్ట్‌ను సిద్ధం చేస్తోంది. అనుసరించబడుతుంది.

   అయితే ఇదంతా సమగ్రత, పారదర్శకత మరియు సుపరిపాలన బలంతోనే సాధ్యమవుతుంది. నైతిక పని పద్ధతులను ప్రోత్సహించడం ద్వారా నిజాయితీ మరియు సమగ్రత యొక్క సంస్కృతిని ప్రోత్సహించాల్సిన అవసరం ఉంది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులందరూ నిజాయితీగా విధులు నిర్వర్తించేందుకు నైతిక నియమావళిని రూపొందించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. అప్పుడే దేశం స్వావలంబన కల సాకారం అవుతుంది.

   Delete
 15. Please give me essay on independent india@75, self reliance and integrity


  y

  ReplyDelete
 16. pls give me an essay on this topic

  ReplyDelete
  Replies
  1. I have already uploaded so many essays on this topic.

   Delete
 17. Can you send me Kannada bhasheya mahatva in Kannada

  ReplyDelete
 18. Can u publish this esay with introduction and all please please please

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hello Dear, It is hard for me to re-write all the essay

   Delete
 19. great article also visit my website for more detail

  ReplyDelete
 20. Great Information. I have selected the topic of ratio of students who need assignment help for my research project. I have asked the Thesis Writing Service In Islamabad to do my thesis part as I am getting all the other information and analyze it, which will help me to get the better result.

  ReplyDelete
 21. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 22. Sir can you please write on the same topic If I had been vikram batra
  what would I have done
  for my nation?
  In some easy words for class 10th student please i complete half of the essay but to complete it all i need your help please help me

  ReplyDelete
  Replies
  1. I have already uploaded an essay on this topic please click on the search box and type vikram batra you will get your essay

   Delete
 23. Pl plz sir please help me as fast as possible

  ReplyDelete
 24. That is a really good tip especially to those fresh to the blogosphere.

  Simple but very accurate info... Many thanks for sharing this one.

  A must read post!

  my website: 온라인경마

  ReplyDelete
 25. This comment has been removed by a blog administrator.

  ReplyDelete
 26. betflix Buy and play slots at any camp. Betflix

  ReplyDelete
 27. To activate How do i activate global tv on roku please follow these steps Add the Global TV channel to your Roku device by going to the Roku Channel Store and searching for "Global TV Select the Global TV channel and click "Add Channel" to install it on your Roku device Once you have installed the Global TV channel, launch it on your Roku device Select "Activate Your Device" from the Global TV home screen You will then see an activation code on the screen. Note down the code or keep the screen open.

  ReplyDelete
 28. Thanks for sharing beautiful content. I got information from your blog. keep sharing
  buen abogado para accidente de coche

  ReplyDelete
 29. "Thanks for providing recent updates regarding the concern, I look forward to read more.
  "

  ReplyDelete
 30. "Really appreciate you sharing this blog post.Really looking forward to read more. Really Great.
  "

  ReplyDelete
 31. Introducing our PVC Patches – a remarkable way to personalize and enhance your style. Crafted with precision and durability in mind, our PVC patches are tailor-made to reflect your unique personality. Elevate your fashion game with these versatile and eye-catching accessories that speak volumes about your individuality.

  ReplyDelete
 32. Indulge in the allure of our Leather Jackets collection. Meticulously designed and crafted from the finest materials, these jackets exude timeless style and unbeatable durability. Whether you're conquering the urban jungle or venturing into the great outdoors, our Leather Jackets are the ultimate fashion statement, offering both elegance and comfort. Elevate your wardrobe with this essential piece today.

  ReplyDelete
 33. bankruptcy lawyer near me
  "India's journey from independence to its 75th year is a testament to the nation's unwavering commitment to self-reliance. As we celebrate this milestone, let us remember that self-reliance isn't just a policy; it's a spirit that has driven us to innovate, adapt, and overcome challenges. In the pursuit of self-reliance, we've not only built a strong economy but also nurtured a diverse culture that celebrates unity in diversity. May this spirit continue to guide us towards a brighter and more self-reliant future for the next 75 years and beyond." 🇮🇳✨ #IndependenceDay75 #SelfReliance #IndiaAt75

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

My vision for India in 2047 postcard

  My vision for India in 2047 postcard "Our pride for our country should not come after our country is great. Our pride makes our country great." Honourable Prime Minister, Mr. Narendra Modi Ji, As we all know that India got independence in 1947 and by 2047 we will be celebrating our 100th year of independence. On this proud occasion, I would like to express my vision for India in 2047. My vision for India in 2047 is that India should be free from corruption, poverty, illiteracy, crime and everything that India is lacking.   My vision for India is peace, prosperity and truth. My vision for India is that no child should beg, no child should be forced into bonded labour. My biggest dream is to see women empowerment in all fields for India where every person gets employment opportunities. My vision for India is that everyone should have equal respect, there is no discrimination of caste, gender, colour, religion or economic status, I want India to be scientifically advanced, tec

Essay on my Vision for India in 2047 in 150,300,400 Words

  Essay On My Vision For India In 2047 ( 100- Words) By 2047 India celebrates its 100th year of Independence. Our Country in 2047 will be what we create today.  By 2047, I want to see India free from poverty, unemployment, malnutrition, corruption, and other social evils. Poor children should get an education.  There should be no gap between the rich and the poor. India should continue to be the land of peace, prosperity, and truthfulness.  Our country should continue to be secular where all religions are treated equally.  Entire world respects and recognizes the strength of India. I aspire that our country should become the largest economy in the world by 2047.  We all should work together to achieve it in the next 25 years.  Also read:  My Vision For India In 2047 Postcard 10 lines Essay On My Vision For India In 2047  ( 200 Words) Developing to develop Is the journey of a nation "I" to "me" and "My" to "our" Is the key to mission 2047. India i

Education should be free for everyone Essay

10 Lines on Education Should Be Free  1. Education should be free for everyone as it is a basic human right. 2. Free education promotes equal opportunities and reduces social inequalities. 3. Providing free education ensures that financial constraints do not hinder individuals from accessing knowledge and skills. 4. Free education empowers individuals to break the cycle of poverty and achieve their full potential. 5. Accessible education leads to a more educated and skilled workforce, contributing to economic growth. 6. Free education fosters social mobility and allows individuals to pursue higher education regardless of their financial background. 7. It promotes a more inclusive society where success is based on merit and ability rather than financial resources. 8. Free education nurtures informed citizens who are critical thinkers and actively contribute to the betterment of society. 9. Investing in free education is an investment in the future of a nation, as educated individual